Advertentie
sociaal / Nieuws

Invloed raad ondermaats bij jeugdzorg

De gemeenteraad moet rondom jeugdzorg financiële kaders en kwaliteitseisen stellen. Daarover moet de raad keiharde afspraken maken met het college. Dat stelt de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) in haar onderzoeksrapport 'De raad in positie' dat recent is aangeboden aan de Vlaardingse gemeenteraad.

10 februari 2015

De gemeenteraad moet rondom jeugdzorg financiële kaders en kwaliteitseisen stellen. Daarover moet de raad keiharde afspraken maken met het college. De raad moet tevens inzicht eisen in de omvang van de problematiek en het gebruik van de jeugdzorg en zich daar regelmatig over laten informeren.

Onderzoek

Dat stelt de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) in haar rapport De raad in positie dat recent is aangeboden aan de Vlaardingse gemeenteraad. Het onderzoek richtte op de kaderstellende en controlerende rol van de raad rondom de jeugdzorg. Het is voor het eerst dat de RKC een onderzoek uitbrengt met uitsluitend conclusies en aanbevelingen gericht aan de raad.

Kritiek

Rekenkamers elders uit het land, waaronder die uit de G4 en de grote Brabantse steden, hebben eerder soortgelijke adviezen uitgebracht. Deze Rekenkamers, evenals de Algemene Rekenkamer, maken zich onder meer zorgen over het controlegat. Veel raadsleden stellen dat ze geen zicht hebben op besluiten die rondom de decentralisaties jeugd, zorg en werk worden genomen, omdat gemeenten op deze terreinen veel in regionaal verband samenwerken. De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen stelt dat de raad het heft in eigen hand moet nemen.

Initiatief

Meer dan tot nu toe het geval is, moet de volksvertegenwoordiging initiatief nemen in het ‘formuleren van onderwerpen waarom hij informatie wenst te ontvangen van het college. De raad is echt aan zet’, schrijft de Rekenkamercommissie. ‘Het is van groot belang dat de gemeenteraad zijn positie voor 2015 en verder bepaalt en de nieuwe rol inneemt als verantwoordelijke voor de uitvoering van de jeugdzorg.’

Beperkte bemoeienis

Tot nu toe heeft de gemeenteraad van Vlaardingen geen inhoudelijke afweging gemaakt over de omvang van de financiële inzet en de te leveren beleidsprestaties en geen invloed gehad op financiële afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt, constateert de RKC. Hoewel er sinds 2013 een raadswerkgroep decentralisatie jeugdzorg is, is de actieve bemoeienis van de raad beperkt. ‘De raad heeft mede daardoor nog onvoldoende greep op het proces van transitie en transformatie en onvoldoende zicht op de problematiek.’ De raad is kortom beperkt toegerust op zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de transitie en transformatie van de jeugdzorg.

Beleidsmonitoring

Om het tij te keren moet de raad beginnen met de formulering van transformatie- en transitiedoelstellingen, stelt de RKC. ‘Bepaal waar het nieuwe jeugdstelsel toe dient te leiden in termen van maatschappelijke effecten. Bepaal welke beleidsprestaties dienen te worden gerealiseerd. Vraag het college om op basis van die doelstellingen met een voorstel voor beleidsmonitoring te komen.’

Financiële kaders

De raad moet daarvoor inzicht hebben in de omvang van het huidige gebruik van geïndiceerde jeugdzorg. Alleen dan kunnen adequaat (financiële) kaders worden gesteld en beleidsdoelen geformuleerd. De raad moet verder kwaliteitseisen formuleren en besluiten of hij de sturing daarop zelf wil doen, of dit wil overlaten aan het college. In dat laatste geval moet de raad wel duidelijke afspraken maken hoe de vinger aan de pols kan worden gehouden.

