Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Hilversum
Organisatie:
Gemeente Hilversum
Dienstverband:
Fulltime

Gemeentesecretaris / algemeen directeur


Koersvaste en verbindende leider en adviseur

Over Hilversum
Hilversum is een gestaag groeiende Noord-Hollandse gemeente met ruim 91.000 inwoners in de regio Gooi- en Vechtstreek. Een stad met bijzondere kwaliteiten die verder uitgebouwd worden. De centrumfunctie die Hilversum voor de regio Gooi en Vechtstreek heeft en de strategische ligging tussen Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere, wil Hilversum nog beter benutten. Samen met het fijne woon-, leef- en werkklimaat dat de stad geliefd maakt, zijn dit immers belangrijke ingrediënten voor de versterking van de wijken en het vestigingsklimaat.

Hilversum staat bekend als de mediastad en is een compacte en groene stad in de noordelijke Randstad. Media en architectuur kenmerken Hilversum en de gemeente kent een goed voorzieningenniveau met kunst en cultuur, een ziekenhuis en goed onderwijs.

Uitdagingen voor Hilversum zijn: het vormgeven van enkele grote ruimtelijke transformatieopgaven; het verbeteren van de bereikbaarheid; het uitbouwen van de werkgelegenheid en het verzorgen van een optimaal vestigingsklimaat. Daarnaast zijn duurzaamheid; de energie transitieopgave; het verbeteren van wijk- en vraaggericht zorg en ondersteuning van de inwoners enkele belangrijke opgaven voor de toekomst.

Hilversum neemt deel aan diverse (regionale) netwerken zoals Regio Gooi en Vecht, de Metropool Regio Amsterdam, de Economic Board Utrecht en de G40.

Over het bestuur
In de gemeenteraad van Hilversum zijn 37 raadsleden actief verdeeld over 11 partijen. Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks hebben in 2018 het coalitieakkoord getekend: ‘aan de slag voor een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum’. Zes wethouders nemen, onder voorzitterschap van de burgemeester, deel aan het College van Burgemeester en Wethouders. Uiteraard staat ook Hilversum aan de vooravond van de raadsverkiezingen in maart 2022. Daarnaast wordt de vacature van burgemeester vacant gesteld in verband met het aangekondigde afscheid van de huidige burgemeester.

Over de organisatie
Het motto van de organisatie is:

‘Onze organisatie staat met twee benen stevig in de samenleving. Open en nieuwsgierig aan de ene kant, robuust en betrouwbaar aan de andere kant. We kiezen bewust voor de juiste rol in elke situatie en zijn realistisch in de afspraken die we maken. We verbinden ons met elkaar, met ons bestuur en met de wereld om ons heen.’

Om de flexibiliteit en wendbaarheid te verzorgen, is het van belang dat medewerkers zich uitgenodigd en uitgedaagd voelen om te leren en te ontwikkelen. Hilversum faciliteert dit door bijvoorbeeld de Hilversum Academie en het netwerk van jonge ambtenaren: JUDOK.

Verder vraagt het van de organisatie dat niet de interne procedures leidend zijn, maar dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven terwijl er tegelijkertijd borging en sturing is. Dit vraagt om een verdere ontwikkeling van de organisatie.

Uit een 2019 uitgevoerde analyse van de stand van zaken in de organisatie is een aantal aanbevelingen gekomen voor het verder ontwikkelen van de ingezette richting:

 1. Verduidelijk de lijnorganisatie
 2. Werk opdracht gestuurd
 3. Creëer overzicht en de juiste prioriteitstelling op concernniveau
 4. Neem de tijd aan de start
 5. Ontwikkelen in procesvaardigheden die passen bij een netwerkorganisatie
 6. Investeer in persoonlijk leiderschap
 7. Creëer collectieve verantwoordelijkheid en zakelijkheid over doelen en resultaten.

Bovenstaande aanbevelingen staan centraal in de ontwikkelopgave van de organisatie.
Onder leiding van de directie (driehoofdig inclusief de gemeentesecretaris/algemeen directeur) en de zes afdelingsmanagers wordt regie gevoerd op de genoemde aanbevelingen. Naast de lijnorganisatie is er een aantal programma’s gedefinieerd en ontwikkelt men de opgavesturing. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het ontwikkelen van vakmanschap en expertise bij de 720 medewerkers. Door de Corona-periode heeft dit helaas niet met de intensiteit kunnen gebeuren die was bedoeld, maar de komende periode krijgt dit weer de volle aandacht.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft drie belangrijke taken:

 1. Is eerste adviseur van het College van B & W en ondersteunt en adviseert hen bij het maken van de (strategische) keuzes.
 2. Geeft als algemeen directeur op inspirerende en resultaatgerichte wijze leiding en sturing aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.3. Is de WOR-bestuurder en onderhoudt een constructieve relatie met de Ondernemingsraad.

Naast deze opdracht vervult de gemeentesecretaris de volgende rollen:

Richting college
Je bent eerste adviseur van de burgemeester en wethouders. Je draagt zorg voor afstemming met het college en vervult een schakelfunctie in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk dynamisch krachtenveld. Je ondersteunt hen bij bestuurlijke portefeuilles en draagt zorg voor het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming.

Je hebt aandacht voor een juiste afstemming met de vertegenwoordigers van diverse (overheids-)instanties, maatschappelijke groeperingen en samenwerkingsverbanden.

Dit doe je met een scherp gevoel voor het primaat van bestuur en politiek. Tussen jou, de burgemeester en de griffier is een constructieve en intensieve samenwerkingsrelatie gericht op college, raad en organisatie. Je investeert actief in deze ‘driehoek’.

Vertrouwen is een onmisbare pijler. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en biedt tegenspel waar nodig. Je houdt oog voor de strategische keuzes van het bestuur en ondersteunt hen bij de te maken afwegingen. Je bent rolvast en duidelijk en een actief en betrokken adviseur. Tegelijkertijd toon je stijlflexibiliteit, creativiteit en flair en ben je betrouwbaar en benaderbaar. Je bent gericht op het functioneren van het team en hebt oog voor samenhang en samenwerking zowel binnen het College van B & W als tussen College en organisatie.

Richting de organisatie
Als leider van de ambtelijke organisatie toon je gepassioneerd leiderschap naar de ambtelijke organisatie en zorg je voor de aansturing, samenhang en eenheid van de organisatie. Je bevordert de concernsturing en bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de door het bestuur vastgestelde strategische en operationele doelstellingen. Deze resultaten realiseer je door het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de organisatie, ondersteund door goede communicatie en met oog voor kwaliteit en integraliteit.

Je bent een benaderbare en verbindende persoonlijkheid en hebt belangstelling voor mensen. Je hebt oog voor diversiteit, toont voorbeeldgedrag en bent een inspirerend leider. Je geeft richting en voert regie op het verder professionaliseren van de organisatie en op het ontwikkelen van eigenaarschap bij de collega’s. Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling, toont lef en waarderend leiderschap. Je continueert de ingezette richting, draagt de visie actief uit en stuurt consequent en consistent. Je hebt daadkracht, bent besluitvaardig en communiceert over de gemaakte keuzes.

Je bent in staat om prioriteiten te stellen richting bestuur en organisatie en behoudt het overzicht en beperk je tot de hoofdlijnen. Je geeft leiding aan de twee directeuren en met hen aan de afdelingshoofden en coacht en stimuleert hen. Je delegeert waar mogelijk en investeert actief in de samenwerking binnen de directie en het management.

Richting het netwerk
Je bent in staat om Hilversum actief en met souplesse te representeren. Zowel binnen de eigen gemeente als binnen de regio en eventueel landelijk. Hilversum heeft als centrumgemeente een belangrijke rol in diverse samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen. Je brengt kennis en informatie vanuit deze netwerken naar binnen en stimuleert anderen om ook actief deel te nemen aan de diverse netwerken en zichtbaar te zijn in de samenleving.

Je bent in staat vanuit verschillende perspectieven en rollen deel te nemen in de netwerken en de belangen van Hilversum en de regio te behartigen.

Wat neem je mee?
Deze positie doet vooral een beroep op de competenties (politiek-bestuurlijke) sensitiviteit leiderschap, visie en ondernemerschap.

 • (politiek-bestuurlijke) Sensitiviteit: je hebt oog voor soms tegengestelde belangen. Je pakt signalen op en ondersteunt en adviseert bestuurders. Je hebt aandacht voor de verwachtingen van individuele portefeuillehouders en voor het functioneren van het collectief. Je bent realistisch en hebt zicht op haalbaarheid van beleidsvoornemens en bespreekt dit. Geeft tegengas indien nodig. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.
 • Leiderschap: je bent een koersvaste en verbindende leider die staat voor de organisatie. Je hebt de vaardigheid om relaties te leggen en samenwerking te bevorderen. Je hebt daadkracht en stuurt op de doelen en inspireert mensen hun maximale bijdrage te leveren. Je bent besluitvaardig en communiceert over de gemaakte keuzes. Je investeert in een constructieve en proactieve samenwerking met de Ondernemingsraad.
 • Visie: je hebt een visie op de veranderende rol van de gemeente en op de positie van Hilversum in de diverse regionale netwerken. Je bent op de hoogte van de strategische landelijke ontwikkelingen en draagt zorg voor het (laten) vertalen naar de context van Hilversum. Je behoudt het overzicht over activiteiten en de samenhang ervan.
 • Ondernemerschap en zakelijkheid: je bent innovatief, ziet kansen en handelt daarnaar, bent resultaatgericht en energiek en stuurt op te realiseren resultaten. Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken en bent zichtbaar.

En de overige functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • ervaring als eindverantwoordelijke bij voorkeur binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving;
 • ervaring als adviseur van bestuurders;
 • visie op en ervaring met (implementatie van) organisatieontwikkeling;
 • eigentijdse visie op het openbaar bestuur en samenwerking;
 • strategisch inzicht en analytisch vermogen;
 • kennis van moderne bedrijfsvoering, meervoudige sturing en digitalisering;
 • ervaring met het effectief sturen op de resultaten en op transparante, open verantwoording.

Persoonskenmerken
Ondernemend, onafhankelijk, charismatisch, integer, verbindend, besluitvaardig en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 17 met een maximum van € 9252,- per maand op basis van een fulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget

(IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Procedure-informatie
De werving en selectie van de gemeentesecretaris is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.

Hilversum hecht aan diversiteit binnen de organisatie. Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van het College van B&W, directie, management, Ondernemingsraad en griffie, is betrokken bij de selectie. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus is de planning:

 • De gespreksrondes met kandidaten worden in september en oktober 2021 gepland. De exacte planning wordt op een later moment met de kandidaten gedeeld.
 • Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 • Het College van B & W neemt voor 1 november 2021 een benoemingsbesluit.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. Je kunt solliciteren tot maandag 6 september 2021 via www.castanho.nl/vacatures.

Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...