Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG: Onduidelijk wat gemeenten hebben aan Omgevingswet

De Omgevingswet is op dit moment een puzzel met ontbrekende stukjes. Of gemeenten daadwerkelijk beter af zijn met het nieuwe stelsel, is nu nog niet te beoordelen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

29 december 2015

De Omgevingswet is op dit moment een puzzel met ontbrekende stukjes. Of gemeenten daadwerkelijk beter af zijn met het nieuwe stelsel, is nu nog niet te beoordelen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Positieve grondhouding 

De VNG stuurde vorige week haar formele reactie op de vier concept-uitvoeringswetten (AMvB’s) die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor een preconsultatie had rondgestuurd. De vereniging heeft ‘nog steeds een positieve grondhouding ten opzichte van de stelselwijziging’, waarin goede ambities zitten om besluiten over de fysieke leefomgeving ook voor gemeenten beter en eenvoudiger te maken. Na grondige lezing van de concept-AMvB’s, samen met circa vijftig gemeenten en omgevingsdiensten, constateert de VNG echter dat er nog veel onduidelijk is, schrijft de vereniging in de brief aan de minister.

Puzzel

Dat ligt vooral aan het proces: door te werken met een informele preconsultatie voorafgaand aan de formele consultatie zijn er nu nog veel witte 'vlekken'. Partners uit het werkveld mogen daarover meedenken, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en natuur- en milieuclubs. “Deze open houding van uw ministerie waarderen wij. Voor onze leden betekent dit echter dat een puzzel moet worden gemaakt waarvan sommige stukjes nog ontbreken.”

Meerwaarde voor gemeenten

Veel regels over geluid, bouwregelgeving, geur veehouderij, bodem, natuur en grond/eigendom ontbreken, stelt de VNG. “En wij weten niet in hoeverre de AMvB teksten nog wijzigen op het moment dat de Aanvullingswetten en -besluiten gereed zijn.” Al met al heeft de VNG geen goed overzicht over de (on)mogelijkheden van het nieuwe stelsel en is daardoor onvoldoende in staat om te beoordelen of deze AMvB’s een meerwaarde bieden voor gemeenten ten opzichte van het huidige stelsel.

Bestuurlijke afwegingsruimte en omgevingsplan

De onduidelijkheid zit juist op de punten die voor gemeenten van groot belang zijn, zoals de bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten (“die zien wij onvoldoende terug in deze AMvB's”) en het omgevingsplan. Gemeenten vragen zich af hoe zij hoe ruimte kunnen geven aan ontwikkelingen en transformaties, en tegelijkertijd de rechtszekerheid, milieuruimte en woonkwaliteit kunnen borgen. En op het gebied van gezondheid, integrale benadering en duurzaamheid is behoefte aan meer handvatten voor gemeenten. Ook over de sturende rol van de gemeenteraad zijn nog geen goede afspraken, vindt de VNG.

Verdeling van bevoegdheden

Verder heeft de VNG nog steeds zorgen over een onderwerp dat eerder al tot veel discussie heeft geleid tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk: de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden. Die verdeling is nog onvoldoende duidelijk, vooral bij besluitvorming over complexe bedrijven. Dat geldt voor zowel vergunningverlening als voor toezicht en handhaving.

Kosten voor gemeenten

Een ander belangrijk punt gaat over de kosten van de wetgeving: het is nu nog onmogelijk om in kaart te brengen wat de uitvoeringslasten van de wet zijn voor gemeenten, aldus de VNG, die daarover een nadrukkelijk voorbehoud maakt. Gemeenten willen graag met het ministerie overleggen om de genoemde knelpunten op te lossen. De openbare internetconsultatie begint volgens planning in april 2016.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

M.j. Schreurs / Wethouder RO
Tja, zoals zo vaak VNG loopt de zij weer achter. Nu pas komt op gang de voorlichting en en blijkbaar duidelijk dat na de WMO dit de grootste transitie wordt, die maar denkbaar is. Geweldig dat er een doorbraak komt in regelloze regels en het inzicht dat RO matig niets meer kan. Kortom, het is mooi dat het VNG zelf constateert dat het een achterhaalde instelling is. Alleen wethouders met ja in vocabulair hebben mee mogen doen in de de ontwikkeling vanuit de VNG. De zogenaamde elleboog repaille. Jammer, maar goed dat er een verandering komt. Dit land wordt anders onbewoonbaar.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
Mijn voorlopige reactie was en is negatief. Er is inderdaad nog teveel onduidelijk. Ik zal wel de proef in Boekel volgen. Voor mij is nog onduidelijk wat de rol van de provincie wordt. Toen de goedkeuringsbevoegdheid voor bestemmingsplannen door Gedeputeerde Staten enkele jaren geleden is vervallen was iedereen optimistisch dat het primaat nu meer bij de gemeenteraden zou komen te liggen. Dat is, in elk geval in Noord-Brabant, op een tegenvaller uitgelopen. De verordening Ruimte die in Noord-Brabant van kracht is laat voor gemeenten geen enkele ruimte om eigen beleid te voeren. GS bemoeit zich tot in de kleinste details met alles omdat men alles tot provinciaal belang verheft c.q. alles als een ruimtelijke ontwikkeling verheft. Onbegrijpelijk dat de Prov. Staten- de politieke partijen dus- dit alles, in casu de ambtelijke verzinsels, elk jaar door de strot laten duwen. Hoe zou dat toch komen? Te weinig inzicht? Te weinig kwaliteit? Niet weten wat er in gemeenten speelt? Niet weten hoe de Raad van State de verordening Ruimte streng volgt?

In elk geval moet dat anders. Wie bindt de kat de bel aan? Zowel wat betreft de huidige praktijk als wat betreft de omgevingswet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
De VNG heeft nog niet door dat de vvd ons openbaar bestuur aan het slopen is.

Met de omgevignswet worden 80 aparte wetten geabstraheerd in een enkele wet.

Daardoor wordt alles simpeler, want alles mag voortaan, Simpel toch?

Zo werkt de vvd: zoek het lekker zelf uit, als je wat wilt regelen. Van ons kan het openbaar bestuur kapot vallen, zegt deze wet.

Op zich goed om allerlei oude belangen op te ruimen, maar waarom moeten gemeenten nu weer in hun eentje alle huidige belangen opnieuw optuigen? Dat is niet efficient, vvd. Ook jullie gaan die schade betalen, wat mij betreft met een Berufsverbot voor functies in het openbaar bestuur.De VNG moet ook nog leren de markt te benutten, met de ruimte die de omgevingswet biedt, kunnen ook grote groepen burgers samen een windpark bouwen, voor eigen gebruik.

Bijvoorbeeld in een vvd kustgemeente, om te veel hotels in de duinen te weren, bouw je een rij windmolens aan het strand. Kun je de zee nog zien, want een windpark is een paal van 6 m elke 600 m, maar hotels vullen de hele horizon

Zie bijvoorbeeld dit subsidieloze windpark van en voor ondernemende burgers, dat moet de vvd toch aanspreken, ondernemers die het zonder subsidie doenUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie