Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

GGD wil normen voor gezondheid in Omgevingswet

Gemeenten moeten megastallen kunnen weigeren op basis van gezondheidsrisico's.

27 februari 2013

In de Omgevingswet moeten ook gezondheidsnormen worden opgenomen, zodat gemeenten bouwplannen in bewoond gebied kunnen tegenhouden wanneer die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Daarvoor pleit GGD Nederland.

Gemeenten hebben behoefte aan normen

Gemeenten hebben behoefte aan gezondheidsnormen in de Omgevingswet, stelt Hugo Backx, directeur van GGD Hart voor Brabant. De Q-koortsepidemie in zijn regio heeft de GGD en gemeenten extra waakzaam gemaakt op de gezondheidsrisico’s voor bewoners in de omgeving van veehouderijen. Gemeenten hebben nu echter geen mogelijkheid om de vestiging van een landbouwbedrijf tegen te houden op basis van gezondheidsrisico’s. ‘Ik heb al vaak meegemaakt dat gemeenten een uitbreiding van stallen willen tegengaan, maar daar juridisch niets tegen kunnen doen.’

Verplicht optreden tegen infectieziekten

Een slechte gang van zaken, vindt de GGD. Want overheden zijn krachtens de Wet op de publieke gezondheid verplicht om op te treden tegen infectieziekten. Backx: ‘In de praktijk ligt die verantwoordelijkheid bij gemeenten en provincies, omdat zij ruimtelijke beslissingen nemen. Maar daarin kunnen ze volksgezondheid niet als norm concreet maken.’

Te weinig aandacht in Omgevingswet

De Omgevingswet moet dat probleem oplossen, vindt GGD Nederland, die daarover ook in gesprek is geweest met het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Backx vreest echter dat het onderwerp te weinig aandacht krijgt in de Omgevingswet, waar de nadruk ligt op het ordenen en vereenvoudigen van bestaande wetten. Hij hoopt dat het ministerie dat de wet voorbereidt, Infrastructuur en Milieu, ook oog heeft voor nieuwe inzichten over de rol van ruimtelijke ordening in de volksgezondheid. ‘De Q-koorts leidde tot tientallen doden, vierduizend zieken. Die mensen zijn mede slachtoffer geworden van ruimtelijke beslissingen.’

Ook zorgen over luchtverontreiniging

Overigens gaat het de GGD niet alleen om gezondheidsnormen met betrekking tot infectieziekten. Ook luchtverontreiniging en geluidsoverlast baren de GGD zorgen, omdat ook binnen de wettelijke normen die hiervoor gelden gezondheidseffecten kunnen optreden. Gemeenten kunnen adviezen van de GGD over scholen of woningen in de buurt van snelwegen terzijde schuiven en dat gebeurt ook regelmatig, stelt Backx.

Overleg met veiligheidsregio’s

De GGD wil ook graag dat samenwerking met de veiligheidsregio’s en hulpdiensten opgenomen wordt in de Omgevingswet zodat zij vooraf betrokken zijn bij bouwplannen waar veiligheid en volksgezondheid een rol kunnen spelen. Dit zou kunnen door toepassing en meer verplichtend inzetten van toetsingsinstrumenten voor volksgezondheid in ruimtelijk ordeningsbeleid. Bijvoorbeeld bij het ontwerp van een voetbalstadion en nieuwbouwwijken.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Albert / milieuvergunningverlener
@ kres

Natuurlijk wordt de GES-score genegeerd. Iets dat geen juridische status heeft mag je niet meenemen in de weging. Naast de omwonende heeft ook de aanvrager rechten en die heeft recht op een beoordeling op grond van de wettelijke kaders. De GES-score is geen wettelijk kader, dus kun je er niets mee. Het is een geforceerd middel om allerlei totaal verschillende bronnen tot één getalswaarde samen te vatten. Een dergelijk simplisme is mooi naar de burger, maar het is verlakkerij wanneer dit getal in de praktijk waardeloos blijkt te zijn. Wat moet een gemeente met een onafhankelijk advies van de GGD dat geen wettelijk toetsingskader heeft?

Welk middel heb ik om geurhinder van een veehouderij bij 6 OuE/m³ tegen te houden terwijl de wet een groei toelaatbaar acht tot 14 OuE/m³? Geen!

De GGD moet stoppen met het zaaien van onrust, totdat de GES in wetgeving is verankerd en een onlosmakelijk onderdeel is geworden van een beoordeling in het kader van een Omgevingsvergunning onderdeel milieu (OBM).

Tot die tijd leidt de kritiek van de GGD en het feit dat zij niet worden gehoord tot onrust die ziek maakt.

Laat de GGD zich maar eens uiten over de tendens dat intensief vee steeds meer diervreindelijk, dus buiten, wordt gehouden. Dat is pas een bedreiging voor de volksgezondheid. Laat ze eens duidelijk zijn over het feit dat scharrelvee niets te maken heeft met volksgezondheid en dat de scharrelveehouderij het milieu niet dient! Een batterijkip in een verrijkte kooi leeft gezond met een minimum aan antibiotica, levert salmonellavrije eieren en vervuilt het milieu slechts een fractie van een scharrelkip. En toch is de batterijkip in de ban terechtgekomen.

Zo zie je maar dat de publieke opinie zich laat bepalen door de mate waarin ze worden geindoctrineerd door de berichtgeving. De GGD draagt hier een grote verantwoordelijkheid die ze niet serieus genoeg kunnen nemen. Alléén al vanwege zorgen of het gevoel zich niet gehoord te weten worden mensen ziek, vallen uit het arbeidsproces en/of ontwikkelen lichamelijke klachten en ziekte. Wees bij individuele gevallen terughoudend met adviezen die wettelijk niet gehonoreerd kunnen worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Volbeda / adviseur ruimtelijke ontwikkeling
@Kees Groot.

Ik onderschijf uw opmerking. Mijn punt is vooral gericht op het feit dat de huidige milieunormen geen afweging tussen andere belangen mogelijk maakt. Waar ik mijn zorgen over uit is nog een ongenuanceerde opgelegde norm!@Albert van Weering

Kan het niet beter zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
AS
Wordt eindelijk tijd dat de GES scores een betere status krijgen want de politietk zoekt toch altijd de grenzen op van de normen z.a. geluid, lucht e.d.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Volbeda / adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Het ontwikkelen van normen voor volksgezondheid is niet verkeerd als deze normen dan ook objectief en rationeel zijn! En niet, zoals de GES die nu bevat, op een ongefundeerde maat met geen andere 'harde' afweging dan het 'voorzorgsprincipe'. Waar de ruimtelijke ordening ook geen behoefte aan heeft is 'nog' een sectorale norm die zonder een integrale benadering tot stand komt. Eerst goed alle consquenties over meerdere sectoren in beeld brengen en beoordelen. Anders zit Nederland weer op slot net zo als indertijd met de Wet Luchtkwaliteit voor de invoering regeling NIBM.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
AS
Dhr. Volbeda is een typisch voorbeeld van een RO-er die zelf niet langs een drukke weg woont -net als de rijksambtenaren die voor versoepeling zijn van normen - en normen alleen maar lastig vindt. Want ja, al die onderzoeken hé? In dit land worden honden & biokippen beter behandeld dan mensen. Het zijn geen veehokken die u wilt bouwen langs de drukke wegen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Volbeda / adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Beste L.S. ik woon in een vinex wijk vlak bij een drukke spoorlijn waar chloortreinen over heen rijden. Als het ter hoogte van mijn wijk fout gaat dan wordt zo'n beetje de hele wijk weggevaagd. Het gaat mij er niet om dat we er niet over nadenken, dat zou pas echt dom zijn, maar in een druk bewoond land zo als het onze zullen er compromissen gesloten moeten worden tussen gezondheid, veiligheid, leefbaarheid enerzijds en bedrijvigheid met zijn inherente risico's. We hebben nu eenmaal fabrieken met geluidsoverlast, transport van gevaarlijke stoffen etcetera nodig. Het hanteren van normen zonder te kijken naar de gevolgen voor het functioneren van de economische motor van ons land is niet verstandig. Vanuit mijn ervaring in de RO is het ontbreken van een goede afwegingsmogelijkheid tussen diverse belangen hetgeen tot problemen leidt. Normen bieden geen of beperkte afwegingsvrijheid. In mijn ogen zullen we in Nederland toch zekere risico's moeten accepteren willen het land werkbaar houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
burger
Heer Volbeda, de GGD pleit juist voor een wettelijke mogelijkheid voor "een goede afwegingsmogelijkheid tussen diverse belangen". Die is er nu niet. U zou als adviseur ruimtelijke ontwikkeling juist veel belangstelling moeten hebben voor deze reeele zorgen op het gebied van gezondheid. Ik ben bang dat u dat mist.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
richard j kres / gepensioneerd bioloog, Vice vz CRMH Cie benzeen
Prima dat de GGD dit aankaart. In Utrecht worden GGD adviezen maar al te vaak weggemoffel of zelf helemaal niet gevraagd door B&W. De kwaliteit van lucht- en geluid is bedroevend slecht en veroorzaakt grote gezondheidsschade. De GGD dient een onafhankelijk positie te verkrijgen, onafhankelijk van andere gemeentelijke diensten, dient bij RO plannen alttijd om advies gevraagd te worden, en openbaar te rapporteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie