Advertentie
sociaal / Nieuws

Raadsleden missen greep op jeugdzorg

Wat uit de enquête pijnlijk duidelijk naar voren komt, is dat raadsleden amper grip zeggen te hebben op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. In het bijzonder geldt dat voor de jeugdzorg. Dat terrein wordt door raadsleden als het meest complexe aangeduid. Nog geen twee op de tien raadsleden geven aan voldoende grip te hebben op de jeugdzorg. Meer dan de helft van de raadsleden stelt dat dat op dit moment onmogelijk is. Het minst tevreden op dit vlak zijn raadsleden van de SP, GroenLinks en de PvdA – met respectievelijk 75, 66 en 63 procent.

14 september 2017

Een te groot en complex dossier, onvoldoende kennis en te weinig informatie van het college. Ruim de helft van de raadsleden zegt onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg. 

Het ervaren gebrek aan grip blijkt uit een door Citisens/Necker van Naem uitgevoerde enquête onder 937 raads­leden, in opdracht van Binnenlands Bestuur en in samenwerking met de NOS. Veel raadsleden vrezen voor oplopende budgettaire tekorten en wachtlijsten in de jeugdzorg.

Sociaal domein
Wat uit de enquête pijnlijk duidelijk naar voren komt, is dat raadsleden amper grip zeggen te hebben op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. In het bijzonder geldt dat voor de jeugdzorg. Dat terrein wordt door raadsleden als het meest complexe aangeduid. Nog geen twee op de tien raadsleden geven aan voldoende grip te hebben op de jeugdzorg. Meer dan de helft van de raadsleden stelt dat dat op dit moment onmogelijk is. Het minst tevreden op dit vlak zijn raadsleden van de SP, GroenLinks en de PvdA – met respectievelijk 75, 66 en 63 procent.

Tijdsgebrek
De geringe invloed die kan worden uitgeoefend vanwege de uitvoering op afstand geldt als de belangrijkste reden. Maar ook de grootte en complexiteit van het dossier maken het lastig. Wat bovendien niet helpt, is dat de colleges van burgemeester en wethouders volgens veel raadsleden – één op de drie – niet bepaald scheutig zijn met informatie.

Ook gebrek aan tijd speelt een rol. Dat verbaast niet, want negen op de tien raadsleden geven aan dat de overheveling van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 richting gemeenten het raadswerk omvangrijker hebben gemaakt. Bijna een kwart van de raadsleden zegt onvoldoende tijd en mogelijkheden te hebben de decentralisatiedossiers goed te begrijpen.

Tekorten jeugdzorg
Samen met de NOS heeft Binnenlands Bestuur ook een onderzoek gedaan onder 228 gemeenten naar onder andere de tekorten in de jeugdzorg. Dat item wordt maandag 18 september door de NOS uitgezonden. Binnenlands Bestuur brengt de uitkomsten die dag op de website.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 17 van deze week (inlog)

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Raf / Gepensioneerd (66)
Worden er geen klanttevredenheid onderzoeken (meer) uitgevoerd? Worden er geen jaar(beleids)plannen icm begrotingen meer gelezen en toegelicht? Worden er geen tussentijdse evaluatie bijeenkomsten mbt de jaarlijkse beleidplannen en begroting meer belegd? Worden wethouders uit de wind gehouden? Er bestaat toch zoiets als informatierecht? Geen tijd??? Lever onmiddellijk je betaalde baantje als raadslid in!! Op dit soort gezeur zit de kwetsbare burger niet te wachten!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Raadsleden, tenslotte allemaal amateurs, hebben nergens goed grip op. Dat is gewoon de praktijk. Pas als een gedegen opleiding voor raadsleden verplicht wordt, kan daar verandering in komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Wat let raadsleden om b&w regelmatig tussentijdse rapportages (bijv. 1 x per kwartaal) te vragen over de stand van zaken rond de decentralisatie van het 3 D-domein? Waarschijnlijk ligt het probleem vooral bij de kwaliteit van (sommige) raadsleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
David
Ik vind de bemoeizucht van privezaken te groot zeker dossiers van jeugdzorg ik vind het te ver gaan dit moet niet kunnen het zou beter zijn als het rijk het weer op een afstand over zou nemen hier hoort privacy betracht te worden..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Tromp / Voorzitter Stichting Vader kennis Centrum
Enerzijds moeten er inderdaad wat betreft het privacyprobleem inzake individuele dossiers van burgers en 'cliënten' in de jeugdzorg op gemeenteniveau veel betere waarborgen gecreëerd worden zoals David ook al aangeeft. Het mag immers zeker niet zo worden dat gemeenten op individueel niveau aan profilering en targetting doen door het verbinden van informatie uit persoonlijke dossiers op meerdere beleidsterreinen (Big Brother gevaar).Anderzijds is het juist ook weer van groot belang dat gemeenten in hun beleid bovenop de kwaliteit en effectiviteit/efficiency zitten van de lokale en regionale jeugdzorg aanbieders en op gemeentelijk niveau juist toezicht houden op de jeugdzorg aanbieders en aansturen op beter maatwerk in de gemeentelijke jeugdzorg op wijk-, buurt- en groepsniveau. Het mag immers ook weer niet zo zijn dat gemeentelijke bestuurders en raadsleden worden gedegradeerd tot betaalloket voor de jeugdzorg.En juist voor dat laatste ontbreekt het de gemeentelijke bestuurders en raadsleden aan goede informatie en instrumenten om de lokaal aangeboden jeugdzorg te kunnen beoordelen blijkt nu.Dit wordt m.i. mede veroorzaakt doordat gemeenten zich in hun beleid en informatievoorziening tot nu toe te eenzijdig uitsluitend laten leiden en informeren door de aanbieders van jeugdzorg, c.q. de jeugdzorg sector, en zich te weinig laten leiden en informeren door de burgers en gebruikers van jeugdzorg. Dit terwijl juist gemeenten veel beter dan het rijk in staat zijn om op lokaal niveau de wensen en verwachtingen van de aanbieders van jeugdzorg (de jeugdzorgsector) te plaatsen tegenover en te verbinden met de wensen en verwachtingen van de gebruikers van jeugdzorg (de burgers, cliënten). De hen ontbrekende informatie en instrumenten inzake de kwaliteit en effectiviteit van de lokaal aangeboden jeugdzorg zouden gemeenten daarom m.i. vooral moeten weghalen bij de gebruikers (burgers, clïenten, ouders, kinderen) door hen actief en op vrijwillige basis op wijk-, buurt- en groepsniveau te benaderen en vragen om informatie en feedback over hun ervaringen, wensen en verwachtingen m.b.t. het gemeentelijk aanbod van jeugdzorg. Dit kan m.i. door exit-interviews bij jeugdzorg, door gebruikers, stads-, wijk-, buurt- en groepsgesprekken over de aangeboden jeugdzorg, door een gemeentelijk jeugdzorg-spreekuur en klachtloket voor gebruikers van jeugdzorg, door periodiek survey-onderzoek en een periodieke jeugdzorgmonitor op lokaal niveau etc. etc.Kortom door het op gemeentelijk niveau weer herstellen van de checks en balances tussen de wensen en verwachtingen van de aanbieders en de wensen en verwachtingen van de gebruikers van de lokale jeugdzorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Peter Tromp. Bedenkt u wel dat (de lengte en inhoud van) uw bijdrage de Raadsleden nog meer in verwarring kan brengen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Tromp / Voorzitter Stichting Vader kennis Centrum
@loekoek Dank voor je gevatte opmerking. Leuk.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Wie heeft raadsleden (en wethouders) wijs gemaakt dat ze 'grip' moeten hebben of zien te krijgen op zoiets als de Jeugdzorg. Vergeet het maar..die grip krijg je niet en wie het wel wil jaagt een hersenschim na. Het is een zwaar geprofessionaliseerde sector die je geld moet geven op 1 januari met de boodschap: alstublieft, doe er goedde dingen mee en tot 31 december wil ik niks meer van u horen. Succes en doe waarvoor u wel maar ik niet voor ben opgeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie