of 65101 LinkedIn

Ede heeft onvoldoende grip op jeugdhulp

Ede kan onvoldoende om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Er is te weinig aandacht voor preventie en onvoldoende grip en regie op de toegang tot de jeugdhulp. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Ede (RKC) in haar rapport ‘Uitvoering jeugdhulp op koers’.

Het lukt Ede onvoldoende om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Er is te weinig aandacht voor preventie en onvoldoende grip en regie op de toegang tot de jeugdhulp.

Overschrijdingen

Dat concludeert de Rekenkamercommissie Ede (RKC) in haar rapport ‘Uitvoering jeugdhulp op koers’.  De huisarts of de gespecialiseerde aanbieders van jeugdhulp zijn veruit de belangrijkste verwijzers. Slechts een derde loopt via het Sociaal Team van de gemeente. ‘Het aandeel verwijzingen via deze andere partijen is relatief groot in vergelijking met de rest van Nederland en ook in vergelijking met de andere gemeenten in de regio Foodvalley.’ Dit alles ‘heeft onder meer geleid tot steeds grotere overschrijdingen van het budget’, aldus de RKC. Ede noteerde in 2015 nog een overschot van 2,8 miljoen op de jeugdhulp en noteerde in 2016 een kleine min van 14.000 euro. Dat tekort is over 2017 opgelopen tot ruim 2,3 miljoen euro.

 

Rol scholen

Een van de redenen van de overschrijding van het budget is de groei van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt. ‘Dankzij de decentralisaties zijn er simpelweg meer jeugdigen die jeugdhulp nodig hebben in beeld’, aldus de rekenkamercommissie. Het aanbod van hulp en ‘huidige maatschappelijke trends creëren meer vraag naar jeugdhulp’, vervolgt de RKC. Er is daarnaast te weinig laagdrempelig aanbod aan algemene voorzieningen beschikbaar. Daardoor krijgen jongeren langer dan nodig dure zorg krijgen. Ook is er te weinig grip op (samenwerkingspartners in) de toegang. Naast de vele verwijzingen via huisartsen, is het ‘ook lastig grip te krijgen op de rol van scholen, die een verantwoordelijkheid hebben voor passende ondersteuning

aan hun leerlingen. In hoeverre zij die verantwoordelijkheid pakken is de vraag.’

 

Niet concreet

Op meer onderdelen rammelt het jeugdbeleid, vindt de RKC. De doelen voor het jeugdbeleid zijn onvoldoende concreet gemaakt. ‘Er zijn weinig duidelijke doelen en streefwaarden opgesteld die getoetst kunnen worden. Cijfers over indicaties en financiën kunnen dus niet goed afgezet worden tegen gestelde doelen. Daarnaast worden er nog onvoldoende metingen verricht met betrekking tot de effectiviteit van de ingezette hulp (de effecten die het heeft op jeugdigen), aldus de RKC. Gemaakte beleidskeuzes worden niet systematisch geëvalueerd. ‘Dit maakt het voor de gemeenteraad lastig grip te krijgen op dit ingewikkelde beleidsveld.’ De raad krijgt bovendien onvoldoende volledige en tijdige verantwoordingsinformatie.

 

Meetbare beleidsdoelen

Ede zou zich meer moeten richten op informele vormen van jeugdhulp, zoals het jeugd- en jongerenwerk, beveelt de RKC aan. Ook moet onderzoek worden gedaan naar de toegang tot de jeugdhulp, om antwoord op de vraag te krijgen waarom zo veel verwijzingen via de huisarts verlopen. Daarnaast moet het college beter inzicht geven in de kosten van de jeugdhulp. Trends moeten beter in de gaten worden gehouden zodat tijdig kan worden bijgestuurd. College en raad moeten samen concrete en meetbare beleidsdoelen opstellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.