Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingswet: meer zekerheden voor burger verlangd

Participatie moet nog beter in de Omgevingswet worden verankerd, nu die wet per 1 januari 2024 ingaat

24 maart 2023
burgerparticipatie
Shutterstock

Participatie moet nog beter in de Omgevingswet worden verankerd, nu die wet per 1 januari 2024 ingaat. Voor de zomer krijgen gemeenten helderheid over de invoeringskosten en de dekking ervan. 

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Met 41 stemmen voor en 29 tegen kwam de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vorige week door de Eerste Kamer. Mede bepalend voor dat besluit was een tweetal moties waarover de stemming - eerst gepland ná die over de inwerkingtreding - bewust naar voren was gehaald. Met de moties komt de senaat tegemoet aan een kritisch position paper van de Raad van State.

Uitgehold

De raad uit de vrees dat het voor een ‘doorsnee burger’ straks weleens een ‘vrijwel onmogelijke opgave’ zou kunnen zijn om zijn weg te vinden in het DSO, ‘waarmee zijn rechtsbescherming wordt uitgehold’. De motie-Moonen (D66) verzoekt de regering om ‘het binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet mogelijk te maken om voornemens van besluiten te publiceren, vergelijkbaar met het voorontwerp van een bestemmingsplan om participatie te bevorderen’. Overigens zal dat ‘van onderop’ moeten gebeuren: de landelijke voorziening van het DSO kent zo'n optie niet.

Laaggeletterden

De motie-Janssen (SP) roept de regering op ervoor te zorgen dat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet alle gerelateerde websites geschikt zijn voor laaggeletterden. Minister De Jonge meende dat die websites nog niet aan de recente, strengere toegankelijkheidseisen hoefden te voldoen.

Financieel beeld

Ook aangenomen werd de motie-Kluit (GroenLinks) die de regering vraagt om decentrale overheden nog voor de zomer een integraal financieel beeld te schetsen  van de invoeringskosten en hoe deze worden gedekt. Een motie waarin op voorhand wordt vastgelegd dat decentrale overheden financieel door het rijk worden gecompenseerd voor eventuele onvolkomenheden in het DSO haalde het niet.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

wim tijssen
Als de strekking van de motie Moonen wettelijk moet worden afgedwongen dan zij wij ver verwijderd van de noodzakelijke nieuwe bestuurscultuur van ´samen, verbinding, partnership enz.´, noodzakelijk om de maatschappelijke opgaves überhaupt te kunnen oplossen
Advertentie