Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten krijgen in 2024 eigen budget voor beschermd wonen

Van Ooijen wil gemeenten verplichten om samen te werken op het gebied van inkoop en financiering.

06 juli 2022
rijtje houten miniatuurhuisjes met daarnaast vrijstaand houten miniatuurhuisje
Shutterstock

Per 2024 ontvangen alle gemeenten middelen voor beschermd wonen op basis van een objectief verdeelmodel. Staatssecretaris Van Ooijen van WS wil gemeenten wettelijk gaan verplichten om samen te werken op het gebied van beschermd wonen. Zo wil hij ervoor zorgen dat deze voorziening voor iedereen beschikbaar blijft. 

WMO Consulent

JS Consultancy
WMO Consulent

Woo-jurist

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Woo-jurist

Bestuurlijk overleg

Dit staat in een nieuwsbericht op de VNG-website, desgevraagd bevestigd door het ministerie van VWS. Het betreft afspraken die zijn gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg tussen VWS en de VNG op 30 juni.  

Eigen bewoners

Bijzonder is dat alle gemeenten per 2024 eigen budget krijgen voor beschermd wonen, ondanks dat nog niet vast staat dat dan ook het woonplaatsbeginsel van kracht is. Dat bepaalt dat álle gemeenten beschermd-wonen-plekken moeten aanbieden aan hun eigen inwoners. Nu ligt deze verantwoordelijkheid nog bij de centrumgemeenten. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel zal naar verwachting dit najaar worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Advies Raad van State

'Indien de parlementaire besluitvorming rond het woonplaatsbeginsel meer tijd vergt, heeft dat in beginsel ook consequenties voor de doordecentralisatie van de middelen naar alle gemeenten', zo laat een woordvoerder van VWS weten. In februari stelde staatssecretaris Van Ooijen (VWS, ChristenUnie) de indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel en het - daarmee samenhangende - nieuwe financiële verdeelmodel voor beschermd wonen nog uit. Aanleiding hiervoor was onder meer een kritisch advies van de Raad van State. 

Financiële middelen

Dit adviesorgaan riep VWS op om het woonplaatsbeginsel niet in te voeren zolang een aantal belangrijke zaken nog niet is geregeld. Dat zijn onder meer: de opbouw van gemeentelijke expertise, voldoende beschikbare (sociale) woningen, regionale samenwerking en voldoende financiële middelen voor gemeenten om de kostbare beschermd-wonen-plekken te realiseren. De Raad van State is vooral bang dat kwetsbare burgers de dupe worden van de voorgenomen veranderingen. 

Ingrijpen

Om de beschikbaarheid van beschermd wonen voor deze burgers veilig te stellen, neemt Van Ooijen nieuwe maatregelen. Zo wil hij gemeenten wettelijk gaan verplichten om beschermd wonen gezamenlijk te financieren en in te kopen. Hoe zij dat concreet doen, en in welke samenstelling, dat is aan de gemeenten zelf. Ook wil de staatssecretaris de mogelijkheden uitbreiden om in kunnen grijpen als de beschikbaarheid van beschermd-wonen-plekken voor burgers toch in gevaar komt. Het wetsartikel dat dit moet regelen zal hij de komende tijd samen met gemeenten vormgeven.

Tweede Kamer

Een werkgroep van de VNG, Binnenlandse Zaken en VWS bestudeerde de afgelopen maanden de ‘aandachtspunten’ rond de zogeheten doordecentralisatie - van centrumgemeenten naar alle gemeenten -van beschermd wonen. De eindrapportage van deze werkgroep zal na de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Beschermd thuis

De doordecentralisatie past bij het streven van de VNG en VWS om kwetsbare burgers zoveel mogelijk te ondersteunen in hun eigen omgeving, in lijn met het in 2015 verschenen advies Van beschermd wonen naar een beschermd thuis van de Commissie Toekomst beschermd wonen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij zoveel mogelijk hulp krijgen in hun eigen woning.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Pas op Gemeenten. Bij taken horen knaken, ook qua toename/afname cliënten en indexatie.
Toine Goossens
Mijn echtgenote is al 40 jaar actief in de Pauluskerk in Utrecht, een liberale katholieke gemeenschap. Samen met de Tuindorpkerk in de wijk, Tuindorp, bereikt de gemeenschap 70 á 80% van de 80 jarigen in de wijk. Er zijn allerlei activiteiten, bezoeken en aandachtsmomenten om deze groep wijkbewoners het gevoel te geven dat zij deel uitmaken van een hechte gemeenschap. Kerkgang is daaraan ondergeschikt. De waardering is zeer groot.

Iedere keer opnieuw komt het moment dat een van deze ouderen niet meer zelfstandig kan wonen. Dat is een heftig proces. Vrijwel nooit ligt de voorgestelde voorziening dicht bij de wijk. Het gevolg is dat de sociale banden verloren gaan. Soms is dat wel het geval, maar dan betreft het een gesloten instelling. Ook dan eindigt de deelname aan de gezamenlijke activiteiten en aan de hechte contacten die ouderen onderling hebben.

Beschermd wonen kan een dichtbije tussenoplossing zijn in het proces van ouder- en afhankelijker worden.

Ik leid uit de samenvatting van 'Van beschermd wonen naar een beschermd huis' af dat 'onze' ouderen tot de doelgroep van beschermd wonen behoren. Uit het toekomstbeeld in die nota blijkt echter anders. De voorziening is bedoeld voor hen die nog een toekomperspectief op herstel hebben. Daarmee zijn 'onze' ouderen uitgesloten van deze tussenoplossing.

Ik doe een beroep op gemeenten, rijk, en het maatschappelijk werk om die uitsluiting op te heffen en beschermd wonen voor 'onze' ouderen in te voeren zodat zij actief in hun nabije sociaal netwerk kunnen blijven.
Advertentie