Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Stel plafond eigen bijdrage Wmo in’

Er moet een landelijk maximum komen voor de eigen bijdragen die gemeenten aan hun inwoners doorberekenen voor Wmo-voorzieningen. Daarvoor pleiten de gezamenlijke patiënten- en cliëntenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

02 december 2015

Er moet een landelijk maximum komen voor de eigen bijdragen die gemeenten aan hun inwoners doorberekenen voor Wmo-voorzieningen. Ook moeten gemeenten hun inwoners, voordat voorzieningen worden toegekend, informeren over de hoogte van de eigen bijdragen. Daarvoor pleiten de gezamenlijke patiënten- en cliëntenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert vandaag met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Grote lokale verschillen

Nu al leiden de eigen bijdragen her en der tot problemen. Er zijn diverse signalen dat mensen de eigen bijdragen niet kunnen betalen en daardoor afzien van zorg. Naast patiënten- en cliëntenorganisaties maken ook onder meer CDA, SP, het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zich zorgen over de (stapeling van) eigen bijdragen. Vanwege de beleidsvrijheid van en de inkoop door gemeenten zijn de lokale verschillen groot.

Problemen worden groter

Komend jaar worden de problemen alleen maar groter, vrezen de patiënten- en cliëntenorganisaties waaronder Ieder(in), de NPCF en de Unie KBO. Dit heeft onder meer te maken met het aflopen van het overgangsrecht van mensen die tot dit jaar vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) bijvoorbeeld dagbesteding en begeleiding kregen; deze voorzieningen vallen sinds 2015 onder de Wmo. Via het overgangsrecht moeten gemeenten dit jaar dezelfde zorg en ondersteuning bieden (en betalen). Daarnaast gaan diverse gemeenten per 2016 maatwerkvoorzieningen ‘ombouwen’ tot algemene voorzieningen. Daarvoor geldt geen maximum aan eigen bijdragen die aan inwoners kan worden gevraagd.

Zwaarst getroffen

Het zwaarst getroffen zijn mensen met modale inkomens, stelt Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking. Die kunnen er in 2016 al snel tussen de 150 en 500 euro per maand op achteruit gaan, afhankelijk van de gemeente waar zij wonen en het inkomen/vermogen, zo heeft de organisatie berekend. Zij heeft daarbij twee gemeenten in Noord-Holland met elkaar vergeleken, bij een casus van een man met een inkomen net boven modaal, die een beroerte heeft gehad. Nu betaalt hij 150 euro per vier weken voor vier dagdelen naar een Afasiecentrum. Dit stijgt per 1 januari naar 227 per vier weken in de gemeente Alkmaar. Als de man in de regio Zaanstreek-Waterland zou wonen, zou hij vanaf komend jaar 720 euro per vier weken moeten neertellen. In een reactie op de berekening, heeft de wethouder van de gemeente Zaanstad aan Ieder(in) laten weten dat het beleid voor 2016 zodanig zal worden bijgesteld dat het tot lagere tarieven zal leiden.

Stapeling

Gemeenten staan vrij om eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen bij hun inwoners te innen. Ook de hoogte kunnen gemeenten grotendeels zelf bepalen. Bij maatwerkvoorzieningen geldt een persoonsafhankelijk gemaximeerde eigen bijdrage, die door het CAK wordt berekend. Daarbij wordt anticumulatie toegepast als binnen een huishouden sprake is van een eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij algemene voorzieningen geldt de kostprijs van een algemene voorziening als wettelijk maximum. Zonder actief beleid van gemeenten cumuleert die eigen bijdrage binnen een huishouden met eventuele andere bijdragen voor andere algemene voorzieningen, voor maatwerkvoorzieningen en voor eigen bijdragen die voor de Wlz moeten worden betaald.  


Proactief informeren

Volgens patiënten- en cliëntenorganisaties worden ‘cliënten vaak niet geïnformeerd over de eigen bijdrage en ontvangen weken nadien nog rekeningen’, aldus de brief aan de Kamer. ‘Wij vinden dat mensen tijdig en indringender geïnformeerd moeten worden en dat er een landelijk maximum moet komen voor de eigen betalingen in verband met ziekte of handicap.’ Gemeenten moeten hun inwoners ‘proactief en tijdig informeren over de eigen bijdragen van zorg’. De rekentool van het CAK, waarmee eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen kan worden berekend, moet worden vereenvoudigd. Die rekentool moet ook tijdens het keukentafelgesprek worden gebruikt, zodat tijdens het gesprek duidelijk wordt wat de inwoner die hulp of ondersteuning nodig heeft daaraan zelf financieel moet bijdragen. ‘Een persoonlijke financiële uitdraai bij het keukentafelgesprek geeft een beter inzicht in kosten en bijdragen en is de basis voor de noodzakelijke toets of een oplossing ook echt betaalbaar is’, stellen de patiënten- en cliëntenorganisaties in hun brief.


Steekproef

In een Kamerdebat in september pleitte CDA-Kamerlid Mona Keijzer voor de invoering van maximale, landelijke tarieven voor de eigen bijdrage. De staatssecretaris zei toen daar niets voor te voelen. Het ministerie heeft op verzoek van de Kamer (motie van Keijzer) een kwalitatief onderzoek gedaan onder tien gemeenten naar de mate waarin zij eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen. Daaruit komt onder meer naar voren dat gemeenten voor klassieke algemene voorzieningen (welzijnsvoorzieningen die al jaren door gemeenten als algemene voorziening worden aangeboden, zoals activiteiten in buurthuizen of valpreventie) door de bank genomen geen eigen bijdragen vragen. Dit doen zij vaak wel bij ‘nieuwe algemene voorzieningen’ die voorheen maatwerkvoorzieningen waren. Over het algemeen heffen gemeenten inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen. Slechts enkele gemeenten hebben compenserende maatregelen voor lage inkomens getroffen.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

grootveld / Zelfstandig Architect en Wmo adviseur
In mijn adviespraktijk woningaanpassingen (voor oa. diverse landelijke patiëntenorganisaties) hetzelfde beeld als hierboven geschetst.

In de eigen bijdrageregeling voor woningaanpassingen zijn zowel de 39 periodengrens als de leeftijdsgrens (geen EB onder 18 jaar) geschrapt, waar al eerder de fiscale aftrek was verdwenen.

Gevolg is dat eigenaar-bewoners met de lagere middeninkomens dit jaar massaal zijn afgehaakt met hun plannen voor woningaanpassingen. Eigen bijdragen van euro 300 per maand zijn geen uitzondering.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Peters / Juridisch adviseur Wmo
Het probleem zit hem niet in de eigen bijdrage Wmo. Die heeft namelijk een maximum. En daarvoor is in de wet geregeld dat tijdens het onderzoek cliënten daaromtrent voorgelicht moeten worden. Het probleem zit hem in de Algemene voorzieningen, waar gemeenten een eigen bijdrage voor mogen vragen en die niet meetelt in de anti-cumulatie. Maar ik denk dat jurisprudentie van de CRvB daar de oplossing zal moeten bieden. Tenzij de Stas vandaag iets toezegt. Dat lijkt me heel wenselijk, maar zeer onwaarschijnlijk, omdat dit de beleidsvrijheid van gemeenten aan banden zou leggen. De CRvB heeft daar geen booschap aan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Het is ten hemel schreiend om te zien hoe (alle)overheden allerlei financiële constructies berekenen en hebben berekend, om te voorkomen dat geld wordt uitgegeven. Public relations, overheidsimago, en hypes die luchtledig zijn, zijn blijkbaar belangrijker. Het is een schande !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Een schoolvoorbeeld van rechtsongelijkheid en willekeur. Burgers die in dezelfde omstandigheden verkeren en voor wat de noodzakelijke voorzieningen betreft zijn overgeleverd aan de luimen van de gemeenten, waarin zij toevallig wonen. Volgens mij is dat alleen mogelijk bij een staatsvorm welke gevormd wordt door een federatie van autonome gemeenten en niet in een eenheidsstaat zoals het huidige Nederland. Tijd voor een toets aan het Europeesche recht terzake?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
RS
Mijn ervaring is dat het inlichten over de eigen bijdrage WMO niet meer is dan 'er is een eigen bijdrage verschuldigd' en 'deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend door het CAK.' De eigen bijdrage is wel gemaximeerd op basis van het inkomen maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de vaste lasten die iemand heeft. Voor de WMO naar de gemeente ging was er een standaard uurtarief voor bepaalde zorg of begeleiding. Dat is nu weg waardoor de kosten voor modale of hoge inkomens met een redelijk lage zorgvraag enorm gestegen zijn en daardoor zelfs onbetaalbaar. Om de willekeur die er nu is tegen te gaan moet er m.i. weer een landelijk vastgesteld tarief komen wat de gemeentes in rekening mogen brengen bij de zorgvragers. Hiermee zorgt men er ook voor dat de zorg betaalbaar en daarmee ook beschikbaar blijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Insteek van de decentralisatie van het 3d Domein is kwaliteitsverbetering van de zorg en bezuiniging op zorgkosten. Daarvoor zijn gemeenten gekort op de aan hen toegewezen financiële middelen. Het lijkt mij dan alleen oirbaar om op Rijksniveau extra (nieuwe) eisen te stellen als over de uitvoering en de betaalbaarheid daarvan overeenstemming is met de gemeenten/VNG. Dat geldt natuurlijk ook voor het stellen van limieten aan eigen bijdragen die gemeenten vragen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Hoe komt het dat er voor algemene voorzieningen geen anti-cumulatiebeding is opgenomen?Maar goed dat er voor maatwerkvoorzieningen die gericht zijn op participatie, de eigen bijdrage via het CAK wel inkomensafhankelijk is. Zo is de maatwerkvoorziening Arbeidsmatige Dagbesteding gericht op participatie/tegenprestatie en heeft dat ook raakvlakken met Beschut Werk in het kader van de Participatiewet. Het zou van de zotte zijn wanneer er voor Arbeidsmatige Dagbesteding zulke hoge eigen bijdrages worden geheven, dat cliënten daar van afzien. Vaak wordt deze voorzieningen als een opstapje naar betaald werk gebruikt. Op https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2015/12 … lees ik daarover het volgende:De definitie van een maatwerkvoorziening in de Wmo 2015 is:

