Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG: schaf ‘Wmo-abo-tarief’ af voor huishoudelijke hulp

Het Wmo-abonnementstarief voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen moet van tafel. Dat wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze Wmo-voorzieningen moet weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden ingevoerd.

04 december 2021
geld---toezicht---shutterstock-103933031.jpg
Shutterstock

Voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen moet het Wmo-abonnementstarief van tafel. Voor deze Wmo-voorzieningen moet weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden ingevoerd.

Volledige compensatie

Dat wil gemeentekoepel VNG, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Gemeenten moeten daarnaast vanaf komend jaar volledig worden gecompenseerd voor alle extra uitgaven die zij vanwege het Wmo-abonnementstarief maken. Het gaat daarbij om de groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo, als ook om de vergoeding van gederfde inkomsten voor gemeenten door het wegvallen van de inkomsten uit de voormalige inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

 

Aanzuigende werking

Die volledige financiële compensatie moet van kracht blijven tot het abonnementstarief op de schop is genomen en de herziening aantoonbaar heeft geleid tot afname van de zogeheten aanzuigende werking. Het gaat om 260 miljoen euro extra per jaar bovenop het compensatiebedrag dat gemeenten nu krijgen, stelt de VNG in haar brief.

 

Hogere inkomens

Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief betaalt iedereen een vaste eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening van maximaal 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Sinds de invoering ervan in 2019 voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en in 2020 voor algemene Wmo-voorzieningen kloppen vooral mensen uit hogere-inkomensgroepen bij gemeenten aan voor met name huishoudelijke hulp. Dat bleek ook uit de recent verschenen derde monitor abonnementstarief Wmo. ‘Elke monitor opnieuw manifesteert de groei zich bovenal in de hogere-inkomensgroepen en bij de huishoudelijke hulp en in mindere mate ook bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen’, schrijft de VNG aan de Tweede Kamer.

 

Zorg onder druk

‘De omvang van de extra kosten over 2020 bedraagt 330 miljoen euro (100 miljoen euro inkomstenderving en 230 miljoen euro extra kostenstijging)’, schrijft de VNG. Gemeenten kunnen hier niet zelf op sturen, benadrukt zij. ‘Hierdoor komt het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners voor wie dat noodzakelijk is, in het hier en nu onder druk te staan. We zien dat de groep gemeenten die daarom extra beheersmaatregelen neemt om dat niet te laten gebeuren, elke dag groeit.’ Een aantal gemeenten weegt tegenwoordig het inkomen mee bij de beoordeling van een Wmo-aanvraag, anderen doen een moreel appel op inwoners om geen aanvraag in te dienen als ze de hulp makkelijk zelf kunnen betalen. Ook zijn er gemeenten die wachtlijsten hanteren en alleen bij urgente situaties hulpbehoevenden naar aanbieders doorverwezen.

 

Financiële draagkracht

Het Wmo-abonnementstarief moet hoognodig op de schop, vindt de VNG, die van meet af aan fel tegenstander is geweest van de invoering ervan. Een nieuw kabinet moet daar zo snel mogelijk aan de slag, en ‘serieus rekening houden’ met het voorstel van gemeenten. Dat voorstel behelst onder meer de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Als dit een brug te ver is, zou financiële draagkracht een van de toetsingscriteria moeten worden bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De andere Wmo-voorzieningen die meer een zorgkarakter hebben, zoals dagbesteding en persoonlijke begeleiding, blijven in beide scenario’s van de VNG onder het abonnementstarief vallen.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob Barlage
Het is werkelijk niet te geloven!

Een VNG die niet de strijd met het Rijk aan willen gaan over de uitvoering van de WMO en de daarbij behorende financiële middelen, maar wel aan de knoppen willen draaien om een wettelijke regeling uit te hollen.

Een advies geven is tot daar aan toe en ja natuurlijk moet er een discussie plaats vinden over de financiering van de WMO. Maar dat is dan niet aan de Partijbonzen van de VNG. Die discussie hoort plaats te vinden in het landelijke parlement waar ooit de wettelijke regelingen zijn vastgesteld en ook kunnen worden aangepast.

Tot die tijd zou het de VNG sieren als men zich daar eens hard voor zou maken tegen over de vriendjes in Den Haag, om de onrechtmatige kortingen op budgetten die overgeheveld zijn van het Rijk naar de gemeentes uit te laten betalen. De ontstane tekorten zijn juist ontstaan omdat het rijk kennelijk van mening is dat de wettelijke kaders niet voor hen gelden.

Wetten aanpassen?

Ja natuurlijk als daar gronden voor zijn. Vooruitlopend op eventuele aanpassingen reeds gaan korten op budgetten welke aan de gemeenten worden toegewezen is gewoon ordinaire diefstal.

Met dieven ga je niet onderhandelen die pak je aan via de gerechtelijke kanalen. Deurwaardes inschakelen, beslag leggen op rekeningen. Dat zijn de instrumenten die je tot je beschikking hebt als uitvoerder van wetten.

Of is het inmiddels zover met Nederland dat we dit soort wettelijke middelen alleen inzetten als het gaat om minima? Accepteren we van het rijk dat er ronduit fraude wordt gepleegd en reserveren we de strakke handelswijze ten opzichte van mogelijke fraude plegers alleen als het "stempel toeslagaffaire" erop staat!

Hebben we andere regelingen voor het rijk dan voor onze burgers? En zijn de gemeenten dan de gene die de door het rijk aangerichte ellende wel mag gaan verhalen op de eigen burgers?

Ik hoop dat onze gemeente, LANDGRAAF, zich verre houd van dit soort praktijken.

Dat we een college hebben dat bereid is te knokken tegen dit soort onrecht aangedaan door het rijk, ondersteund door een VNG bestaande uit de tweede en derde garnituur van vastgeroeste, ons kent ons, politici behorende bij de zittende partijen, waarbij het te vriend houden van elkaar belangrijker lijkt te zijn dan het verdedigen van de rechtspositie van de gewone Burgers!
Ria Huisman / directeur
Zolang de gem Leusden € 500.000,00 overhoud aan de begroting kunnen ze die hulp makkelijk toepassen.

Daar gaat het echter niet om partijen gaan voorbij aan het feit dat de regeling van het basistarief is ingesteld zodat men langer in zijn eigen huis kan blijven wonen.

De inkomenspolitiek hoort alleen in Denhaag thuis.
Leo Schagen / bestuurder
Een toets op het niveau van het huishouden dient ook het vermogen te omvatten.

Met name zeer vermogenden met verder een gering inkomen (AOW, klein pensioen) kunnen anders toch nog gebruik maken van een voorziening die juist gericht dient te worden op huishoudens die nauwelijks andere mogelijkheden hebben tot het inzetten van help of ondersteuning
Ria Huisman / directeur
@Leo, u constateert dus dat de AOW een gering inkomen is. Wat doet u er aan ik denk helemaal niets als raadslid.

De AOW is een volksverzekering voor iedereen geldend arm en rijk.

De WMO is een voorziening voor iedere burger die meent daar recht op te hebben.

De WMO is niet alleen voor de minder bedeelden zoals u laat weten.
H. Wiersma / gepens.
Een zeer onterecht en dom advies van de VNG en in strijd met de huidige WMO-wetgeving, vooral gepromoot door enkele gemeenten (waar blijft de grote meerderheid?).

De WMO- wetgeving is ingevoerd om alle ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen.

Het is beter:

1. om lagere inkomens voor het abonnementstarief te compenseren via de sociale wetgeving.

2. kritischer te beoordelen wie wel, wie minder of wie ten onrechte van deze faciliteit gebruik maken.
A.M.B. te Naar
@Spijker, lage inkomens compenseren levert weer heel veel extra werk op. En ik denk dat de overgrote meerderheid van de gemeentes het met de VNG eens is.

Het is niet voor niets dat een groot aantal mensen met een hoog inkomen of vermogen nu van de WMO huishoudelijke hulp gebruik maakt terwijl ze dat eerder zelf betaalden omdat ze dit prima konden. Ik ken zelf zulke gevallen. Als echte Nederlanders maken mensen er gebruik van terwijl ze dit eigenlijk niet hoeven omdat ze het prima zelf kunnen betalen.
B. Janssen / Ambtenaar
Als gestoken door een wesp wordt ten onrechte gesteld dat de WMO een algemene sociale voorziening is. Maar dat is m.i. et geval. Het betreft een regeling die er op gericht is om mensen uit dure verzorgingshuizen te houden en zolang mogelijk in hun eigen huiselijke omgeving te laten. Het is volstrekt legitiem om te stellen dat mensen met hoge inkomens uit arbeid of vermogen geen beroep op deze voorzieningen hoeven te doen. Een grens stellen of een inkomensafhankelijke bjidrage is daarom verdedigbaar, ook als dit van de VNG komt. Niet vanwege de financiële situatie van gemeenten, maar omdat het geen algemene voorziening is en mensen met voldoende middelen zelf hun thuishulp en dergelijke kunnen betalen of er op zijn minst serieus aan bijdragen.
H. Wiersma / gepens.
Zie eerdere reactie. We hebben een belastingstelsel dat reeds uitgaat van het draagkrachtbeginsel. Je kunt niet eindeloos de midden - en hogere inkomens laten opdraaien voor (sociale) voorzieningen waarvan zij relatief al nauwelijks of in veel mindere mate gebruik van kunnen maken (o.a. ook kinderopvang, kindertoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag).
Roos / ambtenaar en hulpvrager
als hulpvrager ben ik in een situatie terechtgekomen waar ik zelf totaal geen invloed heb gehad om dit te voorkomen. De kosten die je maakt buiten de huishoudelijke hulp om EN de inkomensderving die er is door een volledige arbeidsongeschiktheid zijn torenhoog.

Een rolstoel met handbike en huishoudelijke hulp zouden zo geen inkomensafhankelijke bijdrage moeten hebben. WMO is niet alleen voor ouderen!

Als mensen vitaal en gezond zijn dan kunnen ze hun hulp zelf regelen als ze dat niet zelf willen doen. Maar mensen die de WMO echt nodig zijn, moeten dat ook krijgen.
Advertentie