Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Amsterdam
Organisatie:
SHPV
Dienstverband:
Fulltime

DirecteurDirecteur SHPV

De organisatie

Het Servicehuis Parkeren en Verblijfsrechten (SHPV) is een coöperatie van en voor gemeenten met een bestuur en leden, opgericht in 2010. Vijf medewerkers van Bureau SHPV zorgen voor het (laten) uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden van SHPV. SHPV functioneert binnen deze constructie als regieorganisatie.

SHPV heeft een bestuur bestaande uit 5 leden, en een ALV. De leiding van Bureau SHPV is in handen van een Directeur. De Directeur SHPV is tevens secretaris voor het bestuur, en bereidt de besluiten voor en voert deze uit. Met mandaat van het bestuur worden veel werkzaamheden door het Bureau SHPV zelfstandig uitgevoerd.

De coöperatie zorgt, als marktneutrale partij, voor het beheer en de uitbouw van de landelijke en centraal beheerde infrastructuur voor de uitvoering van de taken op het gebied van parkeren en verblijven. De coöperatie maakt vastlegging en bevraging van parkeergegevens gemakkelijker vanuit een centrale database (het Nationaal Parkeerregister (NPR), dat in opdracht van het SHPV wordt beheerd door het RDW en zorgt ervoor dat gemeenten en aanbieders van parkeerdiensten makkelijker op elkaar kunnen aansluiten.

Tot nu toe zijn er 101 gemeenten aangesloten op het NPR. Er zijn nog zo’n 20 gemeenten in Nederland, met betaald parkeren, die geen gebruik maken van de dienstverlening.

Er zijn met 15 providers contracten afgesloten om het mogelijk te maken mobiel te betalen op straat en/of achter de slagboom (hoofdzakelijk gemeentelijke garages). Ter illustratie: de parkeerbelasting die via de kas van SHPV via providers naar gemeenten wordt doorgesluisd, bedroeg in 2019 een kleine 300 miljoen euro.

Aan het administratieve proces voor de afwikkeling van parkeergelden (Clearing & Settlement) van het SHPV wordt de komende jaren steeds meer kwaliteitseisen gesteld. Het SHPV wil in 2020 en de daaropvolgende jaren zorgen dat deze functie aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. Voor de komende tijd zal daarom meer en expliciet gestuurd worden op onder andere de volgende ontwikkelingen en innovaties:

• Het financieel management van de eigen organisatie en, via het externe administratiekantoor dat de parkeergelden administratief verwerkt, de Clearing & Settlement van de parkeergelden;

• Het contractmanagement richting RDW, administratiekantoor en deelnemende gemeenten en providers.

• Het doorlichten van het Clearing & Settlement proces, op efficiency en afspraken met alle betrokken partijen waaronder met name het contract en de prijsafspraken met de providers.

Voor bovenstaande taken wordt een Manager Bedrijfsvoering (tevens plaatsvervangend directeur) geworven, welke werving en selectie gelijktijdig plaatsvindt met het werven van een nieuwe Directeur.

Voor het programma ‘Open Parkeerdata’ en andere innovatieve programma’s binnen SHPV wordt een Programmamanager geworven.

De huidige directeur heeft in ruim 5 jaar de organisatie op orde gebracht en zal SHPV op eigen verzoek 1 oktober 2020 verlaten.

Het bestuur is eind december gestart met een discussie over de toekomst van SHPV en heeft de ALV -na advies van een extern bureau- voorgesteld dat er eind van het jaar een plan van aanpak ligt. Vanwege deze komende veranderopgave wordt er, voor een periode van twee jaar, gezocht naar een Directeur. De Directeur zal specifiek belast worden met de nog op te stellen veranderagenda.

Wij zoeken

SHPV is op zoek naar een gedreven en ervaren (verander) manager die als Directeur in staat is SHPV te managen (binnen de huidige governance) en die in staat is de veranderopgave de komende twee jaar zelfstandig te trekken. De gezochte persoon is tevens een teamspeler die het Bureau SHPV opnieuw inricht en alle aangesloten partijen de dienstverlening weet te bieden die ze verwachten. In het speelveld tussen publiek en privaat domein is het noodzakelijk dat je als Directeur duidelijk opereert en verwachtingen managet, maar ook keuzes maakt voor de toekomst van SHPV. Dit binnen een dynamische en snel veranderende wereld op het vlak van digitalisering, techniek en mobiliteit. Als Directeur ben je hierbij verantwoordelijk voor het welslagen van alle lopende en nog te ontwikkelen programma’s en ontwikkelingen binnen SHPV. Zo vraagt het programma in het kader van open parkeerdata ook de nodige sturing. Dit programma is in samenwerking met het Ministerie I&W in 2019 opgestart.

De werkzaamheden

Het takenpakket van de Directeur SHPV is grofweg op te delen in drie kerntaken:

• Fungeren als Algemeen Directeur voor het SHPV;

• Fungeren als Secretaris van het Bestuur;

• Inhoud en sturing geven aan de bestuurlijke opdracht om te onderzoeken en te adviseren over wat de (her)positionering en organisatorische inbedding moet zijn voor het SHPV.

Algemeen Directeur SHPV

Je bent de manager van het SHPV en eindverantwoordelijk voor alle resultaten van de werkzaamheden die voor en namens het bestuur voor SHPV worden verricht. Je vertegenwoordigt en verantwoordt het SHPV richting het bestuur, de deelnemende gemeenten en betrokken private partijen. Je vervult de rol van secretaris van het bestuur, maar maakt geen onderdeel uit van het Bestuur. Je geeft sturing, vorm en inhoud aan de verdere professionalisering en uitbouw van het SHPV en de verdere invulling en realisatie van de geformuleerde strategische speerpunten.

Als Directeur SHPV formuleer je de strategische kaders voor het SHPV en verzorg je de afstemming en consolidering van deze kaders richting het bestuur, ALV en de deelnemende gemeenten. Je adviseert hierover het bestuur en initieert acties, programma’s en projecten voor de invulling/realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Op lopende ontwikkelingen voer je regie op de (beleids)processen, programma’s en/of projecten.

Je richt je blik naar buiten, fungeert als boegbeeld en spin in het web van het SHPV, draagt de doelstellingen van het SHPV uit en initieert en beheert alle noodzakelijke netwerken en relaties met private en publieke partijen/stakeholders en het Rijk. Je bent verantwoordelijk voor het
relatiemanagement met de grote/complexe accounts, w.o. de G4-gemeenten en fungeert als voorzitter van diverse periodieke overleggen met deelnemende partijen.

Secretaris van het bestuur

Je bent de strategisch adviseur van het bestuur, zowel in bestuursvergaderingen en ALV als daarbuiten. Je bereidt de vergaderingen inhoudelijk voor, alsmede de besluitvorming en draagt zorgt voor uitvoering van de besluiten.

Bestuurlijke opdracht

Voor de komende 2 jaar ben je actief bezig met de inrichting en positionering van SHPV. Je initieert onderzoek en adviseert het Bestuur m.b.t. de inrichting en (her)positionering van SHPV. De door een extern bureau eind 2019 verrichte analyse en het geleverde advies dient hierbij als uitgangspunt.

Het Bestuur heeft een periode van twee jaar uitgetrokken om, op basis van het nader uit te werken advies en de te maken strategische keuzes, de implementatie vorm te geven. Doel is een heroverweging van de werkzaamheden van SHPV, vanuit de wensen van deelnemende gemeenten en rekening houdend met alle activiteiten en ontwikkelingen die zich in de buitenwereld voordoen.

SHPV wil dat de geformuleerde doelen en visie voor langere tijd optimaal geborgd worden binnen een structurele organistische setting. De geconstateerde kwetsbaarheid van een klein bureau is een van de aandachtspunten om nader te onderzoeken, alsmede de voor-en nadelen van het werken met gedetacheerde medewerkers. Oplossingsrichtingen liggen zowel richting een zelfstandige organisatie als onderdeel van een bestaande organisatie.

Wij vragen

Opleiding en ervaring:

• WO werk- en denkniveau;

• ruimere/langere ervaring met het aansturen van een regieorganisatie, strategisch management en verandermanagement;

• zeer ruime kennis en ervaring binnen het werkveld Parkeren/Mobiliteit en de daaraan gelieerde processen, instrumenten en in- en externe partijen/stakeholders.

Competenties:

• strategisch kunnen schakelen op diverse niveaus en met een breed pallet aan partijen (publiek en privaat) en (tegengestelde) belangen;

• zakelijke/commerciële en bedrijfsmatige instelling met onderhandelingsvaardigheden;

• management - en leidinggevende kwaliteiten;

• kunnen functioneren binnen een politiek/bestuurlijke omgeving;

• aantoonbare ondernemers- en netwerkkwaliteiten;

• vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids-)standpunten en nieuwe ideeën;

• kan fungeren als boegbeeld in en buiten de organisatie;

• is een teamspeler gericht op samenwerking, die zich gemakkelijk kan verplaatsen in andere denkrichtingen;

• resultaatgericht, besluitvaardig en in staat knopen door te hakken;

• ambitieus, legt de lat voor zichzelf en anderen hoog en is daarin geloofwaardig.

• is een teamspeler gericht op samenwerking, die zich gemakkelijk kan verplaatsen in andere denkrichtingen;

• resultaatgericht, besluitvaardig en in staat knopen door te hakken;

• ambitieus, legt de lat voor zichzelf en anderen hoog en is daarin geloofwaardig.

Wij bieden

• een leuke, uitdagende functie om SHPV naar een hoger plan te trekken

• een detacheringsovereenkomst voor bepaalde duur, waarin we in goed overleg met de uitlenende gemeente nadere afspraken maken en jij je rechtspositie behoudt binnen de gemeente waar je in dienst blijft;

• je salaris is minimaal € 5.024,- en maximaal € 6.924,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek.

De sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 15 augustus 2020 door het opsturen van je motivatiebrief en CV naar info@shpv.nl

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Vragen over de vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Maddy van Bilsen, directeur SHPV. Bereikbaar via e-mail: m.vanbilsen@shpv.nl of per telefoonnummer: 06-10175461.

Als je meer wilt weten over SHPV verwijzen we graag naar onze website: www.shpv.nl

Solliciteren op deze functie