Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Hellevoetsluis
Organisatie:
Bestman namens Gemeente Hellevoetsluis
Dienstverband:
Fulltime

Gemeentesecretaris/Algemeen directeurProfielschets - Gemeentesecretaris/Algemeen directeur - gemeente Hellevoetsluis

- waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden -


Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis ligt op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, in het groen en aan het Haringvliet, met een rijke, maritieme historie en zes jachthavens. Hellevoetsluis heeft een stedelijk karakter en telt circa 40.000 inwoners. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis telt 25 zetels en 6 fracties. Inwonersbelang Hellevoetsluis, VVD en CDA vormen een coalitie. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders.
Voor meer informatie zie: www.hellevoetsluis.nl

Uitdagingen
De gemeente Hellevoetsluis dient, net als andere gemeenten, voortdurend in te spelen op de veranderende samenleving, veranderende regelgeving en herverdeling van overheidstaken.
Daarnaast kent Hellevoetsluis een aantal specifieke uitdagingen:


1. Samenwerking/fusie
De drie gemeenten op Voorne zijn al langer met elkaar in gesprek over intensivering van de samenwerking. Na een eerste verkenning van een ambtelijke fusie, wordt nu de wenselijkheid en haalbaarheid van een bestuurlijke fusie onderzocht. Besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten op Voorne vindt naar verwachting plaats in maart 2020. Indien voor bestuurlijke fusie gekozen wordt, dan zullen vanaf dat moment voorbereidingen getroffen worden om mogelijk per 1 januari 2023 tot herindeling/fusie en integratie van de ambtelijke organisaties te komen.


2. Ontwikkelagenda
Los van het besluit over de bestuurlijke toekomst van Hellevoetsluis als zelfstandige gemeente, staat de gemeente de komende jaren voor omvangrijke maatschappelijke opgaven, zowel lokaal als regionaal. Voor de realisatie van die opgaven moeten inwoners en bestuur van de gemeente kunnen vertrouwen op een organisatie, met medewerkers en leidinggevenden, die zowel kwantitatief als kwalitatief op orde is. Recentelijk is een organisatiescan uitgevoerd, waaruit een serie verbeterpunten naar voren kwam. Naar aanleiding van deze scan is de eerder opgestelde Ontwikkelagenda aangescherpt. Sleutelwoorden zijn: 'basis-op-orde', vertrouwen, communicatie, integraliteit, versterking van het MT, eigenaarschap en balans tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit.

3. Financieel tekort
Het bestuur van de gemeente Hellevoetsluis werd in een laat stadium geconfronteerd met een groter tekort op de begroting dan reeds was voorzien. Onderzoek wees uit dat onderlinge samenwerking, tijdige informatie-uitwisseling en eigenaarschap versterking behoeven.
Het financieel tekort heeft niet alleen consequenties voor de beleidsruimte van de gemeente, maar ook voor de mogelijkheden om het eerder in kaart gebrachte formatietekort tegemoet te komen.

Deze uitdagingen vragen om een samenhangende aanpak, waarbij het essentieel is dat maatschappelijke ontwikkelingen, politiek-bestuurlijke invalshoeken en ambtelijke expertise met elkaar worden verbonden. Strategievorming en verbetering voor de korte én langere termijn zijn daarbij noodzakelijk.

De Functie

De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft verschillende taken, rollen en aandachtsgebieden. Hieronder wordt weergegeven wat gelet op de boven beschreven context van de secretaris wordt verwacht.

Linking-pin tussen bestuurlijke en ambtelijke gremia

De gemeentesecretaris stimuleert een soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel en blijft bestuur en organisatie over en weer informeren en met elkaar verbinden. Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaart hij de balans tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. De secretaris heeft visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor inrichting van de ambtelijke organisatie en ondersteuning van het bestuur.

College van B&W

Als eerste adviseur van het college waarborgt de secretaris de kwaliteit van de door hem geagendeerde adviezen en processen die hij ter besluitvorming voorlegt aan college. De secretaris brengt objectieve en relevante informatie in. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd, zonder het primaat van het bestuur uit het oog te verliezen. Ten aanzien van politiek gevoelige dossiers geeft de secretaris zowel blijk van inhoudelijke als procedurele en processuele kennis. De secretaris is bestuurssensitief, adviesvaardig en faciliterend.

Tandem met burgemeester

De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor ieders verschillende verantwoordelijkheden. De secretaris is rolvast, kan spiegelen en is vanuit zijn rol complementair ten aanzien van de burgemeester.

Raad en Driehoek

In het belang van een goede verbinding tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie, investeren burgemeester, griffier en secretaris in een soepel samenspel. In het driehoeksoverleg staan gelijkwaardigheid, respect, onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden. De agenda bevat zowel operationele als strategische onderwerpen.

Organisatie en ontwikkeling

Vanuit de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie, ligt de primaire focus van de algemeen directeur op doorontwikkeling van de organisatie en de basis-op-orde-brengen. Een belangrijk aandachtspunt is de ontschotting/integraliteit van werken. De opgaven uit de Ontwikkelagenda zijn hierbij leidend, evenals het terugdringen van de ontstane tekorten. Om deze ambities te realiseren neemt de algemeen directeur het voortouw. Hij is voor een ieder zichtbaar en aanspreekbaar en is het boegbeeld, het gezicht en het voorbeeld van de beoogde organisatiecultuur. Hij toont visie, initiatief en lef. Hij komt samen met bestuurders én medewerkers tot het goede verhaal, om gezamenlijk de beoogde doelen te realiseren. Aan de vooravond van een mogelijke herindeling is reorganisatie nadrukkelijk niet aan de orde.

MT

Als voorzitter van het MT investeert de algemeen directeur in de onderlinge samenwerking, integraliteit en teamvorming. Het gemeenschappelijk belang staat voorop, het afdelingsbelang is hieraan ondergeschikt. Als voorzitter van het MT geeft hij richting en ruimte, coacht waar kan en stuurt waar moet.

Medewerkers en Ondernemingsraad
Gelet op de organisatieontwikkelingen in het recente verleden en de ontwikkelingen in de nabije toekomst, houdt de algemeen directeur nadrukkelijk rekening met de positie hierin van de medewerkers. Hij brengt rust waar dat kan en stimuleert actie en verbetering waar dat nodig is.
Hij informeert helder en tijdig, zodat ieder weet waaraan hij/zij toe is.
Het overleg tussen de OR en de WOR-bestuurder is constructief-kritisch en heeft een deels formeel en deels informeel karakter, waarbij de OR in een vroegtijdig stadium wordt meegenomen in ontwikkelingen van de organisatie. De OR waardeert een betrokken WOR-bestuurder, die een open houding heeft en communicatief, aanspreekbaar en benaderbaar is. Een bestuurder die voor alle medewerkers zichtbaar en herkenbaar is.

Hellevoetsluis

De gemeentesecretaris heeft in Hellevoetsluis geen publieke functie. Als hoogste ambtenaar investeert de gemeentesecretaris in een relevant lokaal netwerk, waardoor hij in faciliterende zin bestuurders en/of medewerkers desgewenst in positie kan brengen. De secretaris ként zijn gemeente en de regio, om zijn rol als eerste adviseur van het college waar te maken en de organisatie en medewerkers optimaal te richten op de context van Hellevoetsluis en de dienstverlening aan haar inwoners. Hij denkt ‘van buiten naar binnen’ en onderkent maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op bestuur en ambtelijke organisatie. De secretaris overziet en doorgrondt het samenspel tussen lokale samenleving, bestuur en organisatie. Hij heeft visie op de ‘andere overheid’, heeft een antennefunctie en hij vertaalt signalen uit de samenleving.

Regio

Hellevoetsluis werkt goed samen met de Provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Er is een intensieve samenwerking van de vier gemeenten op Voorne-Putten. Daarnaast werkt Voorne-Putten samen met de Zuidhollandse eilanden Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard.
Ondanks de interne uitdagingen die er onder meer zijn op het bedrijfsvoeringsvlak, is de secretaris zich bewust van een goede samenwerking en investeert in strategische samenwerkingsverbanden.

De gemeentesecretaris is in deze rol zowel netwerker, ambassadeur als diplomaat.

Fusie/herindeling
Mochten de drie Voornse gemeenten besluiten tot bestuurlijke fusie, dan heeft dit uiteraard grote gevolgen voor het bestuur en de ambtelijke organisatie van Hellevoetsluis.
Van de gemeentesecretarissen wordt verwacht dat zij hierin gedrieën optrekken, mogelijk samen met een apart, door de drie gemeenten aan te stellen 'projectleider herindeling'.
Van de gemeentesecretaris van Hellevoetsluis wordt verwacht dat hij zowel de belangen dient van de huidige gemeente Hellevoetsluis, als van de nieuw te vormen fusiegemeente.
De aan te stellen gemeentesecretaris Hellevoetsluis is nadrukkelijk géén beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe te vormen gemeente.

De Voorwaarden

Wij vragen

De ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een gemeentelijke context;
 • relevante ervaring met leiden van organisatieontwikkeling en verbetering van bedrijfsvoering;
 • relevante ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • ervaring met strategische samenwerking;
 • kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering.


Competenties

Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over:

 • Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Kwaliteitsdenken.
 • Voelen: Bestuurssensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief zijn, Coachen.
 • Kracht: Natuurlijk gezag, Verbindend leiderschap, Initiatief, Resultaatgerichtheid.


Aanstelling

 • Het betreft een fulltime invulling van de functie (1,0 fte).
 • De functie is gewaardeerd in schaal 15.
 • Uitgangspunt is een tijdelijke aanstelling tot aan de formele herindelingsdatum.

De Procedure

Solliciteren

Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op dinsdag 4 februari 2020.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 21 februari 2020.

Meer informatie

Voor informatie over profiel & procedure, bel met:

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.

Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Procedure

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Hellevoetsluis.

Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman en de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Een integriteitsscan maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Planning

In week 12 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan de gemeente Hellevoetsluis.

In week 13 en 14 vinden de selectiegesprekken plaats bij de gemeente Hellevoetsluis.

Een uitgewerkte planning met betrekking tot de selectiegesprekken volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteren’.

Draagvlak

Voor dit profiel is brede input gevraagd. Er hebben interviews plaatsgevonden met de burgemeester, de wethouders, het MT, de OR, de griffier en de medewerkers van het bestuurssecretariaat. Ook is een digitale enquête uitgezet onder alle raadsleden.
Zowel de input uit de interviews als de input uit de enquête zijn verwerkt in dit profiel.
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de resultaten van de digitale enquête.

Samenvatting resultaten enquête:

Uit de enquête blijkt dat de respondenten vooral belangrijk vinden dat de gemeentesecretaris/ algemeen directeur zich richt op:

 1. cultuur van de ambtelijke organisatie, naar meer transparantie en elkaar aanspreken
 2. de driehoek: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris
 3. soepel bestuurlijk-ambtelijk-samenspel
 4. strategische vraagstukken en het ontwikkelen van visie op de lange termijn
 5. basis op orde / goede bedrijfsvoering
 6. klantvriendelijke en dienstverlenende gemeente
 7. het college van B&W
 8. de medewerkers
 9. voorbereiding van de gemeentelijke herindeling
 10. participatie en co-creatie

Als belangrijkste leiderschapsstijl of eigenschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur werden de volgende typeringen het meest genoemd:

 1. verbindend
 2. coachend waar dat kan en sturend waar dat nodig is
 3. visionair en strategisch
 4. communicatief
 5. zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar
 6. komt op/staat voor de ambtelijke organisatie
 7. daadkrachtig en standvastig
 8. ambassadeur van de ambtelijke organisatie
 9. integer
 10. een voorbeeld voor de ambtelijke organisatie

Ook werd gevraagd de volgende zin af te maken:

‘De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur ...’

Dit leverde in een aantal one-liners op, zoals:

… is van de gemeente Hellevoetsluis en kijkt goed en werkt samen met de buurgemeenten.
… is iemand die in staat is een cultuur- en organisatieontwikkeling vorm te geven.
… is dienend aan de gemeente, innovatief, betrokken.
… is de man/vrouw die onze ambtelijke organisatie klaarmaakt voor, en meeneemt naar de
gemeente Voorne.
… is een verbindend persoon voor de hele ambtelijke organisatie, inspirator voor het management
en medewerkers.
… weet in optimale samenwerking met Brielle en Westvoorne gemeentelijke besluiten over een bestuurlijke fusie te faciliteren en in goede banen te leiden. 
… is toegankelijk, vernieuwend, ziet belang van driehoek, is politiek kleurloos, verbindend en strategisch.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...