Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Ruimte: meer geld voor energietransitie en woningbouw

Het kabinet geeft decentrale overheden tot 2030 ruim 5 miljard euro om mensen aan te trekken die het klimaat- en energiebeleid uitvoeren.

20 september 2022
stadswarmte
Shutterstock.

Meer geld voor de aanleg van warmtenetten. Een naar voren geschoven storting in het Nationaal Isolatie Programma. Extra budget voor gemeenten en provincies om personeel te werven dat de energietransitie moet gaan begeleiden. De aanpak van de energiecrisis is leidend in de op Prinsjesdag  gepresenteerde plannen voor het ruimtelijk domein.

Extra handjes

In totaal 5,6 miljard euro kunnen gemeenten en provincies tot en met 2030 tegemoet zien om de mensen aan  te trekken die het energie- en klimaatbeleid vlot moeten trekken. Dat begint volgend jaar bescheiden met bijna 300 miljoen, maar het loopt op tot bijna 800 miljoen in 2026.

Warmtenetten

Die mensen zijn hard nodig, bijvoorbeeld om de aanleg van warmtenetten mogelijk te maken, waarvoor komend jaar 200 miljoen euro beschikbaar komt. Het Nationaal Programma Isolatie om koop- en huurwoningen te isoleren krijgt volgend jaar een extra impuls. Een kleine 70 miljoen die voor 2027 was bedoeld wordt naar voren gehaald. Daardoor is in 2023 250 miljoen euro beschikbaar. Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten hiervoor plannen indienen.

Nieuw programma

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaan in 2023 over in het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Dit programma moet gemeenten in de volle breedte van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving gaan ondersteunen.  Onderdeel van dit NPLW is een regionale ondersteuningsstructuur, die volgend jaar voor het eerst moet gaan werken.

Stikstof 

In het beladen stikstofdossier ontvangen de provincies volgend jaar 50 miljoen euro om de problemen met de PAS-melders versneld op te lossen. Daarnaast ligt er via een specifieke uitkering aan provincies van 275 miljoen klaar. Dit ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij natuur- en klimaatbeleid wordt gecombineerd. 

Er moet ook nog worden gebouwd in Nederland.

Grootschalige bouw

Er moet ook nog worden gebouwd in Nederland. Het aantal beschikbaar komende nieuwbouwwoningen zal volgend jaar vooral moeten worden opgekrikt via een aantal grootschalige woningbouwgebieden, doorgaans de zogenaamde NOVEX-locaties. Gemeenten in deze gebieden kunnen voor deze gebiedsontwikkelingen in 2030 in totaal 475 miljoen euro tegemoet zien, beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering.

Binnensteden

Kleiner bier is de 100 miljoen die het kabinet steekt in ‘het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden’. ‘Voor deze Impulsaanpak was dit jaar zo’n 9 miljoen euro beschikbaar. De komende jaren wordt dat tot gemiddeld zo’n 20 miljoen euro opgehoogd. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten gemeenten plannen gericht op renovatie, sloop of nieuwbouw (of andere investeringen) in de openbare ruimte van winkelgebieden.

Omgevingswet

Nog veel kleiner bier, maar toch opvallend, is het stijgende budget dat aan het programma Aan de slag met de Omgevingswet wordt toegekend. Dat stijgt van 2 miljoen in dit jaar naar ruim 8 miljoen in de komende drie jaar. Het extra budget dient ter ondersteuning van gemeenten, provincies en waterschappen bij de invoering en implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): bijeenkomsten, workshops, webinars en verder ook handleidingen en voorlichtingsmateriaal. Ook dient het geld om opdrachten te kunnen verstrekken voor onderzoek en evaluatie.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Allemaal speeltjes van “roze wolk” Rob Jetten. Er moet nog het nodige worden gebouwd aan infrastructuur, zoals wegen en bruggen, vanwege de nooit aflatende bevolkingsgroei in vergelijking met de ons omringende landen.
Toine Goossens
Warmte kan centraal of decentraal worden opgewekt. De politieke druk om dat louter centraal te doen getuigt van een groot gebrek aan het objectief beoordelen van op[lossingen en maatregelen.

Het verlagen van de warmtevraag van woningen en bedrijfsruimten is het allerbelangrijkst, warmte die niet nodig is hoeft niet opgewekt te worden.

Steden en gebieden die beschikken over veel restwarmte kunnen een zinvolle afweging maken om die warmte centraal in te zetten. Steden zoals Utrecht echter, een stad die over geen enkele restwarmtebron beschikt, dienen het decentraal opwekken van warmte door de eigen bewoners en ondernemers centraal te zetten. Het distribueren van groen- of waterstofgas is veel goedkoper dan de distributie van warmte middels heet water.

Er dienen nog veel GroenLinks bestuurders tot de orde geroepen te worden; die zetten namelijk ondanks deze wijsheid in op warmtenetten. Dwaasheid Lot.
T. Simpelmans
Geld voor Aan de sg met de Omgevingswet kun je ook zo door het toilet spoelen. Als de werkgevers geen tijd ter beschikking stellen voor een fatsoenlijke opleiding, dan houdt het gewoon op. De ambtelijke organisaties zijn íets te overbelast om dit in de lunchpauze er eventjes bij te doen.
Advertentie