Advertentie
sociaal / Nieuws

'Iedereen moet een Wmo-bijdrage gaan betalen'

Vrijdag stemt de algemene ledenvergadering van de VNG over de motie van Deventer, Apeldoorn en Raalte.

01 december 2022
Twee zittende vrouwen met in het midden een affiche waarop staat: Alleen is oké.
Actie van het Humanistisch Verbond in Den Haag tegen de gestegen kosten voor alleenstaanden.ANP/Bart Maat

Iedereen die gebruik maakt van ondersteuning vanuit de Wmo moet een eigen bijdrage gaan betalen. De huidige uitzonderingen zijn onredelijk en in strijd met artikel 1 van de grondwet.

Wetswijziging

Dat stellen de gemeenten Deventer, Apeldoorn en Raalte in een motie waarover de VNG vrijdag zal stemmen tijdens de algemene ledenvergadering. Ze roepen de koepelorganisatie van gemeenten op om bij het kabinet aan te dringen op een wetswijziging. De motie wordt ondersteund door Assen, Brummen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland.

Lokale regelgeving

Het Wmo-abonnementstarief van maximaal 19 euro wordt op dit moment alleen in rekening gebracht bij alleenstaanden en bij al dan niet gehuwde partners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt - behalve als hierover in de lokale regelgeving een uitzondering is gemaakt. Geregistreerde stellen die nog niet met pensioen zijn, betalen helemaal niks.

Alleenstaanden

De lasten komen nu teveel terecht op de schouders van een grote groep alleenstaanden, vinden de gemeenten, ‘terwijl het gros van hen onder de landelijke inkomensgrens zit.’ Daarom is het ‘redelijk is dat iedereen die gebruik maakt van ondersteuning in het kader van Wmo een eigen bijdrage betaalt, zonder onderscheid van gezinssamenstelling of leeftijd’, aldus de motie. ‘Dit sluit aan bij artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’

Internetconsultatie

Op dit moment is er een wijziging van de Wmo in internetconsultatie. Die moet het voor gemeenten mogelijk maken om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen voor huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 kan dit niet meer. Voor de overige Wmo-voorzieningen blijft het abonnementstarief gewoon van kracht.

Hervormingsagenda Jeugd

Vrijdag stemmen de VNG-leden onder meer ook over een motie waarin Krimpenerwaard - ondersteund door Enschede, Rotterdam en Utrecht Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas – de koepelorganisatie oproepen om voet bij stuk te houden in de onderhandelingen met het rijk over de Hervormingsagenda Jeugd. De onderhandelingen hierover worden 5 december voortgezet.

Compensatie

Gemeenten moeten volgens deze motie door het rijk altijd worden gecompenseerd als de daadwerkelijke uitgaven voor de jeugdzorg hoger uitvallen dan verwacht, zolang gemeenten zich ‘voldoende inspannen' om de maatregelen uit de hervormingsagenda uit te voeren.

Tekorten jeugdzorg

Ook moeten de door het rijk al ingeboekte bezuinigingen van tafel omdat ze, aldus de gemeenten, onvoldoende zijn onderbouwd. Tot slot moet er volgens de motie een onafhankelijke commissie komen die zich zal uitspreken over de compensatie van gemeenten als die na ondertekening van de hervormingsagenda onverhoopt opnieuw te maken krijgen met grote tekorten op de jeugdzorg. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
1. Maak -zoveel als mogelijk is- een einde aan het geneuzel van wettelijk vastgestelde bijdragen, toeslagen en belastingkortingen en schep duidelijkheid in deze soms slecht uitvoerende en uitwerkende doolhoven.
2. Inkomens en sociale uitkeringen behoren op een zodanig niveau te zijn vastgesteld dat er voor alle categorieën burgers structureel voldoende minimale bestaanszekerheid is.
3. Voor zover dit al niet plaatsvindt is het wenselijk op een slagvaardige en evenwichtige wijze onderzoek te doen naar het noodzakelijke niveau van het minimumloon, van de toepassing van toeslagen en van alle soorten wettelijk vastgestelde bijdragen, dit in relatie met het huidige belastingstelsel.
4. Stel einddoelen vast en werk in een beperkte periode naar deze einddoelen toe.
Hielco Wiersma
1. Het WMO-abonnementstarief behoort inderdaad door iedereen te worden betaald (gelijke monniken, gelijke kappen).
2. Datzelfde principe (het gelijkheidsbeginsel) behoort van toepassing te zijn voor iedereen die WMO-diensten afneemt. De daaraan verbonden kosten behoren voor iedereen hetzelfde te zijn, ook bij de opname in een verpleegtehuis.
Burgers, die de kosten niet kunnen betalen, dienen te worden verwezen naar en gebruik te maken van de faciliteiten die de Participatiewetgeving biedt. De inkomensverdeling loopt sinds jaar en dag via ons 'evenredige belastingstelsel', maar de uitvoering daarvan is door alle toeslagen/kwijtscheldingen etc. zeer ondoorzichtig en leidt tot grote niet gewenste verschillen binnen sommige inkomenscategorieën.
Advertentie