Advertentie
sociaal / Nieuws

Aantal niet-westerse allochtone werklozen stijgt snel

Steeds meer allochtone jongeren raken werkloos. Terwijl de werkloosheid onder autochtone jongeren 9 procent is, is dat bij allochtonen 29 procent, bij Marokkanen 39 procent.

21 september 2012

Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren is het afgelopen jaar snel gestegen. Waar onder autochtone jongeren het percentage werklozen rond de 9 procent ligt, is dat onder allochtone jongeren opgelopen naar 29 procent. Dat blijkt uit cijfers van FORUM, een instituut voor multiculturele vraagstukken.

Marokkanen 39 procent werkloos
Marokkaanse jongeren spannen de kroon met een werkloosheidspercentage van 39 procent. Turkse jongeren doen het niet veel beter met 33 procent. Surinaamse en Antilliaanse jongeren komen op 27 procent uit. Daarbij stijgt de werkloosheid onder allochtone jongeren veel sneller. Tussen 2011 en 2012 steeg de werkloosheid onder van origine Nederlandse jongeren met slechts 1 procentpunt, onder allochtone jongeren was dat 7 procent. Vooral onder Surinaamse jongeren stijgt de werkloosheid snel. Was in 2011 nog 15 procent werkloos, in 2012 is dat 27 procent. Ook meer Marokkaanse en Turkse jongeren zijn werkloos geworden, vooral in het eerste kwartaal van dit jaar.

Allochtone zoeken werk

Volgens FORUM komt dat voor een aanzienlijk deel door de grote stijging van de werkloosheid onder allochtone vrouwen. Zij zijn zichzelf namelijk meer en meer tot de beroepsbevolking gaan rekenen en zijn dus op zoek naar werk. In het verleden hadden deze vrouwen geen werk, maar zochten ze evenmin naar een baan.


Meer jongeren op arbeidsmarkt

,,Dat heeft te maken met twee zaken. Enerzijds raken de middelen in een gezin uitgeput, dus moet ook de vrouw op zoek naar een baantje voor geld’’, verklaart een woordvoerder van FORUM. ,,Anderzijds komen er veel jongeren uit leertrajecten die waren verlengd. Door de Taskforce Jeugdwerkloosheid hebben zij bijvoorbeeld langer gestudeerd, maar die studies lopen nu ook af. Dus komen die jongeren de arbeidsmarkt op.’’

Tjdelijke contracten

Een derde verklaring is het feit dat deze groep jongeren vaak tijdelijke baantjes heeft. ,,Of baantjes via een uitzendbureau. Dat zijn de eerste banen die sneuvelen in een crisis’’, aldus de woordvoerder.

Als er wordt gekeken naar alle leeftijdscategorieën gaat het evenmin goed voor de allochtonen. In het eerste kwartaal van 2012 was 15 procent van de allochtonen werkloos, tegenover 5 procent van de autochtone Nederlanders. In totaal zijn er in Nederland 510.000 werklozen. Ruim 125.000 van hen is van niet-westerse allochtone afkomst.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Urmila Sewcharan / Therapeut
Ik begrijp dat het aantal werklozen niet hetzelfde aantal uitkeringsgerechtigden zijn. Dat er meer jongeren en vrouwen op zoek zijn gegaan naar werk lijkt mij een gestage postieve ontwikkeling in het kader van persoonlijke ontwikkeling, participatie en integratie.
True
Is dat mijn probleem?
Bas / logicus
De inhoud is suggestief en door FORUM wat bijgekleurd om de al te harde randen wat bij te schaven door te stellen dat aan de toename vrouwenparticipatie de grotere (toename) werkeloosheid onder allochtonen te wijten zou zijn. Suggestief omdat dit betekent dat de rest veroorzaakt word door een ander probleem. En het eerste waar men bij allochtonenachterstanden aan denkt is discriminatie.

En discriminatie is juist het nummer één argument om in aanmerking te komen of blijven voor subsidies. De werkelijke drie redenen die de grotere (toename) veroorzaken blijven onderbelicht of worden bewust niet benoemd. De grootste reden op dit moment is het open grenzen beleid opgelegd door Brussel waardoor er reeds meer dan 375.000 laagopgeleide MOE-landers tegen niet marktconforme prijzen de markt binnendringt waar voornamelijk de laagopgeleide allochtoon zijn brood zocht. Historisch genomen voornamelijk te danken aan PvdA. De tweede reden is dat er in de Randstad – waar de grootste allochtonendichtheid is - enorm veel betaald werk vervangen is door vrijwilligers werk. In de Haagse regio zijn meer dan 90.000 vrijwilligers terwijl dat eigenlijk maximaal 1000 behoren te zijn. Deze wisseling staat gelijk aan 30.000 Fulltime banen. De derde reden is het door allochtonen zelf gecreëerde imago. Werkgevers weten al lang dat (m.n. bepaalde groepen) allochtonen een zeer buitenproportioneel groot aandeel hebben in ellende op de werkvloer. Maar uit angst om gestigmatiseerd te worden als NAZI durven werkgevers het probleem niet breeduit te benoemen en blijft het binnenskamers. Het stigmatiseren als je het probleem benoemd of de weigering van allochtonen zelf om de problemen te onderkennen zal echter nooit bijdragen aan de oplossing.Maar ook de cijfers die FORUM gebruikt en benoemt (o.a. van het CBS) kunnen niet kloppen en duiden op manipulaties van de werkelijkheid. Onder allochtonen vallen volgens de CBS norm enkel 1e en 2e generatie. En binnen deze twee generaties is de overgrote meerderheid (= 50%) reeds met pensioen. Maar om statistieken negatief te beïnvloeden worden 3e t/m 6e generatie allochtoon wel weer in de werkeloosheidsstatistieken toegelaten. Deze rekenmethodiek gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daar zitten m.n. wat linkse politieke belangen achter. Prestigebaantjes en commissariaten. De autochtoon wordt belazerd en de allochtoon is er absoluut niet mee geholpen.

Piet / directeur
Ik heb nogal veel gereisd. Ook in Afrika etc. Maar het is toch een allom bekend gegeven ( over de gehele wereld) dat mensen rond de evenaar historisch gezien nooit zo hard hebben gewerkt, c.q. niet gewerkt. Dat was ook niet noodzakelijk, omdat ze het klimaat mee hadden. Ingeval we intercontinentaal vanaf de evenaar naar de noord en of Zuid pool kijken, valt grofweg te konstateren dat naarmate men verder weg van de evenaar woont er harder wordt gewerkt. Men moet wel voor adequate huisvesting, koude, kleding etc.Daarnaast hebben vele buitenlandse economische vluchtelingen geen adequate opleiding, gewennings/aanpassing/taal problemen etc. Logisch dat deze mensen minder snel aan het werk komen.Daarnaast waren deze jongeren in buitenland ook niet gewend om te werken. Als economische vluchteling kwamen ze naar luilekkerland met haar voorzieningen. Bovendien heeft een uitkeringsgerechtigde vaak netto meer dan iemand met het minimum loon.Maar alles schijnt te worden afgedaan met "discriminatie"! Wat een schijnbewegingen om de waarheid te verhullen en politiek correct te zijn!Overigens is ook deze kwestie een der oorzaken van onze schulden crisis en verlies van onze internationale concurrentie posotie. De belastingen ( van vnl bedrijven) moeten nl de uitkeringen opbremgen. Dus deze berdrijven gaan te duur werken t.o.v. de concurrenten uit de opkomende landen. Ik vemoed dat Philips over ca 20 a 30 jr niet meer zal bestaan. Als de uitkeringstrekkers ( ca 500.000??) is de werkeloosheid nagenoeg grofweg opgelost.

Overigens deel ik de opvatting van BAS. Er wordt alles aan gedaan om stigmatisering te voorkomen. En daarmee worden de problemen en ook schuldencrisis steeds erger. Maar er is iets gevonden, er gaat nu flink in de zorg worden bezuinigd, de Ser heeft daartoe dit weekeinde een nieuw voortstel geproduceerd!
Bas / logicus
Enkele leuke rekensommen die niet overeenkomen met de door het CBS en/of WODC gepubliceerde data.:1974 13 miljoen Nederlanders,toen ter tijd nagenoeg allemaal autochtoon. De autochtone gezinnen kregen te weinig kinderen dus er was sprake van een toekomstige bevolkingsafname. En die afname onder autochtonen heeft zich tenminste 25 jaren lang doorgezet. De krimp moet ook behoorlijk fors zijn geweest want er was sprake van 0.9 tot 1.3 kinderen per gezin. Slechts enkele jaren is er sprake geweest van een lichte groei onder autochtonen doordat er 2.1 tot 2.3 kinderen per gezin geboren werden. Over de gehele 40 jaar genomen bedroeg de afname onder autochtonen bijna 3 miljoen mensen. Dat betekent dat er nog een ruime 10 miljoen autochtone Nederlanders leven. Volgens CBS statistieken zijn de afgelopen 20 jaar ook meer dan 1 miljoen autochtone Nederlanders geëmigreerd. Er zijn dus naar de letter van de statistieken nog maar 9 miljoen autochtone Nederlanders. En het CBS beweerd dat er slechts 3 miljoen allochtonen zijn. In mijn rekensom vormt 9 +3 = 12 en niet 16.75. Hebben we hier te maken met 4.75 miljoen spookburgers of worden we gewoon belazerd?Met bovenstaand stuk komt meteen het resultaat en betrouwbaarheid van het FORUM onderzoek onder druk te staan.Volgens het WODC was in 2008 slechts 44% van de gevangenen allochtoon. Vreemd genoeg claimt een ander onderzoek van datzelfde orgaan dat meer dan 70% van de gevangenen Moslim is. Het lijkt mij sterk dat er sprake is van een Islamitische massa bekering in het gevangeniswezen. Het zou betekenen dat ook ruim 30% van de autochtone criminelen Moslim zijn geworden. Geen mens die dat geloofd. Feit is dat er ook nog sprake is van een buitenproportioneel grote groep allochtone Christelijke gevangenen uit Latijns Amerika en dan is ook de Surinaams Hindustaanse gemeenschap in grotere getale vertegenwoordigd dan zou moeten. Als er integer wordt doorgerekend dan maken allochtonen meer dan 90% uit van de gevangenispopulatie.In een niet nader te noemen Caribisch land verblijven volgens officiële cijfers zo’n 160 Nederlanders in gevangenschap. Op het eerste gezicht erg verontrustend. Maar als men wat verder kijkt dan blijkt dat meer dan 130 van deze gevangenen een dubbele nationaliteit van dat land bezit. Zo’n 20 hebben ouders die uit dat land komen. Dan blijven er nog zo’n tien over waarvan allochtone slechts 4 tot autochtone Nederlander gerekend kunnen worden. Overigens onofficieel verblijven er in het bewuste land nog zo’n 600 Nederlanders maar deze staan niet geregistreerd omdat ze dat liever niet willen. Registratie verhinderd namelijk hun toekomstige smokkel behoeftes. Criminaliteit is tenslotte voor velen een doodgewoon vak.Het is dus zaak om de wijze waarop huidige statistieken en rapporten gemanipuleerd worden aan de kaak te stellen. Ze worden uit gemeenschapsgeld betaald en horen tot primair doel te hebben het volk op integere wijze te informeren. Onze volksvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk maar verschuilen zich liever achter de laffe smoes “wir haben es nicht gewusst”. En ondertussen vullen ze hun zakken terwijl wij mogen bezuinigen.

Vincent de Ruijter
@ Piet

Zowel je historische kennis als je kennis op het gebied van sociaal-maatschappelijke vlak schiet ernstig te kort. Heb je ooit van de Maya's, de Azteken en de Inca's gehoord bijvoorbeeld? Bovendien is het belachelijk (en zeer Nederlands, veel buitenlanders die ik tijdens het reizen spreek, spreken hun verbazing hierover uit) om de 2e en in sommige gevallen ook de 3e generatie "gastarbeiders" allochtonen te noemen. De werkloze jongeren uit dit artikel zijn gewoon Nederlanders die hier geboren en getogen zijn. Het is verontrustend om de problematiek toe te schrijven naar hun culturele achtergrond. We hebben hier te maken met een ernstig sociaal-maatschappelijk probleem en 21 eeuwse ghettovormingen. De gemengde woonwijken met koop- en sociale huurwoningen zijn gedoemd te mislukken door ballen die op de rand van de maatschappij leven en polarisering in de hand werken.
Bas / logicus
@Rik, juist jouw soort zienswijzen over allochtonen zijn oorzaak van de toename maatschappelijke onvrede onder de echte autochtoon. Je leeft compleet buiten de realiteit van de dag. Verkiezingsuitslagen gemist???? Verkiezingen 2010 – 9.4 miljoen stemmers waarvan 15% op PVV heeft gestemd. Er van uitgaande dat er zeer weinig allochtonen – maakt niet uit of dit 1e of zelfs 6e generatie betrof- op Wilders hadden gestemd kan je veronderstellen dat het voornamelijk autochtone Nederlanders waren. Daar reeds 45% tot die 1e tot 6e generatie gerekend kan worden betreft het dus 55% autochtonen oftewel 5.2 miljoen stemmers. Dit betekent dat landelijk 28% van alle autochtonen op de PVV heeft gestemd. Dat is een waanzinnig grote hoeveelheid. En juist dat feit zou een zeer duidelijk signaal naar de politiek moeten zijn dat het beleid ten opzichte van immigranten echt drastisch moet veranderen. Dan moet men zich nog realiseren dat de meeste autochtone “niet PVV stemmers” in gebieden wonen met een lage allochtonen dichtheid (Volendam is echt een uitzondering). De allochtoon heeft inclusief de 3e, 4e, 5e en 6e generatie allochtoon een bevolkingsaandeel van meer dan 90% in de Randstad. En binnen deze groep Randstad allochtonen is sprake van een buitenproportioneel hoog criminaliteitspercentage ten opzichte van de allochtonen die ergens in een dorpje op de hei wonen. En de autochtone bewoners van zo’n dorpje op de hei ondervinden daardoor nagenoeg geen overlast. Dus voor veel autochtonen ontbreekt er een legitiem motief om op een partij als de PVV te stemmen. De extreem linkse politiek goochelt met de cijfers van de statistiek enkel om hun knuffelprojecten in stand te kunnen houden. Niet ten behoeve of ten goede van de allochtoon maar voor het in stand houden van de subsidiecirculatie. De NGO’s met topsalarissen komen namelijk voornamelijk uit het eigen nest.De PVV heeft nu anno 2012 electoraal zwaar te lijden gehad door het feit dat veel mensen strategisch hebben gestemd om te voorkomen dat PvdA de grootste zou worden. Dat heeft dus niets te maken met afkeer van de PVV maar is gewoon een strategische zet. En wie dat niet wil zien, houd zijn oogkleppen maar op. Maar integere cijfers liegen nooit.Je schreef “…. veel buitenlanders die ik tijdens het reizen spreek, spreken hun verbazing hierover uit) om de 2e en in sommige gevallen ook de 3e generatie "gastarbeiders" allochtonen te noemen.” Overigens ben ik zeer bereisd en nog nooit geconfronteerd geweest met dergelijke onzin uitspraken. Mijn halfbloedkinderen wonen in hun moederland en zijn gewoon van die Holander. En ook hun kinderen zullen straks ook geduid worden met eenzelfde omschrijving. Niks mis mee overigens. Maar dit omdat er aan de duiding Holander (voor de blanke Holander) geen enkel negatief imago is verbonden doordat er geen sprake is dat de daar wonende (blanke) Nederlanders buitenproportioneel vaak in aanraking komen met justitie. En dat geld overigens voor elk land waar Nederlanders zich hebben gevestigd.Peter R. de Vries bracht het ook een keer te berde dat we ons moesten schamen. Kijk toch hoe hartelijk wij in het buitenland worden ontvangen zei hij. Peter vergat er wel bij te zeggen dat de autochtone Nederlandse reiziger veel geld mee neemt(spendeert) en zeker niet leeft op de kosten van de lokale bevolking. Ook het percentage autochtone Nederlanders dat in den vreemde in de gevangenis zit is nagenoeg nihil in elk land. In totaal 2500 Nederlanders waarvan nog geen 250 autochtoon waarvan 70 autochtone vrachtwagenchauffeurs die vanwege foute jurisprudentie gedetineerd zijn.Heb je enig idee wat er gebeurt als er tien individuele groepjes Nederlanders zich in een dorpje in ergens in Afrika begeeft en één Nederlandse idioot verkracht een minderjarig kind? De kans is dan heel groot dat ze allemaal – schuldig of niet - gelyncht zullen worden. Dus praat me niet van intolerantie want de autochtone Nederlander is tot op heden extreem tolerant geweest ten opzichte van allochtone misdragingen in Nederland. En geen enkel land ter wereld heeft onze vorm van overtolerantie ooit benaderd. Ergens moeten we een grens trekken. Wat niet betekent dat we onredelijk hoeven te zijn tegen allochtonen.Autochtoon ben je pas als er visueel geen zichtbare kenmerken zijn dat men van allochtone komaf is.

Het regionale DNA zal dus echt dominant moeten voorkomen. In de Nederlandse dierentuinen hebben we volbloed zebra’s van de 10e generatie maar om ze nu als Friese knol te omschrijven omdat een knuffelaar dat leuk vind, vind ik wat ver gaan. Er zal ook geen een terrestrische dierenwetenschapper zijn die bovenstaande zal durven betwisten. Een groene deur is groen en oranje is oranje. Dus als men mij in het buitenland als een Holander omschrijft dan heb ik daar geen problemen mee. En als een bepaalde allochtoon hier in Nederland niet trots kan zijn op zijn herkomstaanduiding dan is dat aan de misdragingen binnen zijn eigen gemeenschap te wijten en daar zullen ze dan zelf iets aan moeten doen.

True
ze ruiken hun kans
Advertentie