Advertentie
sociaal / Nieuws

Half miljard nodig voor wetswijziging Participatiewet

De VNG maakt gehakt van de aanpassing van de Participatiewet, zoals voorgesteld door staatssecretaris Van Ark (SZW). Als Van Ark toch doorzet, moet zij structureel minimaal een half miljard euro per jaar aan het gemeentefonds toevoegen.

28 januari 2020
bestuur---zak-met-geld.jpg

Gemeentekoepel VNG maakt gehakt van de aanpassing van de Participatiewet, zoals voorgesteld door staatssecretaris Van Ark (SZW). De verplichte tegenprestatie werkt niet en de beleidsvrijheid van gemeenten wordt te zeer beknot. Als Van Ark toch doorzet, moet zij structureel minimaal een half miljard euro per jaar aan het gemeentefonds toevoegen.

Onafhankelijk onderzoek

Om het exacte benodigde bedrag in kaart te krijgen, pleit de VNG voor een gezamenlijk onafhankelijk onderzoek naar de exacte kosten van dit wetsvoorstel. Dat schrijft de VNG in een bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel wijziging Participatiewet. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verplichting tot tegenprestatie van iedereen met een bijstandsuitkering.

Geen zin

Het opleggen van een tegenprestatie werkt niet, stelt de VNG. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de Participatiewet door het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP), brengt de VNG in herinnering. ‘U gaat met deze maatregel voorbij aan de kritiek van het SCP’, schrijft de VNG. Net zoals Van Ark volgens de gemeentekoepel voorbijgaat aan de constatering van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat dwang of verplichten geen zin heeft bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Principiële bezwaren

De VNG heeft principiële bezwaren tegen het wettelijk vastleggen van de manier waarop gemeenten mensen met een bijstandsuitkering tot een tegenprestatie moeten dwingen. Het verplichten van de tegenprestatie, en vooral de manier waarop gemeenten daar invulling aan moeten geven, past niet bij de principes van decentralisatie. In de wetswijziging wordt bijvoorbeeld vastgelegd binnen welke termijn afspraken met een uitkeringsgerechtigde moeten worden gemaakt en hoe vaak gemeenten jaarlijks een uitkeringsgerechtigde moeten spreken. Ook de snelheid waarmee Van Ark de wetwijziging wil doorvoeren, is de VNG een doorn in het oog. De invoeringsdatum staat op 1 januari 2021. Snelheid lijkt boven kwaliteit te gaan, stelt de VNG.

Onvoldoende klantmanagers

Naast principiële bezwaren heeft de VNG ook praktische en financiële bezwaren. Als de wetswijziging doorgaat, wordt het klantcontact mogelijk verdrievoudigd. Momenteel zijn er onvoldoende klantmanagers. Daarnaast is het ook de vraag of die klantmanagers wel de juiste mensen zijn om bijstandsgerechtigden naar een tegenprestatie te leiden. Ook zijn er mogelijk onvoldoende plekken om iedereen aan de slag te zetten. ‘Er zijn momenteel 300.000 mensen die langs de kant staan’, aldus de VNG. Er is ook niet zomaar voldoende begeleiding voor deze groep mensen.  

Onmogelijk

De uitvoering van de wet is voor gemeenten binnen de huidige financiële kaders onmogelijk. Er is in de ogen van de VNG, in tegenstelling tot de opvatting van Van Ark, sprake van een uitbreiding van het takenpakket. En daar moet extra geld tegenover staan. De VNG schetst drie scenario’s om ‘op passende wijze invulling te geven aan de intentie van het wetsvoorstel’, met elk een ander prijskaartje. De scenario’s variëren van een ‘zware variant’ die neerkomt op het voorstel tot wetswijziging van Van Ark tot een variant waarbij gemeenten de vrijheid krijgen te doen wat nodig is.      

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Karel K / ondernemer
En dus betaal ik straks nog meer aan lokale heffingen en lasten. Hopelijk blijkt de VNG hier niet alleen maar een blaffende hond te zijn en bijt men door. Anders kan de redactie enkele artikelen van deze week volgend jaar zo weer plaatsen.
Ria Huisman / directeur
Dwangarbeid is voor alle partijen niet goed.

Begeleid de belanghebbende beter.

De Wajonger was aan het werk gedeeltelijk maar door de vele regels en er geld bij moeten leggen is deze persoon terug in de Wajong en werkt niet meer.

Reiskosten werden niet vergoed. Werk loonde niet zinloos dus.
Petra
@Ria Huisman: werken loont altijd! Het is goed voor de mensch om zich bewust te zijn van zijn verplichting om, naar kunnen, aan deze maatschappij bij te dragen. Uiteraard moet dit werken wel zinvol zijn en moet men zich van het loon zelf kunnen redden.Al jaren vind ik dat er in Nederland niet goed met gehandicapten wordt omgegaan. We moeten iedereen van jongs af aan leren dat een maatschappelijke bijdrage heel normaal is en mensen niet de kans geven zich achter hun beperkingen te verschuilen.
H. Wiersma / gepens.
Terecht willen de gemeenten eerst geld zien en dan pas draaien. In zijn algemeenheid is de communicatie rond (voorgenomen) wetgeving van het Rijk richting gemeenten/VNG dramatisch slecht. M.i. behoort bij iedere aanpassing of nieuwe wetgeving een financiële paragraaf te worden opgenomen waarover vooroverleg is gepleegd met relevante bestuurslagen.
Jan H
@ Spijker. U bent altijd rap met het geven van commentaar. Kennelijk weet u niet dat elk wetsvoorstel in de Memorie van Toelichting, los van de algemene en de artikelsgewijze toelichting, verplicht twee paragrafen moet bevatten als bijvoorbeeld gemeenten in hun uitvoering van de wet worden getroffen. Dat is een paragraaf met de financiële gevolgen en een paragraaf met ontvangen commentaren. Dat kunnen ook commentaren zijn uit de openbare consultatie. En dat alles moet mee gestuurd worden naar de Raad van State voor het advies van de RvS voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer mag. De Memorie van Toelichting inclusief de reactie van het kabinet blijft ook ten eeuwigen dage o.a. via internet beschikbaar om op terug te vallen op een later moment.
H. Wiersma / gepens.
@Gerrit. Bedankt voor de informatie. Als dat zo is, weet je dan ook waarom gemeenten en de VNG nog regelmatig moeten jammeren dat ze onvoldoende financiële middelen gestort krijgen in het Gemeentefonds?
Jan H
@Spijker Wat denkt u van verschil van inzicht over welke kosten de gemeenten maken? En wat van hetgeen in het bovenstaande artikel staat? Het is het verhaal van de ook wel zo genoemde 'supergemeente' tegenover de staatsrechtelijke gemeente.
Manuel Snijders / wetsanalist (o.a. Participatiewet) bij een ICT bedrijf
De meeste gemeenten gaan dit t.z.t. niet uitvoeren; geen geld en/of politieke wil, beleidsmedewerkers zullen maximaal creatief worden om op papier aan de regeltjes te voldoen. Interessanter vind ik hoe dit politiek loopt. Zal dit bedacht-in-een-Ivoren-Toren-gespeend-van-elk realisme-en-kennis de Tweede en Eerste Kamer kunnen passeren? Welke partij, behalve de VVD, zal dit steunen?
pieter / wegkijker
De term tegenprestatie is beladen.

Wat er feitelijk wordt beoogd is dat de uitkeringsgerechtigde aandacht krijgt en wordt geactiveerd om mee te doen aan de samenleving Daar is toch niks mis mee?
Advertentie