Advertentie
sociaal / Nieuws

Snijden in sociaal domein doet pijn

Minder uren huishoudelijke hulp, versoberen van het pakket Wmo-hulpmiddelen, minder pgb’s verstrekken, versoberen van de opvoedhulp, minder kinderen naar dure jeugdhulp. Het is slechts een greep uit de vele maatregelen die het college van Hoogeveen aan de gemeenteraad voorstelt om het begrotingstekort van 9 miljoen euro te dekken. Ook op andere beleidsterreinen wordt bezuinigd, maar het zwaartepunt ligt op het sociaal domein omdat die de grootste tekorten veroorzaken.

10 oktober 2019
geld-knippen---shutterstock-1513219358.jpg

De ene na de andere gemeente meldt forse gaten in haar begroting. Belangrijkste reden: tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo. De gaten worden gedicht, met onder meer bezuinigingen binnen het sociaal domein. Pijnlijk, vinden de colleges, maar onontkoombaar.  

Versoberen
Minder uren huishoudelijke hulp, versoberen van het pakket Wmo-hulpmiddelen, minder pgb’s verstrekken, versoberen van de opvoedhulp, minder kinderen naar dure jeugdhulp. Het is slechts een greep uit de vele maatregelen die het college van Hoogeveen aan de gemeenteraad voorstelt om het begrotingstekort van 9 miljoen euro te dekken. Ook op andere beleidsterreinen wordt bezuinigd, maar het zwaartepunt ligt op het sociaal domein omdat die de grootste tekorten veroorzaken.

Normaliseren
Het college van Hoogeveen heeft ervoor gekozen om in het sociaal domein niet meer uit te geven dan van het rijk wordt ontvangen. ‘Die keuze doet pijn, maar is onontkoombaar’, benadrukt wethouder Erwin Slomp (Wmo, jeugd, Gemeentebelangen). Duidelijk is dat een omslag in denken nodig is, stellen Slomp en zijn collega-wethouder Jacob van der Heide (financiën, Gemeentebelangen). ‘We denken nu bij hulp in termen als ‘recht hebben op’, maar het leidende principe wordt ‘nodig hebben’. Ook gaan we normaliseren’, aldus Slomp. Als een oudere niet meer zelf voor een warme maaltijd kan zorgen dan zorgt de gemeente ervoor dat ze worden voorzien van een maaltijd, maar de oudere betaalt deze maaltijd en niet de gemeente. Datzelfde geldt voor de opvang van kinderen. Als er gespecialiseerde opvang nodig is, omdat een kind bijvoorbeeld adhd heeft, kan dat worden geregeld. De ouders krijgen niet alle kosten vergoed, alleen de meerkosten ten opzichte van ‘normale’ opvang. ‘Het zijn onpopulaire maatregelen, maar we zitten klem’, stelt Van der Heide.

Afschaling zorg
Hoogeveen is beslist niet de enige gemeenten waar omvangrijke budgettaire problemen zijn vanwege oplopende kosten in het sociaal domein, en dan met name de Wmo en jeugdzorg. De miljoentekorten vliegen je om de oren, en er wordt druk bezuinigd of plannen gemaakt om het mes te zitten in het sociaal domein. Want het extra rijksgeld van een miljard voor de jeugdzorg dat over de jaren 2019, 2020, 2021 wordt uitgesmeerd, is bij lange niet voldoende om de vaak oplopende tekorten te dekken. Versobering van voorzieningen, meer inzetten op preventie, afschaling van zorg, investeren in het voorliggende veld zoals maatschappelijk werk, kritischer kijken naar verwijzingen naar de tweedelijnszorg en ‘normaliseren’ van zorg en ondersteuning zijn veel gebruikte maatregelen om het tij (proberen) te keren.

Geld en tijd nodig
Wethouders hebben grote moeite met de bezuinigingen. ‘We willen eigenlijk geen zaken afbreken die we straks niet meer kunnen herstellen’, stelt de Renkumse wethouder Marinka Mulder, (jeugd)zorg en financiën (PvdA). Het herinrichten van het sociaal domein heeft tijd nodig, benadrukken diverse wethouders. ‘We hebben tijd en geld nodig, in die volgorde’, benadrukt de Hoogeveense wethouder Van der Heide. Wethouder Leon Meijer (jeugdzorg, ChristenUnie) uit Ede en Mulder sluiten zich daar volmondig bij aan.

Stabiliteit gemeentefonds
De invoering van het Wmo-abonnementstarief speelt gemeenten eveneens parten. Sinds januari geldt er voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een standaard, inkomensonafhankelijk, tarief van 17,50 euro per vier weken. Dat heeft een aanzuigende werking. Gemeenten snakken daarnaast naar stabiliteit in het gemeentefonds.

Rijk is onverantwoordelijk
‘Vanaf 2015 zijn gemeenten heel druk geweest met de transitie en nu komen we toe aan de daadwerkelijke transformatie. Daarin heb je het rijk nodig als betrouwbare partner ook daar waar het gaat om het accres’, benadrukt wethouder Paters (Twenterand). De tekorten op het sociaal domein kunnen niet (meer) vanuit het accres worden opgevangen. ‘We moeten ook kijken naar de ‘trap-op trap af-systematiek’, vindt hij. Dat adviseert ook de Raad voor het Openbaar Bestuur. De Zoetermeerse wethouder Marc Rosier (financiën, VVD) heeft recent bij de presentatie van de Zoetermeerse begroting 2020 een duidelijk signaal naar het rijk afgegeven; een signaal dat door veel wethouders wordt onderschreven. ‘Terwijl het geld bij het rijk over de plinten klotst, neem het niet de verantwoordelijkheid om gemeenten voldoende geld te geven om belangrijke taken zoals jeugdzorg en Wmo fatsoenlijk uit te voeren. Het kabinet moet echt gaan bewegen.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 19 van deze week (inlog)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JvV / consultant
'Minder' zegt me niks. Afschalen en normaliseren ook niet. Maar omdenken van 'recht hebben op' naar 'nodig hebben' des te meer. Knap dat Hoogeveen dat doet. Dat moeten alle gemeenten doen. Zolang de wmo, naast het bieden van noodzakelijke zorg aan mensen die dat nodig hebben, een vraag-maar-raak-de-gemeente-betaalt-toch-wel machine blijft wordt het er niet beter op voor onze participatiemaatschappij. Op z'n minst moeten gemeenten ook inkomenspolitiek kunnen voeren en meer dan draagkrachtige vragers toch echt zelf flink laten bijdragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het beleid van 'jij vraagt en wij draaien' werkt pampering van cliënten in de hand. Dat beleid zorgt er uiteindelijk ook voor dat zorg onbetaalbaar wordt en dat het op termijn gaat afkalven of nog erger verdwijnt. Belangrijk is vooral niet meer geld uitgeven dan er via het Rijk inkomt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nanno Ymus / schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist
Er is al door o.a. belangenjagers berekend dat de gemeentebegroting voor op zijn minst 50 tot 65 % uit het sociaal domein zou moeten bestaan. Verschillende gemeenten gaan er nog steeds vanuit dat het maar 10 tot 15 % is! Daarmee ga je altijd met je begroting voor het sociaal domein onderuit. Vanuit het rijk is de hele opzet van AWBZ naar WMO opgezet om grote bedragen te bezuinigen en daarmee krijg je nooit de adequate zorg en hulpmiddelen goed georganiseerd. Wat er nu gebeurd is dat men op gemeentelijk niveau nog meer gaat bezuinigen en afkolven op sociaal domein wat onverantwoord is naar de burgers toe!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra


@ Elisabeth Nymus (schrijfster jeugdroman "Seksueel Misbruik" en volwassenroman "Vrouw van")U, als schrijfster, zou toch geen schrijffouten mogen maken: "Wat er nu gebeurd..., foei!"Met uw opmerking "Verschillende gemeenten gaan er nog steeds vanuit dat het maar 10 tot 15 % is!" wekt u de indruk dat deze gemeenten iets fout doen. Klopt dit en zo ja: wat doen ze dan fout?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nanno Ymus / schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist
Hallo Petra,

Als je voor maar 10 tot 15 % begroot voor je sociaal domein in je begroting en je weet dat 50 tot 65 % van je totale begroting nodig is om je sociaal domein gezond te draaien , dan gaat er toch iets behoorlijk mis bij gemeentes! Vaak wordt er bij deze gemeentes, bovenop dat ze te weinig hebben gereserveerd, een behoorlijke bezuinigingsronde overheen en raad dan eens wat dan de budgetten zijn om het sociaal domein te draaien...In de AWBZ zaten grote bedragen waar onze regeringen een grote greep hebben gedaan om andere plannen mee te bekostigen, niet zijnde zorg. In 2015 is in een record tempo de WMO/WLZ en daarna de particpatiewet doorgeduwd en de consequenties zijn rampzalig te noemen. De keukentafelgesprekken met leken die weleens zouden bepalen wat chronisch zieken en gehandicapten nodig hebben én de boodschap van gemeenteraad en ambtenaren: zorg dat je niets of "verrekkes" weinig geeft, maken dat tragische gevallen (zoals aangegeven bij Kassa uitzending hulpmiddelen) schering en inslag zijn.De boodschap is helder: zorg dat je als gemeente 50 tot 60 % reserveert in je begroting voor het sociaal domein!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie