of 59329 LinkedIn

Herindeling struikelblok sociaal domein

Het is niet duidelijk hoe de toegang tot het sociaal domein in Meierijstad is georganiseerd. De uitgangspunten en ambities in het beleid zijn onbekend. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Meierijstad in zijn recent verschenen rapport.

Het is onduidelijk hoe de toegang tot het sociaal domein in Meierijstad is georganiseerd. Ook is er weinig goede en harde informatie beschikbaar over het functioneren van het sociaal domein; Wmo, jeugdhulp en werk en inkomen. De uitgangspunten en ambities in het beleid zijn onbekend. De herindeling van de gemeente, per 2017, heeft de gemeente parten gespeeld.

Geen inzicht

Dat concludeert de Rekenkamercommissie Meierijstad in zijn recent verschenen rapport Over de toegang tot het sociaal domein in de gemeente Meierijstad. ‘De huidige kwartaalrapportages bevatten momenteel louter enkele vrij algemene kwantitatieve gegevens waaruit nauwelijks is af te leiden hoe het nu in de praktijk er voor staat’, aldus PBLQ die het onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie heeft uitgevoerd. Er is onder meer geen informatie over doorlooptijden en wachttijden. Ook is er geen inzicht in bestaande en toekomstige behoefte aan zorg en ondersteuning.

 

Strategische visie

De zorgcontinuïteit is niet in het geding, maar veel gemeenten zijn inmiddels verder dan alleen het continueren van de zorg, aldus de rekenkamercommissie. Meierrijstad loopt wat dat betreft achter. Het college erkent het probleem, maar stelt dat deze maand de strategische visie sociaal domein aan ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. ‘Ten tijde van de fusie is afgezien van het opstellen van een visie op het sociaal domein. Het vaststellen van een strategische visie is een zaak van het bestuur van een nieuwe gemeente nadat de speerpunten van beleid en ambities zijn uitgewerkt in een coalitieakkoord.’

 

Schotten

Gevolg van de ‘herindelingsperikelen’ is dat er tot nu toe geen uniform toegangsloket tot het sociaal domein is. De werkwijzen van de voormalige gemeenten zijn gehandhaafd. Betrokkenen hebben ‘nauwelijks een volledig overzicht over bestaande werkwijzen, samenwerkingspartners en hun verantwoordelijkheden, en evenmin over het sociaal domein als geheel’. Ook staan er nog schotten tussen de Wmo, de jeugdzorg en werk en inkomen. ‘Deze situatie maakt het aannemelijk dat er geen sprake is van een efficiënte en effectieve aanpak van de uitdagingen in het sociaal domein’, aldus het rapport.

 

Afstand

De samenwerking tussen beleid en uitvoering is niet op orde. ‘Er vindt weinig structurele samenwerking, kennisuitwisseling en afstemming plaats tussen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beleid en medewerkers die actief zijn in de uitvoering’, aldus het rapport. De afstand tussen beleid en uitvoering is na de fusie juist toegenomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.