of 63606 LinkedIn

Monitor PBL: Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe.

Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe.

Tweejaarlijkse monitor

Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018, die tweejaarlijks door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt samengesteld. Het is ook meteen de laatste monitor in deze vorm. De volgende editie reflecteert op de doelen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die begin volgend jaar wordt gepresenteerd.


Doelstellingen gehaald
Het planbureau concludeert dat de doelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) grotendeels zijn gehaald. De concurrentiekracht van de stedelijke regio’s werd de afgelopen jaren versterkt. Het aanbod van de infrastructuur is vergroot en het autosnelwegennet werd zodanig uitgebreid dat de verkeerscongestie, ondanks de voortschrijdende bevolkingsgroei, in de periode 2000-2016 niet is toegenomen.


Ver achter bij hernieuwbare energie
Maar in de monitor wordt ook de keerzijde aangehaald: dat Nederland veel doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water niet haalt. Het gaat dan om hernieuwbare energie, waterveiligheid, natuur en om natuurgerichte milieu- en waterdoelen. ‘Nederland is van alle Europese landen het verst verwijderd van de Europees afgesproken doelstelling voor hernieuwbare energie.’ Het aandeel van 14 procent duurzaam in de totale energieopwekking in 2020 is volgens het PBL nog ‘ver van doel’. Hetzelfde oordeel velt het PBL over de windenergie op land en op zee.


Ladder duurzame verstedelijking
Het PBL constateert dat de Ladder voor duurzame verstedelijking inmiddels gemeengoed is geworden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. Waar die ladder in de periode 2012-2014 in slechts een kwart van de bestemmingsplannen werd gebruikt, steeg dat tot 94 procent in de afgelopen twee jaar. De ladder moet ervoor zorgen dat verdere verstedelijking vooral in bestaand stedelijk gebied plaatsvindt. Toch stelde het planbureau ook vast dat er de laatste jaren relatief veel is gebouwd in de voormalige (open) nationale landschappen. Dat was met name in Winterswijk, Gelderse Poort en Arkemheen-Eemland het geval.

 

Natuur onder druk
De meeste rode uitroeptekens plaatste het PBL echter in de categorie ‘overleven flora en fauna’. Met bedreigde plant- en diersoorten gaat het in Nederland bepaald nog niet beter. ‘De stijging in zowel het aantal bedreigde soorten als de mate van bedreiging in 2017 laat zien dat eerder licht herstel nog niet bestendig is.’ En: ‘Driekwart van de Europees beschermde soorten (en bijna alle habitattypen) hebben een zeer ongunstige tot matig ongunstige staat van instandhouding.’ Ook wordt geconcludeerd dat ‘de milieukwaliteit van leefgebieden voor veel soorten nog onvoldoende is’ en mist de ruimtelijke samenhang binnen het natuurnetwerk. Sterker: ‘De ontsnippering is ver van doel.’


Meer verkeersslachtoffers
Verder is het PBL kritisch over het aantal verkeersslachtoffers. ‘Het aantal verkeersdoden neemt weer toe.’ Ook is het aantal ernstig verkeersgewonden nog steeds veel te hoog, niet alleen op de autowegen maar ook op te water. Tot slot mengt het PBL zich nog in het Schipholdebat. Het planbureau concludeert dat het aantal mensen dat in 2016 last had van ernstige geluidshinder rondom Schiphol ongeveer 30 procent groter is dan in 2004. ‘Door de toename van het aantal inwoners door woningbouw komt hier nog 20 procent bij en is de totale toename van de ernstige hinder bijna 50 procent.’

 

Lees hier de hele monitor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
Kwestie van prioriteiten stellen.
Natuur heeft blijkbaar geen prioriteit, markt en economie wel.
Overigens vallen mensen ook onder natuur, want je kan dan wel fijn je veel te dure vinex-woning hebben, stress en ziekte agv overbevolking slaat jou niet over.
Door Hetty Litjens (Bestuur Stichting NatuurbeschermingZO) op
Het is een trieste ontwikkeling. Waar zoals in Noord-Holland de Provinciale ruimtelijke verordening nog enige bescherming bood aan het NNN (bestemming natuur) wordt nu gewerkt aan een uitbreiding van de bestemming met ‘recreatie’ waaronder kennelijk ook festivals verstaan worden. Daar wordt in Amsterdam al jaren onterecht een voorschot op genomen. Zo kon het gebeuren dat in Amsterdam al acht jaar grote festivals georganiseerd worden in het NNN, TIJDENS DE BROEDTIJD. Daarmee komen natuur en biodiversiteit in het gedrang.
Het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam negeert het NNN nog steeds. De recreatieschappen eisen meer 'verdienmogelijkheden' in de natuurgebieden. Als de belangen van de inwoners en het algemeen belang vergeten worden dan wordt ook de rechtsstaat aangetast. De doelstellingen van de EHS (nu NNN) worden al jaren op grote schaal ondermijnd. Politiek en besturen komen steeds verder van de betrokken burgers te staan.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Nederland is al vele tientallen overvol. Reeds in de 50er jaren van de vorige eeuw investeerde de toenmalige PvdA premier Dr. W.J. Drees vele emigratiemiljoenen omdat Nederland toen al het meest overbevolkte landje van Europa was met 10 miljoen. Nu is dit aantal, willens en wetens, zelfs opgelopen tot ruim 17 miljoen. Dit houdt het woningtekort in stand, veroorzaakt steeds langere wachtlijsten voor woningzoekenden, steeds meer verkeerscongestie, milieuschade. Helaas is dit ook gevolg van het, zeer gedateerde, Verdrag van Schengen uit 1985 waarin de open grenzen bepaald zijn.
Door A. Willemsen op
Niet bouwen bij Schiphol scheelt ook een hoop overlast. Onbegrijpelijk dat dat nog niet zo is en dat mensen daar gaan wonen en daarna gaan klagen over vliegverkeer. Ik woon zelf naast een spoorlijn. Ik ga toch ook niet zeuren over treinlawaai en trillingen ondanks de enorme toename van het treinverkeer. Dat weet je als je daar gaat wonen. En ik zal het vast niet mogen zeggen maar: meer mensen toelaten betekent dat meer woningen nodig zijn, meer wegen en meer voorzieningen. En laten we eerlijk wezen, wat is er nu nog aan echte natuur in Nederland? Het meeste is aangelegd of gereguleerd door de mens. We moeten niet de illusie hebben dat alles kan qua bouw, groei, meer inwoners en behouden van natuur. Dan moeten er eerlijke keuzes worden gemaakt maar daar waagt de politiek zich niet aan.
Door F. Smit (projectleider) op
Ook in Nederland kunnen we geen boom laten staan. Inbreien in steden, een gigantische bouwopgave voor huizen, de, ook daardoor, benodigde hoeveelheden asfalt, enz.
Al deze ingrepen zorgen voor nog meer verharding, waardoor de waterhuishouding nog ingewikkelder wordt, wat weer consequenties voor de resterende natuur..
Als al die woningen en bedrijventerreinen al noodzakelijk zijn, bouw die dan in Flevoland en Groningen met bijbehorende alle bijbehorende voorzieningen. En verplaats alle ministeries daar naartoe.
Ook alle door de rijksoverheid gesubsidieerde instellingen, toch meestal al voor een goed milieu, kunnen daar dan gesubsidieerd naartoe..
Bouw daar ook het aanvullende vliegveld.
Voor de grote randstad (Alkmaar, Hoorn, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Dordrecht) kan dan een bouwstop worden ingesteld.

Bestaande natuurgebieden dienen gelijktijdig uitgebreid te worden met bevordering van de diversiteit van de natuur.