Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Juridisch riskant raadsbesluit in Bloemendaal

Het intrekken van de Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan op het landgoed Elswoutshoek door de gemeenteraad van Bloemendaal is opmerkelijk en een juridisch riskant besluit.

07 augustus 2015

Met het intrekken van een Verklaring van geen bedenking  (VVGB) voor het bouwplan op het landgoed Elswoutshoek heeft de gemeenteraad van Bloemendaal in de laatste ingelaste vergadering voor het zomerreces een opmerkelijk en juridisch riskant besluit genomen.

Bijzonder besluit
Volgens adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Kars de Graaf is sprake van een bijzonder besluit. Niet alleen moet de Bloemendaalse raad kunnen motiveren waarom de eerder afgegeven Verklaring van geen bedenkingen, waarmee de raad het college een mandaat gaf om de vergunning te verlenen, nu ineens niet meer past binnen het beleid voor een goede ruimtelijke ordening in de gemeente. ‘Maar de wetgeschiedenis van de Wabo laat ook zien dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest dat een dergelijke verklaring kan worden ingetrokken.’ De wet kent geen expliciet verbod op het intrekken van de verklaring. ‘Maar de bedoeling van de wetgever was helder. Indien de raad een VVGB zou willen intrekken, kan deze het college (bindend) verzoeken de verleende vergunning in te trekken. Het probleem: de vergunning is nog niet verleend.’

Ordinaire straatvechterij
Het collegebesluit om medewerking te verlenen aan de in 2015 ingediende bouwaanvraag van de gebroeders Slewe voor een bijgebouw op hun landgoed Elswoutshoek moest het sluitstuk zijn van een hoofdpijndossier dat al vele slachtoffers kent en eigenlijk geen winnaars. Burgemeester Ruud Nederveen (VVD) stapte in januari op als uitvloeisel van de kwestie evenals GroenLinks-wethouder Marjolein de Rooij. Begin juli stapte wethouder Tames Kokke (VVD) op. Hij ontkende hardgrondig dat zijn vertrek te maken had met de zaak-Elswoutshoek, maar trad af op de dag dat het college besloot de verstrekking van de vergunning door te zetten. Kokke was hier verklaard tegenstander van. Op de website van de VVD-Bloemendaal schreef hij: ‘Als het aan mij ligt verdwijnt in Bloemendaal de politieke sfeer van verdachtmakingen, ordinaire straatvechterij, gekonkel en gedoe.’

Bouwaanvraag ging D66 te ver
Het besluit de VVGB in te trekken kreeg een meerderheid door steun van de VVD, GroenLinks en D66 (min een stem). Wethouder Jur Botter (D66) kwam eerder met collega-wethouder Richard Kruijswijk (GL) tot een vergelijk met de gebroeders Slewe. Dit resulteerde in een bouwaanvraag die volgens het college past binnen de voorwaarden die de raad had gesteld in de in 2013 afgegeven VVGB. Maar GroenLinks wil helemaal geen bebouwing en D66 vond de bouwaanvraag te ver gaan en diende zelfs een motie in die het bouwoppervlak terug moest brengen van 360 naar 180 vierkante meter. Volgens de partij is dit naar de bouwkaders zoals die in 2013 waren beoogd en minder dan het college wil. De motie kwam echter niet in stemming, omdat de zaak in de eerstvolgende commissievergadering aan bod komt.

Juridische chaos
Wethouder Botter wilde met de VVGB in de hand nog met de gebroeders Slewe gaan praten over verandering van de aanvraag en zij waren daartoe bereid, maar met het intrekken van de verklaring rest hem niets anders dan hen te informeren dat het plan niet de instemming van de raad heeft en dus geen doorgang kan vinden. Volgens Botter leidt de stap van de raad tot een juridische chaos, waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. Slewe heeft al aangekondigd de gang naar de rechter te maken en een fikse schadeclaim in te dienen. Hij zei tegen het Haarlems Dagblad dat “bepaalde krachten hen kennelijk kapot willen maken”. Zijn advocaat noemde in dezelfde krant de gang van zaken in de gemeenteraad “onbehoorlijk en onrechtmatig”.

Opmerkelijk
Hoogleraar De Graaf vindt het opmerkelijk dat de verklaring (2013) al was afgegeven voor er een aanvraag (2015) lag. ‘Al kan ik me dat in deze situatie wel voorstellen.’ Een eerder afgesloten convenant over bebouwing is door het college vernietigd vanwege “bedrog” door de broers. Volgens De Graaf kan het best zijn dat er bij enkele partijen geen vertrouwen meer is in hen. ‘Maar dat lijkt in dit geval niet relevant. Als de bouwaanvraag past binnen de door de raad afgegeven VVGB en daarbij behorende stukken, moet de raad met wel erg goede redenen komen om die verklaring weer in te trekken, voor zover dat al mogelijk is. Bovendien moeten de redenen voor dat besluit verband houden met de ruimtelijke ordening. Alleen het bedrog opvoeren is onvoldoende grond voor de intrekking.’

Enkel vertragingsschade
Tegen het intrekken van de VVGB zou iemand op kunnen komen. ‘Dat zou het college zelf kunnen doen, maar dat leidt tot chaos.’ Beter had de raad volgens De Graaf kunnen zeggen dat de aanvraag niet past binnen de afgegeven VVGB. Nu lijkt hem het beste dat de broers een nieuwe aanvraag indienen die nog iets beter past binnen de ingetrokken VVGB uit 2013 en dat de raad daarvoor een nieuwe VVGB afgeeft. ‘Anders wordt het procederen.’ Wie dan aansprakelijk is valt overigens nog niet zo gemakkelijk te zeggen, aldus De Graaf. ‘Als er toch een nieuwe VVVGB wordt afgegeven, is enkel sprake van vertragingsschade. Dat is wellicht nog te overzien.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob Slewe
Geachte heer Boonstra,Artikel geeft een aardig beeld van de bestuurlijke chaos in Bloemendaal. Het vernietigende rapport van de nieuwe BM Emmens is net uitgekomen of het volgende dieptepunt in dossier Elswoutshoek.

