Advertentie
sociaal / Nieuws

CPB doet onderzoek risico’s decentralisaties

Het onderzoek door het CPB en de monitoring door Rijk en gemeentekoepel VNG worden ingezet om de financiële en uitvoeringsrisico's van de decentralisaties sociaal domein in kaart te brengen. Het kabinet gaat daarnaast kijken of er een aanwijzingsbevoegdheid moet komen waarmee ministers in noodgevallen kunnen ingrijpen.

12 mei 2013

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat het onderzoek uitvoeren naar de financiële risico’s van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het kabinet gaat bekijken of er een aanwijzingsbevoegdheid moet komen, waarmee betrokken ministers kunnen ingrijpen als gemeenten de mist in gaan bij de uitvoering van de gedecentraliseerde taken.

Vinger aan pols

Voor het zomerreces van de Kamer moet een eerste rapportage op hoofdlijnen worden opgeleverd. Tot eind 2014 blijft het CPB de vinger aan de pols houden. De wetgevingstrajecten van de Participatiewet, de Jeugdwet en de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten dan zijn afgerond. Het CPB hoeft alleen met nieuwe rapportages te komen als de inzichten, op basis van nieuwe informatie, zodanig veranderen dat bijstelling of aanvulling van het eerste rapport nodig is. Dit heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) aan de Kamer laten weten.


Motie Schouw

Met het inschakelen van het CPB stelt Plasterk uitvoering te geven aan de motie Schouw. D66-Kamerlid Gerard Schouw had via een door de Kamermeerderheid gesteunde motie het kabinet verzocht onderzoek te laten doen naar de financiële en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk. Een onafhankelijke partij, zoals het CPB en/of het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB), zou dit moeten doen.


Risico-inventarisatie

Plasterk, tevens coördinerend bewindspersoon decentralisaties, heeft voor het CPB gekozen. Dat moet op hoofdlijnen de financiële risico’s inventariseren. Ook wil Plasterk van het CPB weten met welke (beleids)instrumenten eventuele risico’s kunnen worden beperkt of weggenomen. De gevolgen van de afspraken uit het sociaal akkoord en het zorgakkoord moet het CPB in zijn risico-inventarisatie meenemen.


Innovatieve aanpak

In aanvulling op het CPB-onderzoek gaan Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de voortgang in de transitiefase monitoren. Daarbij wordt vooral gekeken naar de uitvoeringsrisico’s. Voor eind 2013 wordt een eerste rapportage opgeleverd, waarin naast de uitvoeringsrisico’s aandacht wordt besteed aan de voortgang, best practices en innovatieve aanpakken voor integrale beleidsvorming.
 

Monitoring

Deze monitoring wordt ook na 2015, als de taken van Rijk naar gemeenten zijn gedecentraliseerd, voortgezet. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de werking van het stelsel en de behaalde resultaten.


Aanwijzingsbevoegdheid

Onderwerp van overleg tussen kabinet en gemeenten is nog hoe gemeenten zich moeten verantwoorden. Daarbij zal onder meer naar de rol van lokale rekenkamers worden gekeken. Daarnaast gaat het kabinet bekijken of er een aanwijzingsbevoegdheid moet komen, waarmee betrokken ministers kunnen ingrijpen. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Norman Waalre
Decentralisatie wordt een ramp

Commerciële adviesbureaus kunnen grof geld verdienen aan decentralisatie, doordat gemeenten véél te weinig kennis hebben op de betreffende beleidsgebieden.Deze adviesbureaus zullen daarom mogelijk de overheid uit eigenbelang misleidend adviseren, dat decentralisatie wenselijk is.Zie mijn uitgebreide kritiek op de decentralisatieplannen, onder het artikel via deze weblink:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. Klokkenluider / ambtenaar
Wat een tijdsverspilling! Allemaal papieren nonsens! Het CPB hoeft alleen maar te kijken naar de succesvolle uitvoering van de WVG door gemeenten. De WVG werd overgedragen met een flinke korting op het budget omdat ze effeiciënter konden uitvoeren. De gemeenten hebben bewezen dat het ook zo is. Op rijksniveau wordt keer op keer bewezen dat uitvoeringsdiensten niet in staat zijn tot efficiënte uitvoering. PGB's afschaffen omdat ze te duur zijn? Het feit is dat de rijksdiensten verzuimen te herindiceren en geen of onvoldoende controleren. PGB's zijn goedkoper mits adequaat ingezet en daar wringt hem de schoen. Gemeenten gaan dit zeker beter doen dat heeft de uitvoering van de WVG wel bewezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Inderdaad grote tijd -, energie - en geldverspilling. Het Rijk kan beter een financiële garantie afgeven voor de uitvoering door de gemeenten. Dat werkt net zo effectief, want gemeenten gaan dit sowieso goedkoper oplossen dan het Rijk zelf (voorbeeld WMO). Zie eerder commentaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie