Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingswet onder vuur

Nog steeds is veel onduidelijk over de impact van de wet op gemeenten, de wet wordt ten onrechte als eenvoudig en beter gepresenteerd en de planning van de consultatie – midden in de zomervakantie – was behoorlijk ongelukkig. Onbegrijpelijk, voor zo’n belangrijke wet, ook al stond de consultatie extra lang open, zo is de algemene teneur.

07 oktober 2016

Tientallen gemeenten en omgevingsdiensten bekritiseren de manier waarop zij worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Uit schriftelijke reacties op de internetconsultatie van de AMvB’s (uitvoeringswetten) weerklinkt frustratie.

Gemeenten hekelen gebrekkige totstandkoming

Nog steeds is veel onduidelijk over de impact van de wet op gemeenten, de wet wordt ten onrechte als eenvoudig en beter gepresenteerd en de planning van de consultatie – midden in de zomervakantie – was behoorlijk ongelukkig. Onbegrijpelijk, voor zo’n belangrijke wet, ook al stond de consultatie extra lang open, zo is de algemene teneur.

De vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die minister Schultz van Haegen (Infrastructur en Milieu, VVD) op 1 juli vrijgaf voor de internetconsultatie zijn enorm complex, zegt Dennis van Heteren, projectleider Omgevingswet in Emmen. Zijn gemeente diende met de andere elf Drentse gemeenten een gezamenlijke reactie in met als strekking: we hebben meer tijd nodig om te reageren op deze duizenden pagina’s taaie kost. ‘In het zomerreces kun je zoiets onmogelijk met bestuurders afstemmen. Met afdelingen en collega’s was het ook al lastig. Terwijl dat echt nodig is, omdat het gaat over integrale wetgeving. We hadden gehoopt dat we elke AMvB afzonderlijk konden bekijken en zo de taken verdelen, maar alles is met elkaar verweven. En veel is nog niet ingevuld, waardoor je de impact van de wet niet goed kunt overzien.’

Uit tientallen andere gemeenten en omgevingsdiensten klinkt vergelijkbare kritiek. Ze willen graag meedenken over de Omgevingswet, maar hoe kunnen zij inhoudelijk reageren op voorstellen die incompleet zijn? Zo zijn de nieuwe Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving ( VTH) en de aanvullingswetten natuur, geluid en bodem nog niet in AMvB’s verwerkt en is het nog wachten op de wetgeving voor privaat bouwtoezicht en vergunningvrij bouwen. Tevens is er nog geen Invoeringswet bekendgemaakt, waaruit moet blijken wanneer de decentrale overheden helemaal klaar moeten zijn voor de wet.

Zoektocht vol verwijzingen
Daar komt nog bij dat de materie behoorlijk ingewikkeld is, constateert onder andere de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die namens elf gemeenten en de provincie Noord-Holland een reactie heeft ingediend. De dienst geeft het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) als voorbeeld. ‘Het BAL is niet makkelijker leesbaar ten opzichte van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het is een zoektocht vol met verwijzingen. Voor iemand die niet dagelijks werkt met het BAL en/of niet juridisch onderricht is, zal het een vrijwel onmogelijk opgave zijn om de structuur, inhoud en uitzonderingen te overzien en te begrijpen.’

In totaal kwamen 92 reacties binnen via de internetconsultatie. Zowel van (gezamenlijke) gemeenten en omgevingsdiensten als van provincies, brandweer en GGD, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, raadsfracties en andere deskundigen. Naast de gedeelde kritiek op het proces en de planning, brengen zij uiteenlopende onderwerpen naar voren.

Zo zijn er zorgen over duurzaamheid – de uitwerking daarvan ontbreekt, waardoor dit voor de wetgever belangrijke onderwerp afhankelijk wordt gemaakt van lokale duurzaamheidsambities – en over het digitale stelsel DSO. Gevreesd wordt dat het beschikbaar stellen van alle relevante informatie in het DSO meer tijd en geld gaat kosten dan voorzien. Een ander lastig punt is de integrale afwegingsruimte die de Omgevingswet voor gemeenten creëert en wat dat betekent voor de uitvoeringsdiensten. Die hebben met beleidskeuzes van verschillende gemeenten te maken. ‘Het is nog niet duidelijk hoe omgevingswaarden van verschillende bevoegde gezagen zich tot elkaar verhouden’, constateren de Noord-Hollandse gemeenten. ‘Terwijl (…) dat bepalend is voor de uitvoering en de vraag of de doelen van de Omgevingswet kunnen slagen.’

De Omgevingswet wordt ten onrechte geframed als eenvoudig en beter, stellen de Drentse gemeenten. Op termijn klopt dat waarschijnlijk, maar de komende jaren vergt de wetswijziging heel veel extra werk voor gemeenten en een cultuuromslag, schetst projectleider Van Heteren. Hij vindt dat de minister het proces te positief neerzet. ‘Wij moeten als ambtenaren aan bestuurders het slechte nieuws vertellen. Bestuurlijke afwegingsruimte is hartstikke mooi, maar je moet die afwegingen wel maken. Daarvoor moet je al je beleid screenen, bedenken welke gemeente je wilt zijn en dat doorvertalen naar een visie. Daar is veel kennis en capaciteit voor nodig, bovendien is nu nog lastig te overzien wat de nieuwe werkwijze van ambtenaren vraagt. Het positieve Omgevingswetverhaal verdient nuancering.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

José Salhi
Net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent ook de G32 zich niet in de kritiek van tenminste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet (BB19). Het klopt dat er, ook vanuit gemeenten veel reacties en wijzigingsvoorstellen zijn gekomen. Dat is niet verwonderlijk als je je realiseert dat de AMvB in totaal ruim 4.000 pagina’s telden. En juist het feit dat er zoveel reacties komen, toont aan dat gemeenten betrokken zijn bij de nieuwe wet en zich ook terdege voorbereiden. De G32 is samen met de VNG en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet al geruime tijd bezig met het bieden van invoeringsondersteuning aan alle partijen die bij de nieuwe wet betrokken zijn. De roadshows Omgevingswet, waarvan er inmiddels zestien zijn gehouden, zijn een uitstekend middel om partijen bij te praten en kennis, ervaringen en dilemma’s rond de nieuwe wet te delen. We doen er veel aan om gemeenten en in het kielzog hun uitvoeringsorganisatie Omgevingsdienst goed aan te haken bij de invoering van de Omgevingswet in 2019. De 37 G32-steden kunnen als centrumgemeente de omliggende gemeenten ondersteunen en faciliteren bij de invoering van de wet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bewoners Comite Lange Brink en Korte Middelwijk Soest
Dit denken ambtenaren "de wet wordt ten onrechte als eenvoudig en beter gepresenteerd " en "Voor iemand die niet dagelijks werkt met het BAL en/of niet juridisch onderricht is, zal het een vrijwel onmogelijk opgave zijn om de structuur, inhoud en uitzonderingen te overzien en te begrijpen"

En deze wet wil Min Schultz van Haegen koste wat kost voor de komende verkiezingen door de Tweede en Eerste Kamer hebben lezen we in haar brief aan de Eerste Kamer.

In plaats van verbetering voor de ambtenaren laat staan voor de burgers wordt dit een volkomen onbegrijpelijke en niet te hanteren ambtelijke hutspot.

In onze input bij de Internet Consultatie hebben wij gewag gemaakt van onze 20 jarige strijd tegen de gemeente Soest over een gedoogde Prostitutieinrichting. De gemeente heeft jarenlang alles fout gedaan en vergeten. Excuses zijn aardig maar ons comité moet duizenden euros uitgeven om advocaten te laten zoeken naar hun fouten. Ondertussen heeft de gemeente tegen haar belofte om de inrichting tot 100m2 te beperken toegestaan dat er via de vermaledijde vergunningsvrij bouwen regeling, bijna verdubbeld is.

Wij als burgers vragen ons af hoe gek deze Omgevingswet wereld wel in elkaar zit, maar wij hebben geen tijd en geen zin om jaren bezig te zijn met het begrijpen van zo'n wet.

Wij gaan de Eerste Kamer dan ook vragen deze wet op te willen houden. Over de verkiezingen heen te tillen en er dan eens heel goed over na te gaan denken.

Onbegrijpelijke wetten leiden alleen maar tot heel veel juridische strijd, wanbegrip, totaal gemis aan vertrouwen in de politiek en kosten heel veel geld.Mevrouw Minister Schultz van Haegen mag zich dit aanrekenen. Maar in haar brief lezen wij alleen maar IK denk, IK vindt en IK wil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / zelfstandig
Vreemd als ambtenaren eens ruimer moeten nadenken voor het invullen van hun werkzaamheden. Een grote gemeente met veel minder ambtenaren moet kunnen, via automatisering is er veel mogelijk, bij ING en Rabo wordt ook geautomatiseerd en personeel wordt daardoor minder.

Nu de gemeentes nog ,daarna provinciehuizen , waterschappen wel jammer voor het personeel maar het gaat toch echt die kant op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Biedt de gelegenheid op het ambtenarendom los te gaan en het zal gebeuren. Kennis nemen van het artikel is daarvoor niet nodig, evenals een blijk van enige notie of kennis van zaken. Fact free politics en fact free comments; op naar fact free legacy: die 4 AMvB's kunnen vast ook op één A4-tje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
@Jan we hebben inderdaad kunnen zien wat bij de Rabo, ing en abn is gebeurd. Deze banken leven nog dankzij onze staatsteun. Slecht voorbeeld dus
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Douwe
Als de heren nu kennis van zaken zouden hebben.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie