Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen invloed op zorginkoop door 'democratisch gat'

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft (te) weinig invloed op de aanloop van de zorg-transitie van overheid naar gemeenten. De inkoop van zorg is centraal binnen de regio gedaan, met Arnhem als belangrijkste onderhandelaar. Volgens de gemeentelijke rekenkamer wreekt zich hier het lokale democratische gat.

21 oktober 2014

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft tot nu te weinig invloed op de transitie van zorgtaken naar de gemeenten. De inkoop van de jeugdzorg en van de WMO is op regionaal niveau gebeurd, met Arnhem als belangrijkste onderhandelaar. De raden van kleinere buurgemeenten als Overbetuwe zijn hier nauwelijks over geïnformeerd en hebben er daardoor te weinig controle op kunnen uitoefenen.

Democratisch gat

Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke rekenkamer van Overbetuwe, waarvan de resultaten deze week zijn gepresenteerd. Rekenkamer voorzitter Frits van Vugt spreekt van het beruchte 'lokale democratische gat': de onderhandelingen over de zorg inkoop wordt gedaan door een samenwerkingsverband van 12 gemeenten. Dat is efficiënt en goedkoper dan dat alle wethouders los van elkaar zorg gaan inkopen. Maar het proces onttrekt zich wel aan directe invloed van de diverse gemeenteraden. 

Wethouder wegsturen

'De laatste zorg moet voor 1 november zijn ingekocht, terwijl de raad van Over Betuwe zich er nauwelijks over heeft kunnen uitspreken. Raadsleden klagen erover dat ze te weinig zijn geïnformeerd’, aldus de rekenkamer. Met andere woorden: Mochten ze de zorginkoop toch anders willen, dan kunnen ze nu niet veel meer veranderen. Het enige dat kan is de wethouder wegsturen, maar dat is natuurlijk een paardenmiddel en zelfs dan zijn de contracten gesloten en bindend.
 
Geen meetbare doelen 

Vugt stelt wel dat de raad zijn verantwoordelijkheid ook wel makkelijk heeft gedelegeerd naar het college en vandaar naar de regio. De commissie constateert dat de gemeenteraad geen concrete en meetbare doelen heeft opgenomen in eerdere beleidsnota’s en ook niet in het  door het college voorgelegde beleidsplan Sociaal Domein.

 

Wel kaders, geen risicobeheersing
De gevolgen zijn volgens de commissie dat er forse risico’s zijn die niet allemaal adequaat zijn afgedekt. De gemeenteraad heeft wel financiële kaders gesteld voor het transitie-proces, maar te weinig oog gehad voor de risicobeheersing. 'Het is onduidelijk of contracten wel binnen het budget passen. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor de gemeente om de kosten te beteugelen als de zorg-afname straks groter wordt dan geraamd. Er zijn bijvoorbeeld geen budgetplafonds voor instellingen afgesproken terwijl dat wel de bedoeling was.’

 

Weinig tijd

De rekenkamer adviseert de raad vooral om de agenda naar zich toe te trekken en meer dwingend overleg af te dwingen. En dat terwijl de tijd dringt, de overdracht van zorg moet immers per 1 januari zijn beslag krijgen. 'De raad moet voorafgaand aan de nog op te stellen transformatieagenda goede afspraken met het college maken over welke thema’s hij op welk moment in debat wil, en welke informatie hij daar voor nodig heeft. Afspraken over de inhoudelijke monitoring van de resultaten van de aangeboden zorg zijn er ook nog niet gemaakt, en dat wordt tijd!”

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

aarden l.a.m.
Er is maar één passende oplossing voor dit probleem van de kleine gemeenten: herindeling tot gemeenten van minstens 100.000 of meer. Het zijn gemeenteraadsleden van de kleine gemeenten die de democratie in de weg staan. Zij zijn te zeer gedreven door het behoud van hun positie om oog te kunnen hebben voor de maatschappelijke (schaal)werkelijkheid.
Van Geenen / ambtenaar
Vanuit het punt politieke stabiliteit en sturing is/ was de huidige situatie eigenlijk ideaal. Provincies zijn het minst politieke niveau van de overheid, er zijn bijna geen kranten in geinteresseerd. De schaalgrootte van de instellingen past er ook het beste bij. Als de gemeenten verder gaan met de vorming regionale inkooporganisaties, kunnen ze het wellicht ambtelijk gewoon terugleggen bij de provincie?
loek / v.m. jur.medew. gsd
Het zijn gemeenteraadsleden van de kleine gemeenten die de democratie in de weg staan. Zij zijn te zeer gedreven door het behoud van hun positie om oog te kunnen hebben voor de maatschappelijke (schaal)werkelijkheid.Wie bepaalt hoe democratie is c.q. wordt vorm gegeven. Schaalvergroting heeft lang niet altijd tot een beter product geleid. Het antwoord van Mister Gee sluit veel beter aan bij de realiteit van alle dag.
Jan
Die gemeenteraden hebben nog steeds niet door wat het dualisme inhoudt. Zij hebben de financiële kaders gesteld en daarmee houdt hun taak op. Het is aan de colleges om contracten af te sluiten of aan de gemeenschappelijke regelingen die deze taak hebben overgenomen. Overigens: ook grote gemeenten maken deel uit van gemeenschappelijke regelingen, dus opschalen heeft geen enkele zin.
John / Adm. medewerker
@ Jan: De enig juiste reactie!
Van Geenen / ambtenaar
Dualisme of niet, het zijn de gemeenteraden die moeten beslissen hoe de overschrijdingen (die gaan komen) moeten worden afgedekt, en hoe die in de toekomst worden beteugeld. De talloze projecten en innovaties met de insteek 'preventief' in het sociaal domein hebben nergens grootschalige successen opgeleverd, de bezuinigingen gaan protesten en zichtbare consequenties opleveren: kostenbeheersing wordt dan een pittige taak voor gemeenteraden.
Advertentie