‘Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:

1. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,

2.ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen,

3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sakia
De gemeenten moeten meer gecontroleerd worden om te kijken wat ze met het geld doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anon
De Friese gemeente Ferwerderadeel weigert chronisch zieken en gehandicapten op bijstandsniveau naar behoren te compenseren.

Hoe beschamend is dat?Afschaffing Wtcg :

Op 1 december 2015 heb ik een besluit van B&W Ferwerderadeel (de zes "Noord-Oost-Friesland"-gemeenten) ontvangen waarin mijn aanvraag gemeentelijke compensatie m.b.t. de afgeschafte Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vast CAK-bedrag 290€ per jaar) wordt afgewezen, zonder onderzoek naar mijn persoonlijke situatie!Onder het mom van:

“De gemeente vindt het belangrijk om inwoners die extra kosten maken als gevolg van een chronische ziekte of beperking, in deze kosten te compenseren.

En met ingang van 2015 compenseert de gemeente een deel van deze extra kosten via de collectieve zorgverzekering voor minima.

U bent collectief AV Frieso verzekerd.

We wijzen uw aanvraag daarom af.”De gemeente Ferwerderadeel wil dus de schijn wekken alsof de afgeschafte Wtcg-compensatiegelden zijn "ondergebracht" in het zorgpakket van de collectieve zorgverzekering "AV Frieso 3" (de zogeheten “Eigen Bijdrage WMO”, max. € 370 per jaar.)Dat is niet correct!De extra zorgkosten van de mensen in de bijstand met een chronische ziekte en/of beperking vallen óók in 2016 ONDER HET EIGEN RISICO.

Mijn voorgeschreven medicatie wordt helemaal niet uit deze collectieve zorgverzekering vergoed.De huidige bestaande collectieve gemeentezorgverzekering wordt domweg in 2016 voortgezet met precies hetzelfde pakket.

Daarbij is de maandelijkse premie en het eigen risico nóg duurder...

En de eigen bijdrage Wmo wordt mogelijk ook nog hoger in 2016!Ik kreeg letterlijk aan de telefoon te horen van de gemeente Dantumadeel, afdeling Beleid:

“De gemeente heeft beleidsvrijheid en is niet verplicht om het budget vanuit Den Haag door te betalen!"Dit deugt niet!!De wijze waarop de gemeenten deze gelden besteden staat vrij en hoeft niet verantwoord te worden aan het Rijk.

Dat moet anders!Er is dus bij de gemeente Ferwerderadeel/de zes "Noord-Oost-Friesland"-gemeenten géén sprake van maatwerk.

Er wordt alleen een starre collectieve verzekering gehanteerd.

Terwijl het aanvullende budget van het Rijk is bedoeld voor gemeentelijk maatwerk.

En niet voor een “algemene gemeentelijke pot” in de vorm van een collectieve zorgverzekering!Wordt met het extra financiële budget dat de gemeente Ferwerderadeel (de zes "Noord-Oost-Friesland"-gemeenten) voor de chronisch zieken en gehandicapten krijgt van de overheid, onrechtmatig de gemeentekas gevuld?!

Bedankt namens de armen.Klik hier voor de verdeling budget per gemeente per inwoner:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2014/7/ …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske Bruining van Klinken / AOW-er
Mijn mening is, doordat onze regering hun verantwoordelijkheid voor hun burgers heeft overgeheveld naar de gemeentes zijn er nu grote problemen voor mensen die zorg en hulp nodig hebben. Door de gemeentes minder geld te hebben gegeven voor deze grote omslag dan de regering er zelf voor

gebruiketen krijg je toch deze problemen? Mijn menig is, laat de gemeetes deze grote opdracht terug geven aan onze regering en laat Van Rijn zijn verantwoording nemen voor de zorg op een goede manier want zoals hij er nu mee omgaat slaat nergens op. Deze opdracht voor onze zorgstaat is te groot voor hem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Dus de conclusie moge duidelijk zijn dat staatsecretaris Van Rijn en de rest van dit VVD-/PvdA-kabinet gehandicapten en chronisch zieken haten en het liefst kwijt willen? Vooral de VVD en staatssecretaris Van Rijn zijn daar schuldig aan! En ik verdenk de PVV daar ook van.Rutte heeft sinds Rutte I het over ons land economisch sterker maken, maar dit gaat ten koste van chronisch zieken en gehandicapten die het economisch herstel volgens de neoliberalen in de weg zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie