Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten ontkomen niet aan Wgr voor jeugdzorg

Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) blijven erbij dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling (Wgr) moeten optuigen voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt uit een Kamerbrief van beide ministers.

19 juni 2020
handen---pixabay.jpg

Gemeenten ontkomen er niet aan gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op te tuigen voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt uit een Kamerbrief van ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Spelregels

De VNG vindt dat het kabinet niet wettelijk moet vastleggen dat gemeenten via een gemeenschappelijke regeling bepaalde vormen van jeugdzorg moeten organiseren. De gemeentekoepel wil met gemeenten een Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) overeenkomen, met spelregels over de organisatie van de jeugdzorg. In die NvO staat onder meer dat regio’s voor een ‘niet vrijblijvende governance’ moeten kiezen. In regionaal verband moeten gemeenten een visie op het jeugdbeleid opstellen. Die moet door de betrokken gemeenteraden worden vastgesteld. Die NvO is nu via een ledenraadpleging aan de gemeenten voorgelegd.

Centrumgemeente

Dat NvO sluit voor een groot deel aan bij de plannen van De Jonge en Dekker, zo schrijven de bewindslieden in hun Kamerbrief, ‘met dien verstande dat in het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel benoemd dat gemeenten de samenwerking vormgeven met een regeling op grond van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen, red).’ De VNG vindt dat niet-vrijblijvende samenwerking binnen de regio op verschillende manieren kan worden georganiseerd, ook buiten een Wgr. ‘Dat kan via een openbaar lichaam, via mandaat aan een centrumgemeente, via een bedrijfsvoeringorganisatie of met een privaatrechtelijke dienstverleningsovereenkomst’, zo laat een woordvoerder van de VNG desgevraagd weten.

Te vrijblijvend

Dinsdag is er een Algemeen Overleg in de Kamer over de jeugdzorg, waarin onder meer de plannen van De Jonge en Dekker voor de stelselwijziging van de jeugdzorg op de agenda staan. Naast de eis dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling moeten treffen voor de organisatie van specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, wordt in het wetsvoorstel vastgelegd welke vormen van jeugdhulp ten minste regionaal georganiseerd moeten worden. Gemeenten vinden de voorgestelde ingrepen te ver gaan. De jeugdbranches vinden de voorstellen van de VNG te vrijblijvend en niet ver genoeg gaan. In een brandbrief aan de Kamerleden hameren ze daar nog eens op.

Harde afspraken

‘De regionale en bovenregionale samenwerking wordt niet bindend genoeg geregeld en regiovisies hebben alleen zin als er ook harde financiële en verantwoordingsafspraken aan gekoppeld zijn. De wettelijke verankering van de regionale samenwerking, zoals de minister wil, is hard nodig. Dit zou hij ook voor de bovenregionale samenwerking moeten regelen’, aldus de brief van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) aan de Kamer.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Je kunt gemeenten niet exact voorschrijven hoe ze het moet doen als je niet de daarvoor benodigde middelen ter beschikking stelt. Het rijk heeft dit als bezuinigingsoperatie over de schutting gekieperd zonder gemeenten in staat te stellen keuzes te maken welke die bezuiniging zouden rechtvaardigen.

H. Wiersma / gepens.
Voor specifieke jeugdzorg is een flexibele organisatie nodig. Een gemeenschappelijke regeling is daarvoor veel te log.
Advertentie