Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Uden
Organisatie:
Castanho namens Gemeente Maashorst i.o.
Dienstverband:
Fulltime

Beoogd Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur


Verbindende en onafhankelijke leider en adviseur die samen met bestuur en organisatie zorgdraagt voor een goede voorbereiding op de fusie en aan het optimaal functioneren van de nieuwe gemeente Maashorst

Context gemeente Maashorst i.o.
De gemeenten Uden en Landerd zijn op weg naar één Maashorstgemeente. In november 2018 hebben de beide gemeenteraden hiertoe besloten. Per januari 2022 zal de nieuwe gemeente (onder voorhoud van besluitvorming) gevormd worden. Zes krachtige kernen met ieder een eigen identiteit; gelegen in en rondom het natuurgebied De Maashorst. Een groene gemeente dus met een stevige ambitie qua dienstverlening; voorzieningen en werkgelegenheid. Een gemeente waarin aan de bijna 60.000 inwoners de mogelijkheid wordt geboden mee te doen en mee te denken.

In de toekomstvisie gemeente Maashorst zijn vier ambities omschreven:
1
. Zes dorpen, één gemeente;
2. Een aantrekkelijke plek om te zijn;
3. Wonen, werken en recreëren in het buitengebied;
4. Samen denken, samen doen.

De gemeente Maashorst i.o. heeft oog voor de diversiteit van de kernen en is een betrouwbare partner voor inwoners, ondernemers, organisaties en de partners in de regio. Er is oog voor de kracht en het talent van de samenleving en deze kennis wordt volop benut. De gemeente biedt maatwerk, is flexibel en wendbaar en toont lef en ondernemerschap en is resultaatgericht.

Stand van zaken herindelingsproces
Het proces van herindeling wordt door bestuur en medewerkers vol energie opgepakt. Naast het eerder vastgestelde plan van aanpak zijn de besturingsfilosofie en de organisatiefilosofie vastgesteld. In diverse werkgroepen wordt nagedacht over thema’s als cultuur, HRM, dienstverlening; financiën en communicatie. Over de hoofdstructuur van de organisatie is een besluit genomen: naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur, komen er drie directieleden voor de portefeuilles dienstverlening; sociaal domein en ruimtelijk domein. Daarnaast zijn er ongeveer 20 tot 25 teams en wordt er programmatisch en projectmatig gewerkt.

Toekomstvisie en besturingsfilosofie
Over de rolinvulling van het bestuur en organisatie is in de Toekomstvisie en de Besturingsfilosofie van de gemeente Maashorst een kader geschetst. Een aantal kernwaarden is geformuleerd:

 • Ondernemend en lef
 • Omgevingsbewust
 • Samen
 • Eigenaarschap
 • Open

Een nadere uitwerking van deze kernwaarden

We denken in mogelijkheden: Ondernemend & lef
We zijn een ambitieuze groeigemeente en daarvoor is een bestuur met visie en lef nodig. Het bestuur durft daarom nieuwe dingen te proberen en innovatief te zijn. Ze wachten daarbij niet af, maar pakken zelf thema’s op als het bestuur daar vanuit de omgeving aanleiding voor ziet. En bepalen zo de koers voor Maashorst. Ook durft het bestuur op gepaste wijze ‘nee’ te zeggen en daarmee keuzes te maken als blijkt dat een vraag of initiatief niet oplevert wat we voor ogen hebben. De gemeente Maashorst wordt omringd door drie grote gemeenten: Oss, Meierijstad en Land van Cuijk. Maashorst wil graag een sterke rol in de regio vervullen en samenwerking bevorderen.

We weten wat er speelt: Omgevingsbewust
Het bestuur heeft zijn netwerk in de gemeente Maashorst en daarbuiten en is er duidelijk zichtbaar. Daardoor is de buitenwereld in staat om de verbinding met het bestuur te leggen en heeft het bestuur zelf in beeld van wat leeft bij inwoners, ondernemers, organisaties en in de regio. Bestuurders zijn in de gemeente Maashorst en in de regio aanwezig en volgen relevante ontwikkelingen.

We werken samen voor en mét onze partners: Samen
Bestuurders vormen een collegiaal bestuur dat op hoofdlijnen koers bepaalt en stuurt. Het bestuur betrekt de samenleving bij het ontwikkelen van beleid. Het bestuur durft los te laten om inwoners ruimte te geven en stimuleert initiatieven van onderop.

Hierbij maakt het bestuur duidelijke keuzes in de projecten die op basis van coproductie worden vormgegeven en wie daarin welke rol heeft.

We tonen en nemen verantwoordelijkheid: Eigenaarschap
Het bestuur voelt en neemt verantwoordelijkheid. Het bestuur is gecommitteerd aan het totaal van opgaven van de gemeente Maashorst. Ieder toont eigenaarschap ten aanzien van zijn of haar eigen portefeuille, maar er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de som van de opgaven.

Het bestuur maakt bewuste keuzes aan de voorkant ten aanzien van de prioriteiten.

We zijn een ambitieuze gemeente, en we realiseren ons tegelijk ook dat we alleen de goede dingen kunnen doen als we focus hebben. Het bestuur bewaakt hierin zijn eigen ambities en staat open om het kritische gesprek met onze inwoners, organisaties en ondernemers aan te gaan over deze ambities.

We zijn transparant en duidelijk: Open
Het bestuur bestuurt vanuit het algemeen belang. Het is zijn taak om de diverse belangen goed af te wegen en daarin de juiste keuzes te maken. Deze keuzes zijn herleidbaar en inzichtelijk. Het bestuur is daarnaast aanspreekbaar op de keuzes die hij maakt en creëert een veilige omgeving om het open gesprek aan te kunnen gaan.

Deze kernwaarden en de wijze waarop het bestuur daaraan invulling geeft, gelden gemeente breed in het samenspel tussen gemeenteraad, college, organisatie en samenleving.

Opdracht voor de beoogd gemeentesecretaris
Er zijn twee rollen te onderscheiden voor de kandidaat

1. Kwartiermaker richting fusiedatum 1/1/22

  Zoals eerder vermeld, wordt er in diverse werkgroepen, onder leiding van de projectorganisatie, gewerkt aan harmonisatie en aan beleid voor de nieuwe gemeente. De kwartiermaker geeft leiding aan dit proces, bewaakt het overzicht en de samenhang en is in staat te enthousiasmeren, inspireren en ook te sturen op de beoogde resultaten.

  In 2021 moet er onder leiding van de beoogd gemeentesecretaris een groot aantal keuzes gemaakt worden: de bemensing van de directie- en teammanagersfuncties; het verder aanscherpen van de fijn structuur en het zorgdragen voor een optimale start van de nieuwe gemeente Maashorst in 2022.

  2. Gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuwe gemeente Maashorst

   • Het dragen van de eindverantwoordelijkheid als algemeen directeur van de organisatie;
   • Het vervullen van de rol van eerste adviseur van het College van B & W;
   • Het vervullen van de rol van WOR-bestuurder.

   Profiel van de kandidaat
   Van de kandidaat wordt verwacht dat deze de vastgestelde visie (organisatiefilosofie en besturingsfilosofie) en de gemaakte keuzes onderschrijft en energiek uitdraagt in de rol van kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur. De kandidaat is boegbeeld van de waarden en cultuur die Maashorst wil uitstralen. Wij zijn op zoek naar een ontwikkelgerichte en (politiek-bestuurlijk) sensitieve kandidaat. Een stevige regisseur die kan coachen en aanmoedigen tot ontwikkeling en tot samenwerking en die stabiel en communicatief is. En die tegelijkertijd stuurt op de geformuleerde doelstellingen met oog voor collegiaal bestuur.

   De gemeentesecretaris is tot de herindeling adviseur van de beide Colleges en regisseur van het project. Na de herindeling werkt de gemeentesecretaris als eerste adviseur van het College van B & W, algemeen directeur en WOR-bestuurder. De eerste periode na de herindeling zal de secretaris veel investeren in het nieuwe College en aan het verder bouwen aan de organisatie. Verder zal het ontwikkelen en investeren in een goede relatie met de OR van belang zijn.

   De volgende rollen zijn van belang voor een optimale invulling van de positie

   • Leiderschap
    Van de kwartiermaker/ gemeentesecretaris wordt leiderschap gevraagd. Er is behoefte aan een zichtbare en toegankelijke persoonlijkheid die de visie van de nieuwe gemeente duidt en uitdraagt en mensen motiveert hun bijdrage te leveren.
    Bij het gewenste leiderschap hoort luisteren, feedback geven en ontvangen en tegenspraak organiseren. Binnen de directie functioneren gemeentesecretaris en collega-directeuren als een complementair team dat elkaar aanvult en vertrouwt. De beoogd gemeentesecretaris bouwt aan het optimaal laten functioneren van het nieuwe MT. De leider van de organisatie draagt de kernwaarden van de nieuwe gemeente nadrukkelijk uit.
   • Politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust
    Tot aan de herindeling draagt de kandidaat zorg voor optimale bestuurlijke regie en afstemming. De kandidaat heeft een sterk ontwikkelde antenne voor politiek-bestuurlijke (college, Raad) en maatschappelijke vragen, handelt daarnaar en neemt initiatief indien nodig. Na de herindeling investeert de gemeentesecretaris in een goed functionerende driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. Is goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen (regionaal en landelijk) en benut deze kennis effectief. Is actief en zichtbaar in het regionale netwerk. Heeft een visie op de rol van de overheid en op de participatie van inwoners en betrokkenen. Portefeuillehouders en de burgemeester worden bij complexe en politiek gevoelige dossiers optimaal ondersteund en er wordt zorg gedragen voor het collectief van het college.
   • Resultaatgerichtheid
    De kandidaat geeft leiding aan het realiseren van de beoogde resultaten binnen de gestelde termijnen. Is iemand die stuurt op deze doelen en zorgdraagt voor realisatie. Is transparant en navolgbaar bij het formuleren van deze doelen en communiceert hier actief over. Spreekt aan als doelen niet bereikt worden en staat zelf open voor feedback. Stuurt op rolvastheid van betrokkenen. Is duidelijk en communicatief.
   • Organisatie-ontwikkelaar
    De kandidaat heeft ruime ervaring met processen van organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. De kandidaat kan inspireren om vernieuwing en verbetering in te zetten en om meer flexibel om te gaan met de vragen vanuit de samenleving. Kan verwachtingen helder formuleren en mensen daarin meenemen. Stuurt op de verdere ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers en geeft vertrouwen en ruimte om te experimenteren.
   • Besluitvaardig en communicatief
    De gemeentesecretaris/algemeen directeur is vaardig in het balanceren tussen de ambities van het college en de middelen (mensen en geld) waarmee deze gerealiseerd kunnen worden. De gemeentesecretaris is in staat om heldere keuzes te maken, prioriteiten te stellen en hierover helder te communiceren met bestuur, omgeving en ambtelijke organisatie. Investeert in een goede en constructieve relatie met de Ondernemingsraad vanuit de rol van WOR-bestuurder.
   • Verbinder
    De gemeentesecretaris is een verbinder tussen inwoners, bestuur en ambtelijke organisatie. Die hart heeft voor de gemeente en oog heeft voor de specifieke opgaven. In staat is relaties te leggen met bedrijfsleven en de regio. We zoeken iemand die actief in contact is met de collega’s, bestuur en met de omgeving. Een leider die ruimte geeft aan professionele medewerkers en die vertrouwen geeft. Een verbinder tussen het college en de organisatie. Een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking bevordert en gericht is op samen.

   Functie-eisen
   We zoeken een kandidaat met ruime managementervaring (bij voorkeur als eindverantwoordelijke). Beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en heeft ervaring in een complexe politiek bestuurlijke context. De kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau, strategische denkkracht en heeft ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie. Bevordert eigenaarschap en samenhang en samenwerking. Heeft affiniteit met bedrijfsvoering en van sturing van complexe organisaties en is zich bewust van de veranderende rol en positie van de gemeente.

   Is omgevingsgericht en daadkrachtig. Is zich bewust van de rol en positie van medezeggenschap en investeert in een gedegen en vertrouwenwekkende relatie met de Ondernemingsraad. Beschikt over voor de functie relevante netwerken of bouwt deze op en onderhoudt ze.

   Persoonskenmerken
   Onafhankelijk, verbindend, resultaatgericht, lef, teamspeler, omgevingsbewust, bruggenbouwer, transparant, toegankelijk en duidelijk.

   Procedure en condities
   Maashorst biedt een aanstelling voor onbepaalde tijd in schaal 16. Het maximum bruto maandsalaris is € 8426,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.

   Castanho verricht de voorselectie en voert selectiegesprekken met enkele kandidaten. Daarna vindt er een voordracht plaats aan de opdrachtgever en hebben een selectie- en een adviescommissie gesprekken met enkele kandidaten. Bestuur, SOR, MT en andere betrokkenen hebben een rol tijdens de selectieprocedure.

   • De gesprekrondes bij Maashorst zijn gepland op 23 november en op 3 december.
   • Het eventuele assessment vindt medio december plaats.
   • De beide colleges van B& W nemen een benoemingsbesluit vóór 1 januari 2021.
   • Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden.

   Een referentiecheck en integriteitsscan maken deel uit van de procedure.

   Solliciteren of meer informatie?
   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt reageren tot en met 2 november 2020 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na de responsperiode, informeren wij u over het vervolg van de procedure.

   Solliciteren op deze functie


   Solliciteren
   Loading...