Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Meer duidelijkheid over gezondheid in Omgevingswet

De ruimte die gemeenten krijgen om ontwikkelingen met een risico voor de volksgezondheid tegen te houden, wordt in de Omgevingswet explicieter omschreven. En het parlement maakt nog voor het zomerreces de keuze voor een al dan niet verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Dat is de uitkomst van het tweede wetgevingsoverleg over de Omgevingswet.

09 juni 2015

Bevoegdheden gemeenten

Onder druk van de Tweede Kamer gaat minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) kijken naar een formulering waarin de bevoegdheden van gemeenten duidelijker worden omschreven. In debat met de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu kwam de minister gisteren tegemoet aan een verzoek hiertoe van meerdere fracties. Schultz ontraadde amendementen van de SP en D66, die naar haar mening te breed en te scherp geformuleerd zijn. In het debat dat volgde over het voor de Tweede Kamer belangrijke onderwerp van volksgezondheid in de nieuwe wet, bood de minister ruimte voor een aanpassing.

Duidelijker opschrijven

‘Wat mij betreft is het beschermen van de gezondheid al voldoende geregeld in de wet, maar ik merk dat de Tweede Kamer er behoefte aan heeft om het nog duidelijker op te schrijven. Wij zullen met de fracties van SP en D66 verkennen of we dat in een amendement kunnen regelen’, aldus de minister in een korte toelichting aan Binnenlands Bestuur na afloop van het debat.

Kamer besluit over Omgevingsvisie

Over de wens van meerdere fracties om het ruimtelijke instrument omgevingsvisie ook voor gemeenten verplicht te maken, valt binnen enkele weken in het plenaire debat over de Omgevingsvisie een besluit. In elk geval PvdA, D66 en de ChristenUnie pleitten hiervoor in het eerste overleg. De minister ontraadde die voorstellen, omdat ze terughoudend wil zijn met verplichtingen in de wet, mede op verzoek van de gemeentekoepel VNG. ‘Er komt al genoeg op gemeenten af en de praktijk laat nu al zien dat veel gemeenten uit eigen beweging toch al een omgevingsvisie maken. Maar ik begreep in het laatste rondetafeloverleg dat de VNG er inmiddels geen moeite meer mee heeft.’ De minister laat het nu aan de Tweede Kamer om er zelf een besluit over te nemen.

Bestuurlijke verhouding

In de commissie werd verder uitvoerig gesproken over de bestuurlijke verhouding tussen rijk, provincies en gemeenten. Een voorstel van het CDA om de formulering over wanneer provincies ruimtelijke plannen van gemeenten mogen overrulen aan te scherpen – alleen bij “aanmerkelijk belang” – werd door Schultz ontraden. De minister vreest het ‘broze akkoord’ tussen de koepels VNG en IPO overhoop te gooien. Datzelfde geldt voor wensen van PvdA en ChristenUnie met betrekking tot de instrumenten die provincies hebben om gemeenten bij te sturen. De minister wil niet tornen aan de met moeite tot stand gekomen afspraken hierover tussen de koepels.

Binnen enkele weken, in elk geval voor het zomerreces, wordt de Omgevingswet in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer besproken.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

PvdHazel / arts medische milieukunde
Waarom toch altijd die drang naar minder regels? Prima als het gaat om ondernemen, bouwen, cultuur, maar niet als het gaat om volksgezondheid en bescherming van de leefomgeving. Nuanceren in regelgeving biedt ook de mogelijkheid om kwetsbare groepen beter te beschermen tegen schadelijke factoren, maar dan heb je wel een goede basis regelgeving nodig. Die ontbreekt nu nog in de omgevingswet. Hier een onsje minder, daar een onsje meer. Er wordt niet voor niets om gevraags vanuit de medische wereld die zich inzet voor een betere leefomgeving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacques M / burger
Er is hoop: misschien gaat de gezondheid van mensen toch enig gewicht in de schaal leggen bij ruimtelijke afwegingen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Ach heden, de luchtvervuiling, geluidhinder, industrielawaai, verkeersveiligheid..echt, heer Jacques, al heel wat wordt geregeld. Deze bedoelde Omgevingswet moet gelden als bundeling en vereenvoudiging van regelgeving - en dus wordt-ie een stuk ingewikkelder dan de meesten denken. beste TK-leden, bericht uit "het veld" : kijk nou goed dat uit dat u niet de Omgevingswet gaat volstorten met onnodige regels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacques M / burger
Beste Opmerker: voor het pleidooi om gezondheid als één van de belangen mee te kunnen wegen zie onder meer http://www.ggdghor.nl/standpunten/omgevingswet/

Mijn ervaring als wethouder is dat kikkers beter beschermd worden dan de gezondheid van mensen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Yep, ik zie uw punt. Als dit punt van heer H. Backx bij meer mensen geldt, dan moet de minister met gezondheidsdeskundigen en ambtenaren in gesprek en overleg hoe e.e.a. goed in te bedden. Maar dan wel aan de andere kant betreffende wetgeving die dan overbodig wordt intrekken. Bij serieuze aanpak van dit punt zal de inwerkingtreding van de Omgevingswet wat later plaatsvinden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
GGD / adviseur mmk
Bij de botsproef over het voorzorgbeginsel in de omgevingswet 2 weken geleden is aan I&M heel duidelijk door GGD'en uitgelegd waar de schoen wringt. Gezondheid die niet op wettelijke normen vastzit zoals infectieziekten worden in de omgevingswet niet geborgd.Hugo Backx heeft dit 29 juni bij de Ochtend op Radio 1 helder toegelicht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Remco Sipman / Jurist
In het kader van de goede ruimtelijke ordening moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan al rekening worden gehouden met gezondheidsrisico's. Het probleem is vooral dat we niet exact weten wat nu wel en niet risicovol is. Pas als je dat weet kan je harde normen opstellen, tot die tijd blijft het één van de bij het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning te betrekken belangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie