of 64231 LinkedIn

Gemeente worstelt met rol in energietransitie

Het draagvlak voor de energietransitie onder burgers en bedrijven is een van de grootste uitdagingen voor gemeenten. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Royal HaskoningDHV.

Het draagvlak voor de energietransitie onder burgers en bedrijven is een van de grootste uitdagingen voor gemeenten. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Royal HaskoningDHV.

Niet duidelijk

De transitie naar een gasloze en CO2-neutrale toekomst in 2050 is een proces met veel partners, maar voor veel ambtenaren en bestuurders is het nog niet duidelijk welke rol de gemeente, maar ook bedrijven, burgers en andere ‘stakeholders’ in het proces moeten spelen. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Royal HaskoningDHV onder ambtenaren en bestuurders met de energietransitie als werkveld.

 

Burgerparticipatie
Veruit de meeste ondervraagden (74%) zien dat de meeste aandacht van de eigen gemeentelijke organisatie naar burgerparticipatie gaat. De medewerking van burgers en bedrijven aan de doelstellingen in de energietransitie zien ze ook meteen als de grootste uitdaging, met name als het gaat om de verduurzaming van de bestaande woonvoorraad. Het isoleren en verduurzamen van woningen, samen met het opwekken van energie uit zon en wind, wordt als het belangrijkste middelen gezien om de CO2-doelen te halen.

 

Betaalbaarheid
Ook de betaalbaarheid van de maatregelen, de bestuurlijke inbedding en het inrichten van de samenwerking met alle stakeholders vraagt veel aandacht. Dat geldt minder voor de techniek achter de energietransitie, innovaties en het uitvoeren van de projecten.

 

Wijkinitiatieven
Over welke rol de gemeente moet spelen in de transitieopgave bestaat verschil van mening. Een kleine meerderheid vindt dat de eigen gemeente vooral een beleidsmatige, richtinggevende en regulerende rol moet spelen. Dat leeft het sterkst in de grotere gemeenten. Slechts een minderheid vindt dat de gemeente actief nieuwe initiatieven moet ondersteunen en subsidiëren, of dat de gemeente zelf initiatieven voor duurzame projecten moet ontplooien. Overigens geeft 41% aan dat er binnen de eigen gemeente wijkinitiatieven worden ondersteund en gesubsidieerd.

 

Bedrijven
Het (lokale) bedrijfsleven speelt voor veel gemeente een kleine rol als het gaat om het maken van de energieplannen, of als aanjager van initiatieven. Veel ondervraagden zien vooral bij de uitvoering een rol voor bedrijven. Gemeenten zoeken wel toenadering tot bedrijven, maar 56% ziet vooral een passieve houding bij het bedrijfsleven.

 

Begin
Als het om het verduurzamen van het eigen maatschappelijk vastgoed gaat, is er wel een verschil tussen grote en kleine gemeenten. Van kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) geeft 43% van de ondervraagden aan dat er een substantieel begin is gemaakt en dat er een duidelijk pad naar een co2-neutrale gemeente is ingezet. Grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) zien meer beren op de weg; 40% zegt dat het lastig is om te bepalen wat de juiste maatregelen zijn voor het verduurzamen van het eigen vastgoed.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (n.v.t.) op
En......is er al over nagedacht wie de kosten betaalt die de gemeenten moeten maken om een energie transitieplan te maken?
Door Josta van der Wiele (jurist en natuurgeneeskundige) op
Naar burgers en bedrijven is nodig dat alle overheden (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) de boodschap brengen dat we het gaan doen, dat het nodig is, dat we het samen kunnen en dat het goed te doen is.
Een idee kan zijn om het 40-puntenplan van Urgenda als uitgangspunt te nemen. Daarin staan ook de partners die graag willen meewerken om de 25% minder CO2-uitstoot in 2020 te realiseren. Om mee te beginnen.
Op de site van Urgenda staat de laatste versie van het Plan: www.urgenda.nl/40puntenplan.
De rechtstreekse link naar het (online) 40puntenplan boekje: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgend …

#hetkanalsjehetwilt
#40puntenplan

Het moet wel bij burgers en bedrijven tussen de oren gebracht worden, want veel mensen wachten gewoon tot er aanwijzingen en maatregelen komen. Bijv in welke wijk worden de sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen en isolatie enz, en in welke wijken worden de bewoners / eigenaars aangespoord om actief zonnepanelen en isolatie aan te brengen.

Laten we bovendien de biodiversiteit niet vergeten. Verplicht mensen (minimaal de helft van) de tegels uit hun tuin te halen, beloon ze met planten en bloemen en kom met een aantrekkelijk aanbod om regentonnen aan te sluiten op de regenpijpen.
En laten gemeenten en provincies ajb hun groenonderhoudsbeleid aan passen, want er wordt nu op te veel plaatsen te agressief gemaaid (vogels en insecten hebben zo geen schuilplaats meer, dus houd minimaal boomspiegels maai-vrij), en de door bewoners en organisaties geplante bloemen worden nu gewoon door gemeentewerkers weer weggeschoffeld!
Door Jos Benner (senior adviseur energietransitie bij Lysias Advies) op
Feiten herkenbaar, conclusies niet

Vanochtend publiceerde Binnenlands Bestuur een artikel over hoe gemeenten worstelen met het draagvlak voor de energietransitie onder burgers en bedrijven. De feiten in het artikel herkennen we. De conclusies die worden getrokken grotendeels niet.
Het meest opvallend is dat de onderzoekers (en de gemeenten waar zij zich op baseren) vooral een passieve houding zien bij het bedrijfsleven. Nu bestaat hét bedrijfsleven natuurlijk niet, maar onze ervaring is nadrukkelijk anders. Heel veel bedrijven zijn bereid een actieve bijdrage te leveren aan de transitie. Daarvoor moeten ze dan wel oprecht worden betrokken bij het maken van de plannen en vooral bij het invullen van pilots om het ook echt te gaan doen.
Juist met dat actief betrekken van bedrijven (en andere stakeholders) worstelen gemeenten. Maar alleen door dit te doen, geef je inhoud aan mede-eigenaarschap voor de transitie en aan de beoogde participatie.
De transitie wordt ook beter betaalbaar door op deze wijze aan te haken op lokale belangen en gebiedsontwikkeling en loopt het proces uiteindelijk ook soepeler.
Verder meldt het artikel dat 43% van de ondervraagde gemeenten aangeeft dat een substantieel begin is gemaakt. Het is natuurlijk maar hoe je dat definieert, maar gelet op de uiteindelijke doelstelling(en), is dat nog nergens het geval.
Dat gemeenten worstelen met hun rol is een feit. Door een integrale benadering van de transitieopgave kunnen zij samen met hun partners tot mooie resultaten komen. Dat zien en ervaren wij in elk geval in onze praktijk.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers