Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Hollandse Delta benoemt waarnemend college

In een extra vergadering heeft de Verenigde Vergadering (VV) van het waterschap Hollandse Delta maandag vier nieuwe heemraden benoemd. Zij vormen, met dijkgraaf Jan Bonjer, een waarnemend college tot er een interim college kan worden benoemd voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen in 2023. Wel wordt woensdag nog over twee amendementen gestemd, waarvan één de benoeming zelfs ongedaan zou maken.

21 april 2021
Waterschap-Hollandse-Delta-900-.jpg

In een extra vergadering heeft de Verenigde Vergadering (VV) van het waterschap Hollandse Delta maandag vier nieuwe heemraden benoemd. Zij vormen, met dijkgraaf Jan Bonjer, een waarnemend college tot er een interim college kan worden benoemd voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen in 2023. Wel wordt woensdag nog over twee amendementen gestemd, waarvan één de benoeming zelfs ongedaan zou maken.

Nieuwe heemraden

Vanuit de geborgde zetels is Lies Struik van de fractie Ongebouwd benoemd als heemraad. Vanuit de politieke partijen zijn, ter vertegenwoordiging van de Ingezetenen, Hans Kalle (Waterschapspartij Hollandse Delta), Anne Mollema (Water Natuurlijk) en Conny Verbaas (VVD) benoemd. Er waren geen tegenkandidaten. De vacatures voor de heemraden ontstonden, nadat op 15 maart de vijf toenmalige heemraden hun functie ter beschikking stelden in een tumultueuze extra vergadering. Daarin werd het onderzoeksrapport gepresenteerd van adviseur Hans Andersson naar de bestuurskracht en de bestuurscultuur binnen waterschap Hollandse Delta. Zijn conclusie was dat de bestuurscultuur werd verziekt door uitsluiting.


Tijdelijk college
Het waterschap laat weten dat het bestuur sinds de komst van dijkgraaf Jan Bonjer in mei vorig jaar in gesprek is over een ‘strategisch bestuurlijk verbetertraject’ en dat de fracties tijdens verschillende bijeenkomsten hebben geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is. Adviseur Peter van der Velden kreeg de opdracht de mogelijkheden te verkennen om te komen tot een tijdelijk college voor de korte termijn, totdat er een interim-college kan worden benoemd dat de resterende periode afmaakt.

Amendementen
Hij slaagde er helaas niet in een voorstel te doen dat kon rekenen op unanimiteit van de VV, maar deed toch een aanbeveling om tot een tijdelijk college te komen. Dat lijkt met de benoeming van de vier tijdelijke heemraden ook gelukt. In het raadsvoorstel werd de ambitie uitgesproken dat Hollandse Delta voor het zomerreces een interim-college zou hebben. Over het proces om te komen tot een interim college en de samenstelling daarvan werd maandag een tweetal amendementen ingediend die het originele raadsvoorstel flink op zijn kop zetten en waarvan één het waarnemend college wil overslaan.

Lagere bezoldiging
Het eerste amendement vraagt om een lagere bezoldiging van de heemraden. Het voorstel was om de bezoldiging van de waarnemend heemraden per 19 april 2021 in te laten gaan op basis van het wettelijk vastgestelde maximum van 300 procent, met een gelijke deeltijdfactor per heemraad. Het amendement vraagt om de totale bezoldiging van het waarnemend college vast te stellen op het aantal te benoemen tijdelijke heemraden vermenigvuldigd met de deeltijdfactor van 60 procent.

Uitgangspunten schrappen
Verder werd in het voorstel gevraagd te starten met het proces om te komen tot een interim-college op basis van een aantal uitgangspunten. Maar het amendement wil dat twee uitgangspunten daaruit komen te vervallen, namelijk de aanzet voor een profiel van de heemraad, zoals opgenomen is in de Nota op Hoofdlijnen voor een nieuw Bestuur (besproken op 4 april 2019), en de procedureregeling Vertrouwenscommissie (vastgesteld op 26 oktober 2010).

Deskundig bureau
En het amendement wil niet dat een commissie, met alle fracties daarin vertegenwoordigd, voorstellen uitwerkt met voorwaarden voor een interim-college, maar dat een deskundig bureau profielen opstelt ‘voor het collectief van het College van Dijkgraaf & Heemraden en voor de afzonderlijke heemraden’. De VV kan daar dan wel input voor leveren vanuit een commissie. Na vaststelling van de profielen door de VV moeten de vacatures worden opengesteld voor VV-leden. Mochten daar geen geschikte kandidaten tussen zitten, dan kan verder worden gekeken naar externe kandidaten. Dat kan weer aan de hand van dezelfde profielen, maar dan onder leiding van een extern wervingsbureau.

College van externen

Het tweede amendement gaat nog verder, want dat vraagt om het net benoemde waarnemend college over te slaan en zo snel mogelijk te komen tot een volledig extern samengesteld interim-college op basis van het Bestuursprogramma 2019-2023 (door de VV vastgesteld op 27 november 2019) en de aanzet voor een profiel van de heemraad, zoals opgenomen in de Nota op Hoofdlijnen voor een nieuw Bestuur (besproken op 4 april 2019).

Hele VV informeren
Verder zou een externe organisatie opdracht moeten krijgen om de selectie en voordracht te doen van het interim-college van externen, binnen het bezoldigingskader van maximaal 300 procent. Tot slot zou niet de dijkgraaf, als voorzitter van de VV, regelmatig moeten worden geïnformeerd over de voortgang van dit proces, maar de hele VV wekelijks per mail. Dit amendement is mede ondertekend door Petra van Nes die zich onlangs in Binnenlands Bestuur behoorlijk kritisch uitliet over dijkgraaf Jan Bonjer.


De VV heeft besloten om de besluitvorming over de amendementen uit te stellen en tot de reguliere besluitvormende vergadering van woensdagavond 21 april.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie