sociaal / Partnerbijdrage

4 Pijler Plan verankeren sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag

4 Pijler Plan verankeren sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag. De eerste stappen zijn gezet. En nu doorstappen!

04 maart 2019
Radar-1.jpg

De eerste stappen zijn gezet. En nu doorstappen!


Gemeenten hebben in opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van V&J en de VNG tot oktober 2018 hard gewerkt aan het realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Voor een succesvol traject is het essentieel dat gemeenten juist nú oog blijven houden voor de manieren waarop zij hun aanpak (blijvend) borgen en verankeren. Het ‘4 Pijler Plan verankeren sluitende aanpak’ kan gemeenten hierbij helpen. Onze experts hebben hier inmiddels goede ervaringen mee en kennen de valkuilen.

Gemeenten gingen gericht van start met het tot stand brengen van een sluitende aanpak; soms op regionaal, soms lokaal, soms intern en soms op extern niveau. De ene gemeente vooral met de focus op beleid, de andere via een meer procesmatige insteek. Leidend tot programma’s, memo’s, (verbeter)agenda’s, projectplannen, etc. En alles met landelijke ondersteuning van het Schakelteam Verward Gedrag, dat inmiddels formeel is gestopt, maar generieke ondersteuning voor gemeenten en regio’s vanuit de VNG volgt.

Succesvolle aanpakken borgen en verankeren

Hoe staan gemeenten er nu voor met hun sluitende aanpakken? Zijn ze er nu dan? Wij zien een gevarieerd beeld. Bovendien is dit bij uitstek een onderwerp dat continu aandacht behoeft en van belang blijft. Een aanpak heeft onderhoud nodig om sluitend te blijven, personen met verward gedrag zijn er in vele soorten en maten en samenwerkingsverbanden zijn er in vele varianten. Veel pilots die zijn ontstaan, worden gefinancierd met tijdelijke (regionale) middelen. Successen moeten worden geborgd en verankerd. Gelukkig is er binnen het werkveld van de gemeente (sociaal - en veiligheidsdomein) al veel voorhanden dat kan worden ingezet om personen met verward gedrag te ondersteunen en/of al in vroegtijdig stadium van dienst te kunnen zijn.

4 Pijler Plan verankeren sluitende aanpak voor personen met verward gedrag

Wij hebben goede ervaringen opgebouwd met een aanpak die is gebaseerd op 4 pijlers:

  1. Het sluiten van een convenant tussen de belangrijkste sleutelpartners.
  2. Het gezamenlijk beschrijven van de werkprocessen (in vooral de acute fase).
  3. Het vormen van een privacyreglement.
  4. Het inventariseren van de lokale/regionale stand van zaken en verbeteracties.


Convenant

In de eerste plaats is het belangrijk om op bestuurlijk niveau een gezamenlijke urgentie en noodzaak te creëren om specifiek voor deze doelgroep iets te kunnen betekenen. Door het vastleggen van ambitie en doelstellingen van de belangrijkste sleutelpartners wordt een belangrijke basis gecreëerd voor de sluitende aanpak. Sleutelpartners zijn gemeenten (zowel sociaal - als veiligheidsdomein), politie, GGZ, ambulancezorg/GGD, woningbouwcorporatie(s), bemoeizorg en huisartsen. Ieder van deze partners heeft een belangrijke rol in de sluitende aanpak, soms in de acute en soms in de niet-acute fase.


Werkprocessen

Vaak is voor de niet-acute fase waarin personen met verward gedrag kunnen verkeren, wel bekend welke werkafspraken er zijn en wat ieders taak is. Immers, die doelgroep is niet nieuw. Partijen werken al langer met bijvoorbeeld demente ouderen, mensen met psychische of psychiatrische problemen en/of verslaafde personen. Voor de acute fase zijn er echter een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest. Bijvoorbeeld dat de politie zich niet langer inzet bij vervoer van verwarde personen. Maar ook ontwikkelingen die nog gaan komen, zoals de Wet verplichte ggz (per 2020). Door gezamenlijk de relevante werkprocessen met de partners te beschrijven, ontstaat een gezamenlijk referentiekader en een gevoel van ‘zo doen wíj dat!’.


Privacyreglement

Om de afstemming en uitwisseling van gegevens tussen de verschillende kernpartners zo eenduidig mogelijk te laten verlopen, zetten we als derde pijler in op een privacyreglement. Vanzelfsprekend wordt de landelijke privacywetgeving als kader gehanteerd en gelden de vereisten rondom privacy van beroepsverenigingen. De beschrijving van deze regels in de context van personen met verward gedrag biedt houvast voor de dagelijkse praktijk. Duidelijk wordt waarom een ggz-instelling anders met (het delen van) gegevens omgaat dan politie of bemoeizorg.


Inventarisatie

Als vierde pijler onderzoeken we de ‘robuustheid’ van de (sluitende) aanpak die er is voor personen met verward gedrag. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op komende ontwikkelingen. Dit leidt tot een inventarisatie waarin concrete aandachts- en verbeterpunten worden benoemd die in de reguliere organisatie of met inzet van een projectmatige aanpak kunnen worden opgevolgd.


Ervaringen beleid en praktijk

Zowel met de inhoud (beleid en praktijk) als het proces zijn veel ervaringen opgedaan. Bijvoorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van time-outvoorzieningen of de wijze waarop crisisbeoordelingskamers van GGZ-instellingen een rol spelen. Maar ook (de mate van) een integrale werkwijze tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein en het verschil in focus van verschillende samenwerkingspartners (op de cliënt of op de inwoner in zijn/haar omgeving) speelt gedurende de aanpak een belangrijke rol.

Meer weten?

Wij hebben veel ervaring, maar zijn ook benieuwd waar u staat in uw aanpak. Zijn er nog stappen te zetten? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Neem gerust contact op met:

Ferdinand Oort

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.