Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wat is rol van de raad in Omgevingswet?

Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad?

08 juni 2016

Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad? Bij de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet is daarover nog veel onduidelijk. Bij raadsleden zelf, maar ook bij wethouders.

VNG-jaarcongres

Dat bleek dinsdag bij de deelsessie over de Omgevingswet van het VNG-jaarcongres. In het tot restaurant verbouwde historische gemaal van Lijnden (Haarlemmermeer) spraken bestuurders, raadsleden, gemeentesecretarissen en het VNG-team dat zich bezighoudt met de stelselwijziging over de uitdagingen en kansen van de nieuwe wet. In hun presentaties leggen de sprekers vooral nadruk op de veranderende rollen van gemeenten en van de samenleving. Ook is er aandacht voor de cultuurverandering die dat vraagt, het integrale werken dat de Omgevingswet vereist en de afwegingsruimte die mogelijk wordt. Vanuit de zaal klinken vragen en opmerkingen over wat dit betekent voor de rol van de raad.

Geen bemoeienis van raad

Zoals van wethouder Alfred Arbouw uit Breda, die in zijn gemeente een experiment mogelijk maakt voor vrije invulling van activiteiten in een gebied rond de spoorzone. ‘Er is maar één regel en dat is dat je er met de burgers uit moet komen als je iets wilt.’ De wethouder, zelf raadslid geweest, vindt het een mooi experiment om te zien wat er mogelijk is binnen de Omgevingswet en wat deze vrijheid aan initiatieven en problemen oplevert. Maar hij vraagt zich wel af wat de plek van de gemeenteraad nog is. Kaders stellen aan de voorkant is makkelijker gezegd dan gedaan. Je als raad niet meer bemoeien met individuele initiatieven vraagt ook van raadsleden een cultuurverandering, meent hij.

Eigen werkgroep

Raadsleden zelf zijn nog weinig betrokken bij de Omgevingswet. In Houten heeft een groep raadsleden onlangs zelf een werkgroep op om zich te verdiepen in de nieuwe wet, vertelt een aanwezig raadslid. Eerder deed zijn raad dat ook bij de decentralisaties in het sociaal domein.

Afwegingsruimte

Vragen zijn er ook nog over wat de “afwegingsruimte” voor de bevoegde gezagen nou precies is en hoe dat in de praktijk werkt. Welke normen en waarden mag je tegen elkaar afwegen en wegstrepen? De AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) moeten daar duidelijkheid over gaan geven. Boudewijn Revis, wethouder in Den Haag en bestuurlijk voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen, hoopt dat die zoals gepland voor de zomer klaar zijn voor consultatie. ‘Hoe eerder we duidelijkheid hebben, hoe beter, maar kwaliteit gaat boven snelheid, wat de VNG betreft.’

Goed meelezen

Het VNG-team Omgevingswet roept gemeenten op om vooral goed mee te lezen in de AMvB’s en reacties door te geven.

16 juni organiseert Binnenlands Bestuur een congres over de Omgevingswet. Die dag worden resultaten gepresenteerd van onderzoek naar waar gemeenten nu staan in de voorbereidingen op de wet.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Met mevrouw Schultz Van Haegen (I&M) gaat er niets van terecht komen en wordt Nederland steeds lelijker en onleefbaarder. Onder haar bewind draait alles om het grote geld en het toespelen van dure projecten aan bevriende relaties. Het is aan Natuurmonumenten te danken dat niet de hele kust wordt volgebouwd. Als je ziet hoe bij Ouddorp een kolossaal bungalowpark in de fraaie duinen wordt gebouwd,dan weet je dat het bij haar alleen om geld draait en het elkaar de bal toespelen. Op het ministerie van I&M lijkt eerder sprake van natuurhaat. Het zijn beton- en asfaltfetisjen op dat ministerie..
Mr. E. Meijer / Directeur Johan van Oldenbarneveltstichting
De nieuwe Omgevingswet in de praktijk De verantwoordelijke minister Schultz van Haegen (I&M) noemt het de grootste wetge- vingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet is de derde decentralisatietranche en vergelijkbaar met de decentralisatie in het sociale domein, maar dan op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het is een fysieke uitwerking van de participatiesamenleving, een centraal thema van het zittende kabinet. • De gemeenteambtenaar na 2018 De invoering van de Omgevingwet heeft grote gevolgen voor gemeenten en provincies. Drie samenhangende ontwikkelingen tekenen zich af waarop de gemeentelijke organisatie zal moeten anticiperen om de gebruiksruimte van de Omgevingswet maximaal te kunnen invullen. • Verbreding qua proces De Omgevingswet is gebaseerd op het bekende managementprincipe: de cyclus van Plan-Do-Check-Act (PDCA). Hierdoor worden de ambtenaren uit de keten van de fysieke leefomgeving nog meer bij elkaar betrokken. Dit is enigszins vergelijkbaar met de invoering van de Wro in 2008 toen naast het bestemmingsplan het exploitatieplan in het leven werd geroepen. Vanaf de invoeringsdatum werden ruimtelijke ordening en planeconomie samengevoegd: tekenen en rekenen was het motto. De PDCA-cyclus brengt de beleidsmedewerker, de vergunningverlener, de toezichthouder en de handhaver samen. Waarmee de PDCA-cyclus rond is. • Verbreding qua inhoud Het bestemmingsplan wordt opgevolgd door het omgevingsplan (OP). Het OP is in essentie de afgewogen combinatie van het huidige bestemmingsplan, eventueel het beheersplan en alle overige lokale regels die activiteiten in de fysieke leefomgeving reguleren maar die nu nog opgesloten liggen in de Algemene Plaatselijke Verordening. • Verbreding qua draagvlak Van inspraak via burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De rol van de overheid verandert onder invloed van de participatiesamenleving. Was het aanvankelijk ‘na elkaar’ en daarna ‘naast elkaar’, nu wordt het door de invoering van de Omgevingswet ‘samen met elkaar’. Termen die worden gehanteerd zijn co-productie of co-creatie van beleid. Dit betekent dat alle ambtenaren op een constructieve wijze dienen te gaan werken om samen naar een nieuw tijdperk te kunnen gaan in de fysieke leefomgeving. 
Rien van de Sande / raadsild
De omgevingswet een belangrijke wet de ruimtelijke invulling van de leef en woonomgeving, de inrichting van het platteland, het stedelijk gebied etc.

Mi het domein waar de bevolking en de volksvertegenwoordigers vroegtijdig bij betrokken zullen worden. Ik ben dan ook meer dan verrast als ik stemmen zie voorbij komen als "geen bemoeienis van de raad" Het zal een vergissing zijn.Dus een advies/verzoek aan de VNG om de raad hiervoor nadrukkelijk een podium te bieden .

Hopelijk komt de discussie na dit VNG congres snel van start en zullen de leden 2e kamers de gemeenteraden hierbij serieus betrekken.

Advertentie