Advertentie
sociaal / Nieuws

Financiële prikkels Wmo leiden tot risico’s

De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de Wmo 2015 kan leiden tot ongewenste uitkomsten zoals verschraling van de zorg, hoge eigen bijdragen of afwenteling van zorg naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gezamenlijk onderzoek naar de stelselhervorming langdurige zorg.

22 oktober 2015

De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de Wmo 2015 kan leiden tot ongewenste uitkomsten zoals hoge eigen bijdragen, verschraling van de zorg of afwenteling van zorg naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een gezamenlijk onderzoek naar de stelselhervorming langdurige zorg. 

Prikkel

Gemeenten hebben binnen de wettelijke grenzen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) relatief veel ruimte om de zorg in te richten. Dat doen ze onder meer via de indicatiestelling, het heffen van eigen bijdragen en de zorginkoop. Gemeenten hebben een financiële prikkel om de ‘Wmo-middelen’ doelmatig te besteden, omdat zij de tekorten op het Wmo-budget zelf moeten aanvullen terwijl ze overschotten vrij mogen besteden. ‘De prikkel tot zuinige zorg is echter geen garantie op gewenste uitkomsten’, stellen het CPB en het SCP. Of die onbedoeld effecten inderdaad optreden, kan pas over een tijdje worden vastgesteld. Daarvoor moeten de hervormingen ‘en de daarmee gepaarde gaande keuzes zijn uitgekristalliseerd’, aldus CPB en SCP in hun onderzoek ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’. Het onderzoek is op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd.


Eigen bijdragen

De planbureaus adviseren de rijksoverheid te onderzoeken hoe de eigen bijdragen in de Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (Wlz) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Sinds 1 januari is een deel van de voormalige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) bij de Wmo 2015 ondergebracht (begeleiding). Persoonlijke verzorging en verpleging zijn grotendeels naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zware zorg (vaak intramuraal) naar de Wet Langdurige zorg (Wlz) overgeheveld. De eigen bijdragen zijn voor ondersteuning uit de Wmo gewijzigd, gehandhaafd voor de Wlz en afgeschaft voor de wijkverpleging. ‘Dit kan er toe leiden dat de cliënt uitwijkt naar de voor hem of haar goedkope wijkverpleging’, stellen de onderzoekers.


Afwentelgedrag

Zorgen zijn er over het afwentelgedrag van gemeenten en zorgverzekeraars. Zij hebben beiden een financieel belang bij afwenteling van zorg naar een ander domein. Gemeenten zullen er bij  Wmo-cliënten met zware zorgbehoefte op aandringen een Wlz-indicatie aan te vragen. Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders prikkelen om zuinig om te gaan met zorg, via onder meer het maximeren van de budgetten. Zorgaanbieders kunnen dan hun ‘dure’ cliënten adviseren een Wlz-indicatie aan te vragen, of nieuwe cliënten naar een andere zorgaanbieder sturen. ‘Het risico op een niet optimale verdeling van de zorg is daarom reëel. Goede samenwerking en afstemming tussen zorgpartijen kan het risico op afwentelgedrag verminderen en een doelmatige inrichting van de zorg bevorderen’, stellen de planbureaus. Hoewel het ook wat dit punt betreft te vroeg is om te beoordelen hoe groot het afwentelingsprobleem is, adviseren CPB en SCP de ontwikkelingen goed te monitoren zodat structurele problemen tijdig kunnen worden opgespoord.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wmo-consulent
Hoezo afwentelgedrag van gemeentes bij zwaardere zorg? Wij kijken naar wat bij de zorgvrager past. Voorwaarde om voor een Wlz-indicatie in aanmerking te komen is dat er levenslang en levensbreed sprake moet zijn van permanent toezicht/24-uurs zorg. Als dat van toepassing is, is de Wlz voor de inwoner de best passende indicatie. De Wlz-is nog steeds een recht (er worden premies voor betaald) en dus meer zekerheid. De Wmo wordt betaald uit de algemene middelen.
Paul
Er wordt veel te veel ongevraagde zorg aangeboden en opgedrongen.

En de jeugzorg hulp moet strenger en selectiever beoordeeld worden niet alle kinderen hoeven begeleiding te hebben.

Als puberende tieners langs de ouders heen kijken of deze een periode niet meer aankijken omdat ze hun eigen gang willen gaan en even overal maling aan hebben dan is het nog geen autisme.

Werk de wachtlijsten eerst maar af de echte broodnodige hulpvragen.

Blijf voorlopig maar een tijdje op kantoor zitten en kom op huisbezoek als dit gewenst is.
Koos
Ik denk ook dat er veel geld bespaard kan worden.

We slaan helemaal door in de wmo.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De waarschuwingen van het CPB en het SCP zijn een gevolg van de oppervlakkige wijze, waarop deze decentralisatie plaatsvond (gebrek aan duidelijke randvoorwaarden). Voorafgaande aan de invoering van deze wetgeving is door outsiders voldoende gewaarschuwd (overigens niet door het CPB en het SCP) voor de gevaren die op de loer liggen (teveel niet te sturen beleidsvrijheid bij gemeenten en zorginstellingen en de daarmee gepaard gaande financiële risico's, dreigende grote verschillen bij zorgbehandelingen, ongewenste concurrentie tussen gemeenten, gebreken aan uniforme financiële verantwoording en daardoor ook onvoldoende evaluatie mogelijkheden en onvoldoende doelmatigheid toetsing). Als de verantwoordelijke instellingen de vinger niet aan de pols houden kunnen we over enige tijd de volgende enquêtecommissie installeren.
W.F.Willems / pensionado
Afschuiving is van alle tijden, lokten gemeenten onder de ABW 1965 dikwijls een OTS uit, louter en alleen voor de financiering, terwijl dat helemaal niet nodig was.
A. Wassenburg
Het voornaamste risico is de rechtsongelijkheid: per gemeente verschillend beleid voor dezelfde doelgroep. Bovendien is dit niet meer landelijk aanstuurbaar, de rechtspraak kan amper, want alleen per plaats, corrigerend werken. Gevolg: veel mensen die afhankelijk zijn van deze voorziening zullen hem dus nooit meer krijgen. Uiteraard is dat precies zoals beoogd werd met deze manier van uitvoering.
Advertentie