Advertentie
sociaal / Nieuws

Toegang jeugdhulp via wijkteams niet op orde

De toegang tot jeugdhulp via wijkteams is nog niet goed geregeld en de cruciale rol van regisseur komt nog niet goed van de grond. Tot onder meer deze conclusies komen de samenwerkende jeugdinspecties na onderzoek over de toegang tot (gespecialiseerde) jeugdhulp vanuit de wijkteams in hun rapport ‘Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams’.

20 april 2015

De toegang tot jeugdhulp via wijkteams is nog niet goed geregeld. Cruciale informatie over de gezinssituatie ontbreekt in de wijkteams en de aansluiting tussen signalerende partijen is niet vanzelfsprekend. Wijkteams hebben moeite om in te schatten wanneer deskundigheid ontbreekt en daarmee wanneer advies aan gespecialiseerde jeugdhulpverleners moet worden gevraagd.

Drempel

De drempel om bij een wijkteam aan te kloppen, is voor jongeren en ouders groot. Het bestaan van wijkteams is lang niet overal bekend. Over de regisseursrol in wijkteams zijn vaak nog geen duidelijke afspraken gemaakt. Bij en na de toeleiding naar gespecialiseerde zorg komt het principe ‘een-gezin-een plan-een regisseur’ nog niet goed van de grond.

Onderzoek

Tot die conclusies komen de samenwerkende jeugdinspecties na onderzoek over de toegang tot (gespecialiseerde) jeugdhulp vanuit de wijkteams. De jeugdinspecties hebben eind vorig jaar en begin dit jaar onderzoek gedaan bij onder meer twintig wijkteams. Een groot deel van het onderzoek vond voor 1 januari plaats; de inrichting van de toegang tot jeugdhulp was op dat moment nog volop in ontwikkeling, stellen de inspecties in hun maandag openbaar gemaakt rapport ‘Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams’. Veranderingen in de werkwijze zijn echter wel hard nodig, zo blijkt uit het onderzoek.

Regisseur

Binnen de wijkteams zal aandacht en tijd nodig zijn om invulling te geven aan doelen als preventief werken, stimuleren van eigen kracht en het scheppen van samenhang in zorg, onderwijs, werk, inkomen en veiligheid, stellen de jeugdinspecties op basis van de onderzoeksresultaten. De invulling van de regisseursrol van het wijkteam en de aansluiting tussen het wijkteam met signalerende partijen als huisarts, school en jeugdgezondheidszorg zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, mede omdat het belangrijk is problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken. Aan die vakkundige invulling van de regie ontbreekt het in de praktijk nogal eens.

Spin in het web

De inspecties benadrukken dat een regisseur samen met het gezin en andere betrokkenen alle problemen in kaart moet brengen om zo te komen tot een samenhangend plan met gezamenlijke doelen. De regisseur moet vervolgens in de gaten houden of het plan wordt uitgevoerd en stelt indien nodig het plan bij. De regisseur is en blijft het centrale aanspreekpunt voor alle betrokkenen, heeft ‘doorzettingsmacht naar andere beroepskrachten en de mogelijkheid op te schalen om impasses in de zorg en ondersteuning te doorbreken’, benadrukken de inspecties. De regisseur heeft ook een essentiële rol te spelen als een jongere wordt doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. ‘In de praktijk van de wijkteams blijkt het lastig andere partijen te betrekken, vooral waar het gaat om de GGZ voor volwassenen’, constateren de inspecties.

Taxatie veiligheidsrisico’s

Ook moet er meer aandacht komen voor de borging van veiligheid van jeugdigen. ‘Medewerkers moeten veiligheidsrisico’s kunnen inschatten en signalen oppakken. De informatie over de totale situatie van een gezin en over eventuele achterliggende problemen ontbreekt soms bij wijkteams’, melden de inspecties. Zij adviseren het gebruik van een risicotaxatie instrument om veiligheidsrisico’s systematisch in te schatten. ‘Een dergelijk instrument ondersteunt het besluitvormingsproces en helpt eventuele blinde vlekken in beeld te krijgen en risico’s te objectiveren.’