Over een paar weken krijgt de Schiedamse raad zijn rapport met aanbevelingen van de RKC.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Van Geenen / ambtenaar
Goed dat de RKC meer democratische controle op de jeugdhulp aanmoedigt. Jammer dat ze aanbevelen om maatschappelijke effecten en beleidsprestaties te formuleren en monitoren etc. De wetgever verplicht gemeenten immers niet om bepaalde maatschappelijke effecten te bereiken, maar om de betreffende voorziening (jeugdhulp) te leveren. Inmiddels zouden rekenkamers moeten inzien dat maatschappelijke effecten ten gevolge van gemeentelijk beleid maar beperkt meetbaar zijn dus niet als belangrijkste controle-instrument van de raad kunnen dienen. Hopelijk zullen gemeentenraden inzien dat ze het monitoren beter praktisch kunnen houden en controle vereist is op kwaliteit, tevredenheid, doorloop/wachtdijden, kostprijs- en produktiviteitsniveau en waar mogelijk resultaten van interventies/methodieken. En onthouden ze dat afrekenen op resultaten meestal perverse effecten heeft.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
@van Geenen, helemaal eens. Adviezen die vooral interessant lijken maar op zich weinig opleveren voor de raad. Heel praktisch, ook al zijn de dingen nu al geregeld, ga alsnog rond de tafel met elkaar en bedenk wat nu voor jou gemeente zou kunnen. Bedenk, hoeveel kan er gedaan worden voor hoeveel geld en hoe zit het met de kwaliteit.

In het algemeen, zorg dat er bij behandeling van stukken van een gemeenschappelijke regeling een raadsvoorstel ligt van het college, zodat de raad ook formeel wensen en bedenkingen laat weten. Dit maakt ook dat de raad het zich meer realiseert dat het wel een formele bijdrage is aan de besluitvorming van de regeling. Basis is de grondhouding van de raad; "we hebben wel degelijk invloed!"
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Fout., Het gaat om de kwaliteit van de jeugdzorg en niet om de democratische legitimatie van de Raad. Doel en middel worden hier door elkaar gehaald. Vlaardingen zit met 16 gemeenten in een gemeenschappelijke regeling die de jeugdzorg uitvoert en dat kan nu eenmaal niet anders. Een groot deel van de jeugdzorg is niet lokaal, zal dat ook nooit worden en daarom is invloed een illussie. Verder, als de invloed er al was, is het ook nog eens een illusie te veronderstellen dat de raadsleden voldoende inzicht hebben in de materie om op een zinvolle manier invloed uit te oefenen. Een pijnlijke conclusie, maar zo is het.
Ad / Beleidsambtenaar
Eens. Democratische legitimatie is slechts een middel en geen doel op zich. Hier worden twee zaken vermengd. Laat de raadsleden van Vlaardingen eerst maar eens zien dat ze de materie voldoende begrijpen. Dat gaat niet. Vertrouwen in ambtenaren apparaat en de uitvoerenden is het aller belangrijkste om ervoor te zorgen dat voldoende kwaliteit wordt behouden en wordt gecreerd. De kwaliteit van de jeugdzorg wordt uiteindelijk alleen bepaald door diegenen die het uitvoeren. Laten de Raadsleden met voldoende respect voor deze mensen en vertrouwen in hun vakmanschap op een positieve manier laten zien dat zij hen daadwerkelijk steunen in plaats van hen te willen controleren.
n.jong / adviseur
@peter, helaas het is al langer gebleken dat vertrouwen niet voldoende is voor kwaliteit. Los nog van incidenten in de jeugdzorg, de basis kwaliteit is niet altijd en ook niet overal goed, dat is langer bekend!

Gepaste controle op de werkvloer (dus niet alleen op basis van beleidsdocumenten en beleidsvoornemens, visie, missie etc etc) en gericht op prestatieindicatoren.

Hoeven we echt niet meer lang over te praten! genoeg onderzoeken en rapporten over gemaakt. Aan het werk!
Advertentie