Wel een fout mbt de uitspraak van de voorzieningen rechter (kort geding convenant). Er is geen 'bedrog' vastgesteld maar dwaling met een belangrijke aantekening dat de rechter tot dit oordeel kwam na meerdere valse verklaringen van VVD wethouder Tames Kokke over concrete bedreigingen, scheldpartijen tijdens de zitting. Een jaar later bood tames kokke excuses aan en deelde mede dat er helemaal geen sprake was van scheldpartijen en concrete dreigementen.

Blijkbaar kan dit allemaal in bloemendaal. Na vernietigen dossiers tijdens wob verzoek , aftappen vertrouwelijke telefoon gesprekken , politie-inval etc etc. Kun je gewoon stellen dat VVD bestuurders in bloemendaal boven de wet staan. VVD Cvk Remkes heeft er in ieder geval nooit wat aan gedaan.

Rob Slewe

Elswoutshoek
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Satire / modus off
't Is me toch wat, daar in Bloemendaal. Gelukkig is de wakkere BB-journalist Wouter Boonstra paraat om ons kond te doen van dit gewaagde besluit in deze Noordhollandse parelgemeente. Waarvoor veel dank !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Typisch, zo'n besluit haalt het BB wel, maar over het kritische rapport van burgemeester Emmens over de bestuurscultuur in Bloemendaal is niets te vinden.

Lijtk mij veel interessanter...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik Haverkorn / v v stichting haarlemsbouwplannen.nl
In het artikel wordt geen gewag gemaakt van een onderzoeksrapport opgesteld in opdracht van de gemeente Bloemendaal door extern adviseur, Martien Kuitenbrouwer. Het is een rapport dat uitblinkt in tact, maar niets uit de weg gaat. Kuitenbrouwers analyse kreeg weinig aandacht. Of in de chiquere bewoording van de Bloemendaalse coalitie, ‘we hebben er kennis van genomen maar nemen het niet aan’. De hoofdrol in die houding was weggelegd voor VVD en D66.

De wrok zit diep en werkt contraproductief. En dat laatste is iets dat vooral de restanten van de lokale VVD zich kan aantrekken.

Erik Haverkorn vv stichting www.Haarlemsbouwplannen.nl

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Waar gaat het om? Twee landgoedeigenaren willen een slaatje slaan uit hun landgoed door in strijd met het bestemmingsplan een tweede landhuis op het landgoed te bouwen. De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven toen er nog sprake was van een convenant tussen de eigenaren en de gemeente over een kleine extra woning en het stoppen van allerlei procedures die die eigenaren tegen de gemeente hadden aangespannen. Dat convenant is met instemming van de rechter vervallen verklaard door de gemeente omdat de eigenaren zich er niet aan hielden (en niet door valse verklaringen van wethouder Kokke). Die verklaring van geen bedenkingen had dus geen waarde meer en had toen beter ingetrokken kunnen worden. Maar dat is dus nu alsnog gedaan. Daarbij speelt een grote rol dat de wethouders Botter en Kruijswijk die op zich genomen hadden de kwestie op te lossen het nu ineens hebben over een extra woning ter grootte van een landhuis (met een grondoppervlak van 180 m2 waarboven een vierdieping van eveneens 180 m2). Dat pikte de raad niet. Een reden die direct verband houdt met ruimtelijke ordening, zou ik zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M.Andriesse / fiscalist
In november 2013 is er een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de raad op het inrichtingsplan utiliteitszone. Hierin staat duidelijk de afmeting van de woning die daar volgens de raad gebouwd mag worden. De Vvgb is niet afgegeven op het zgn convenant. Het is het college die het convenant heeft ingetrokken in februari 2014 om een drogreden. Er is geen sprake van dwaling of bedrog. Voormalig commissaris van de koning H Borghouts heeft dat zo bevestigd aan wethouder Kokke. Tijdens het kort geding dat hierop volgde zijn de landgoedeigenaren ten onrechte zwart gemaakt. Dit dossier kost de gemeenschap tonnen aan belastinggeld maar deze hetze is nergens op gebaseerd. De VVD zit hier geharnast in en krijgt helaas op basis van drogredeneringen steun van D66 en Groen Links die samen met de VVD het college vormen. Bloemendaal is een vrijstaat. De raadsleden van deze 3 partijen houden zich niet aan de wet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
p ceelen / ambtenaar
VvGB afgeven voordat vergunning is aangevraagd lijkt mij niet mogelijk. Planologische medewerking verlenen kan door wijziging van het bestemmingsplan of, in het kader van een aanvraag middels een omgevingsvergunning. Kan me niet voorstellen dat geaccepteerd zal worden dat een raad zomaar allerlei VvGBs uitdeelt zonder dat daar via de formeel juiste weg (vergunningaanvraag) om gevraagd is. Dus volgens mij is de 'VvGB' uit 2013 geen VvGB, kan die dus niet ingetrokken worden en kan het recente besluit aangemerkt worden als een weigering tot het geven van een VvGB en moet vervolgens de vergunning geweigerd worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
db / belangstellend observator
was het citaat van kokke misschien niet goed qua woordvolgorde (' in'): 'Als het aan mij ligt verdwijnt Bloemendaal in de politieke sfeer van verdachtmakingen, ordinaire straatvechterij, gekonkel en gedoe.’
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie