Advertentie
sociaal / Nieuws

Zes op tien gemeenten heeft tekort op jeugdhulp

Ruim 57 procent van de gemeenten verwacht dit jaar niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Voor volgend jaar voorziet 61 procent van de gemeenten in de rode cijfers te belanden. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 215 gemeenten.

02 december 2016

Ruim 57 procent van de gemeenten verwacht dit jaar niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Voor volgend jaar zien nog meer gemeenten het somber in: ruim zes op de tien gemeenten (61 procent) van de gemeenten voorziet in 2017 in de rode cijfers te belanden.

Geen zicht

Een op de vijf gemeenten stevent dit jaar niet af op een tekort en eenzelfde aantal weet nog niet of het dit jaar afsluit met een tekort of overschot op het budget voor jeugdhulp. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 215 gemeenten. Voor komend jaar verwachten nog meer gemeenten (60,9 procent) niet met het jeugdbudget uit te komen. Een kleiner percentage (12,6 procent) schat een tekort noch een overschot op de jeugdhulp in. Een kwart van de gemeenten heeft daar nog geen zicht op.


Schril contrast

De te verwachten tekorten staan in schril contrast met de overschotten over 2015. Veel gemeenten die vorig jaar nog overhielden op de jeugdhulp, duiken dit en volgend jaar (diep) in de rode cijfers. De redenen zijn divers. De verdere korting op het rijksbudget wordt genoemd, evenals de gevolgen van het verdeelmodel. Een grotere zorgvraag dan verwacht en de toename in de zwaarte van de zorg, speelt gemeenten parten. Het lukt gemeenten nog onvoldoende om via de inzet op preventie jongeren uit de (duurdere) specialistische zorg te houden, zo blijkt verder uit de enquête.

Budgetkorting

Een krappe 3,8 miljard euro voor de jeugdhulp werd vorig jaar onder de gemeenten verdeeld, volgens het zogeheten historische verdeelmodel. Voor dit jaar was er vanuit het rijk bijna 3,7 miljard beschikbaar voor gemeenten. Het budget voor komend jaar is met 3,5 miljard euro opnieuw lager. Daarnaast is dit jaar het objectieve verdeelmodel – deels – ingevoerd. Er is gekozen voor een invoertraject in drie stappen. Ook geldt een overgangsregeling, waarin onder meer is geregeld dat de negatieve herverdeeleffecten nooit hoger dan 15 euro per inwoner per jaar mogen zijn. Roosendaal is een van de gemeenten die aangeeft door het nieuwe verdeelmodel de komende jaren tekort te komen op de jeugdzorg. Door de budgetkorting schieten onder meer Berkelland en Dronten in de rode cijfers. Maastricht stelt dat de tekorten oplopen door de budgetverlaging en herverdeling van het budget door het rijk.


Gestegen zorgvraag

Leidschendam-Voorburg is een van de gemeenten die aangeeft door een gestegen zorgvraag niet met het budget uit te komen. De Bilt stelt dat de zorgvraag weliswaar gelijk blijft, maar dat die zorg zwaarder dus duurder is. De verminderde solidariteit onder gemeenten, bij de verevening van dure zorg, leidt in Aa en Hunze en in Delfzijl tot een tekort. Gemeenten hebben voor de decentralisatie jeugdzorg afspraken gemaakt over onderlinge verdeling van de kosten en risico’s. In diverse jeugdzorgregio’s worden die afspraken nu ter discussie gesteld. Zwolle geeft aan dat de transformatie van zorg tijd vergt en de verwachte voordelen ‘qua timing niet synchroon lopen met de budgetverlaging’.


Knelpunt

Bijna de helft van de gemeenten (47 procent) stelt dat de rijksbudgetten voor jeugd en Wmo ontoereikend zijn. Slechts 6,5 procent geeft aan uit te komen met het budget. Ruim de helft van de gemeenten (51 procent) kan daar om verschillende redenen (nog) geen duidelijk antwoord op geven. Zo stelt Aalburg dat het lastig is in te schatten, omdat de hulpvraag complex en divers is én toeneemt in crisissituaties. Buren zegt weliswaar nu met het budget uit te komen, ‘maar voor de komend jaren hebben we nog wel wat angst. Er zijn verdere bezuinigingen aangekondigd. Als die gepaard gaan met een toename van zorgvraag, durven we nu nog niet te garanderen dat het genoeg is.’ Cranendonck stelt dat de budgetten jeugd naar verwachting ontoereikend zijn, maar dat door ontschotting per saldo de budgetten wel toereikend zijn. ‘We verwachten geen grote overschotten in de toekomst.’


De resultaten van deze enquête liggen in lijn met een recent onderzoek onder ambtenaren werkzaam in het sociaal domein dat door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat ambtenaren zich de grootste zorgen maken over de jeugdzorg, waarbij het budget als grootste knelpunt werd genoemd.


Binnenlands Bestuur en de NOS benaderden alle 390 Nederlandse gemeenten. 215 gemeenten vulden de enquête in. Die gemeenten vormen qua omvang en landelijke spreiding een goede afspiegeling van alle gemeenten. 

Lees meer over de oorzaken van de tekorten in Binnenlandse Bestuur nr. 23 van deze week

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Inmiddels neem ik dit soort berichten maar voor kennis aan - overstrooid met een flinke pot zout. Er wordt in dit artikel gerefereerd aan 'recent onderzoek onder ambtenaren werkzaam in het sociaal domein'. Aangezien dat er 329 waren, veelal uit kleinere gemeenten (478 gemeenteambtenaren (waaronder 329 werkzaam in het sociaal domein) is het voorspellend gehalte van de 'verwachtingen' mi. op zijn minst twijfelachtig.
Marjon Breed / Sr. adviseur team Samenleven
Er wordt door huisartsen en specialisten vaak veel te snel doorverwezen naar dure vormen van ondersteuning en zorg. Daar zou meer stevig de regie op moeten worden gevoerd. Gemeenten kunnen hier invloed op uitoefenen door een (klein) deel van het budget uit de gespecialiseerde Jeugdzorg over te hevelen naar het sociaal team. Dit team werkt integraal en kan met een stevige casusregie, aansluitend bij de leefwereld van inwoners, mensen sneller en efficiënter helpen dan in een traject met indicaties en diagnoses. Als het team voldoende capaciteit en expertise in huis heeft weet ze wanneer het nodig is om op te schalen. Zie ook het artikel van collega Albert Veuger: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennisp …
Gerard
Beste JaapvV. Dit onderzoek uitgevoerd onder 215 gemeenten. Dat is wat anders dan het onderzoek waar jij naar refereert. Met een dergelijk aantal is het onderzoek behoorlijk representatief. Dus jouw reactie lijkt de plank redelijk mis te slaan.
Marijke / vooral niet nog meer geld geven ze hebben geld genoeg echt waar
Jeugdzorg wil graag aan ieder kind levenslange begeleiding geven.Incl. een zware diagnose er is altijd iets te bedenken uit de cluster. Doe daar maar eens onderzoek na want het slaat echt helemaal nergens meer op wat hier gebeurt deze verhalen kunnen eenvoudigweg niet waar zijn.
John
Dit draait alleen nog maar om geld en nog meer personeel kijk uit overheid.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Jeugdzorg is een vastgelopen bureaucratie die veel cliënten met eindeloos praten aan zich bindt en waar de maatschappij ernstig behoefte aan heeft, dat kunnen ze niet bieden ! Ik ben geen PVV aanhanger - ik geloof zelfs niet meer in partijpolitiek - maar Geert Wilders maakt de maatschappij wel attent op het buitensporig hoge aantal Marokkanen en andere niet-Nederlanders die in de misdaad belanden en een gevaar voor de samenleving betekenen. Het is een simpel statistisch gegeven dat af te lezen is uit de statistieken van het gevangeniswezen !! Daarmee sta ik niet achter zijn uitspraak die hij deed op een verkiezingsbijeenkomst met een stel proleten. Door de slepende rechtszaak komt overigens de hele problematiek steeds terug in de media zonder een antwoord van onze politici.

Jeugdzorg haakt af als het echt moeilijk wordt, dat is mijn ervaring. Ze komen niet achter hun bureau vandaan.
Advertentie