Meer professionaliteit

Verder moet de professionaliteit van de wijkteams omhoog. Volgens de inspecties ontbraken in teams deskundigheden op specifieke gebieden, zoals op het gebied van psychische of psychiatrische problematiek en problematiek van mensen met een licht verstandelijke beperking. De inspectie snapt dat gezien de diversiteit van hulpvragen het onmogelijk is op alle gebieden deskundigheid in huis te hebben. Dan is het belangrijk om gespecialiseerde hulpverleners te consulteren, maar ‘in de praktijk blijkt het voor medewerkers lastig in te schatten wanneer kennis en expertise ontbreekt en gespecialiseerde hulpverleners moeten worden geconsulteerd. Het risico ontstaat dat medewerkers problematiek niet herkennen, te lang wachten met consulteren, een verkeerde inschatting maken van de benodigde hulp en niet de juiste hulp inzetten’, rapporteren de inspecties. Wijkteams moeten er ten minste voor zorgen dat gespecialiseerde hulpverleners tijdig worden geconsulteerd.

Te hoge drempel

Wijkteams moeten meer zelf contact zoeken met jongeren en gezinnen en degenen die zorg en ondersteuning nodig hebben actief naar hulp toeleiden, stellen de inspecties verder. Jongeren, hun ouders en inwoners zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan en het doel van wijkteams en de organisatie van zorg en ondersteuning in hun gemeente. Ook zijn lang niet alle jongeren en gezinnen in staat om zelf een hulpvraag te formuleren en op eigen houtje de weg naar een wijkteam te vinden. Meer informatie zou online beschikbaar moeten komen. ‘Veel jongeren ervaren de drempel om hulp te zoeken en een hulpvraag te formuleren als hoog. Jongeren geven aan dat het voor hen belangrijk is dat duidelijke online informatie beschikbaar is en dat zij ook buiten kantoortijd terecht kunnen voor vragen en advies’, aldus het rapport van de Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme / Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme
Schakel zo nodig heel tijdig iemand in met meer expertise. Mijn zoon kon als kind bij het veranderen van een routine verschrikkelijk in paniek raken, alsof hij zwaar mishandeld werd. Gelukkig was de buurvrouw zo wijs aan hemzelf te vragen wat er was. De GGZ-hulp die we af en toe hadden was daarom volgens haar - net als volgens school en onze familie - afdoende. Ook deed onze zoon met 12 jaar een uur over aankleden. In de spreekkamer van de dokter hielp ik hem daarom toen hij 12 was, de wachtkamer zat immers bomvol. De dokter concludeerde al te snel dat ik te veel hielp; thuis liet ik onze zoon zelf tobben met kleding kiezen en aantrekken. Ik hoop dat de wijkteams geen verkeerde inschattingen maken....Ook kon onze zoon zaken die misliepen niet loslaten, waardoor hij slapen en school soms weigerde als er bijvoorbeeld een bepaald potloodje zoek was. Een ander potloodje gebruiken kon absoluut niet volgens onze zoon, paniek volgde als dat ene potloodje kwijt was. Autisme lijkt sprekend op zwaar tekortschietend ouderschap, maar veel kinderen met autisme hebben ouders die prima functioneren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
De transitie mag als geslaagd beschouwd worden.

De transformatie verloopt zoals voorspeld vanuit de werkvloer. Weggelopen, weggevloeide, ontslagen kennis, kunde en ervaring wordt nu tekort gekomen.

Staatssecretaris van Rijn was van deze komende crisis op de hoogte, het is hem meerdere malen via verschillende kanalen duidelijk uitgelegd, maar heeft, zoals bij de signalen van de SVB, niet gereageerd op deze signalen.

Hiermee laat hij zien dat hij de werkvloer niet serieus neemt. Het lijkt erop dat hij in een andere dimensie leeft. Het kabinet neemt de maat aan de directies van de banken, maar neemt niet de maat zien ten aanzien van zijn eigen leden.

De werkvloer vraagt opnieuw: laat iemand met kennis en kunde deze materie beheren, dat scheelt een hoop puinruimen in de toekomst en daarmee een hoop geld wat beter besteed had kunnen worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie