Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Eerste Kamer benoemt pijnpunten Omgevingswet

Geen borging van burgerparticipatie. Onzekerheid over het digitaal stelsel. Vrees voor het recht van de sterkste. En komt de voorgang van energietransitie niet in de knel? In de Eerste Kamer leven nog veel zorgen voordat de senatoren zullen instemmen met de invoering van de Omgevingswet.

28 januari 2020
omgevingsvisie-omgevingswet.JPG

Geen borging van burgerparticipatie. Onzekerheid over het digitaal stelsel. Vrees voor het recht van de sterkste. En komt de voorgang van energietransitie niet in de knel? In de Eerste Kamer leven nog veel zorgen voordat de senatoren zullen instemmen met de invoering van de Omgevingswet. 

D-day

Eind juni is het D-day. Uiterlijk in die maand moet de Eerste Kamer besluiten of de Omgevingswet inderdaad volgens planning per 1 januari 2021 kan worden ingevoerd. Of dat gebeurt staat nog te bezien. Uit een recente enquête blijkt dat de helft van de gemeenten dit jaar nog meer aan de voorbereidingen moet doen dan ze aanvankelijk dachten. En dat, ter verontrusting van de Eerste Kamerleden, 30 procent van de gemeenten niet op de vragenlijst heeft gereageerd. Niemand weet hoe zij er precies voorstaan. Deze week vergaderde de Eerste Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet.


Knelpunt
Grootste knelpunt voor de Eerste Kamer blijft nog steeds het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het moest minimaal een jaar voor invoering van de wet in rudimentaire vorm klaar zijn. Dat is het nog niet helemaal, bleek bij een presentatie aan Eerste Kamerleden, eind vorig jaar. Cruciaal voor een tijdige invoering van de Omgevingswet lijkt een gunstige voortgangsrapportage over het digitaal stelsel door het Bureau ICT-Toetsing (BIT), die in april wordt verwacht. Mocht die negatief uitpakken dan is, afgaande  op de stemming in de Eerste Kamer, uitstel van invoering vrijwel onafwendbaar.

Rol burger  
Ook constateert een aantal partijen dat de burgerparticipatie onvoldoende in de Omgevingswet  is vastgelegd. Dat proces is vormvrij, aan gemeenten zelf om in te richten. Onder meer de PvdA drong aan expliciet een verplicht participatieproces in de invoeringswet op te nemen. GroenLinks opperde  een nationale bewustwordingscampagne om te voorkomen dat burger en bedrijfsleven door onbekendheid met de nieuwe wet al op achterstand beginnen. D66 vreest straks voor het recht van de sterkste: ontwikkelaars met goed ingevoerde juristen waartegen een burger makkelijk het onderspit delft.    

Andere opgaven

Een andere bron van zorg vormen ruimtelijke opgaven als de energietransitie en de klimaatadaptatie. De Omgevingswet legt veel verantwoordelijkheid bij het decentrale bestuur, terwijl steeds duidelijker wordt dat zonder regie van het rijk die ambities onvoldoende van de grond komen. Ook kan het gebrek aan jurisprudentie straks de voortgang van windmolenparken en zonneweides belemmeren. Die voedt de onzekerheid bij projectontwikkelaars en andere betrokken partijen.  

Toerusting ambtenaren
Verder kwamen onder meer de toerusting van ambtenaren aan de orde (FvD) en de gewenste cultuurverandering binnen gemeenten (van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’). Kunnen die straks worden waargemaakt? In de aanloop naar de nieuwe wet, constateerde onder meer de PvdA, is vooral het juridische traject leidend geweest in plaats van de flexibeler ruimtelijke regels. Andere zorgen in de Eerste Kamer zijn onder meer de financiële tekorten bij gemeenten door teruglopende inkomsten uit leges en de oplopende kosten voor externe inhuur bij (vooral) kleinere gemeenten.    

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Geef gewoon de Postcodeloterij de boel in handen.Alles wat uit de koker van dit kabinet kwam en komt, kan erin terug. De persconferentie in Nieuwspoort voortaan overlaten aan Caroline Tensen, die verdient toch al genoeg en de gemeenten blijven met de NIETEN in de loterij zitten,
Frank Zuylen / adviseur
Meer flexibiliteit (een wens van de bouwers/projectontwikkelaars) betekent minder rechtszekerheid voor burgers. In de Crisis- en Herstelwet is de zeggenschap van de burgers al sterk ingeperkt. Burgers worden niet geraadpleegd als het om wetgeving gaat, die moeten straks maar zien wat hen overkomt. Een voorbeeld van een overheid die haar burgers niet serieus neemt maar vooral faciliterend wil zijn voor investeerders en bedrijfsleven. Wie beschermt de burger tegen de almacht van de overheid als onze volksvertegenwoordigers het laten afweten?

In dit geval is de hoop van de burgers gevestigd op de leden van de Eerste Kamer die zo te lezen meer oog hebben voor de positie van de burgers in deze nieuwe wetgeving dan de formele volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
Wottsjer
Nederland let op uw zaak. Dit gedrocht met fundamentele gebreken voor rechtszekerheid, voor rechtsstatelijkheid levert het land uit aan projectontwikkelaars en (internationale) investeerders. Ruimtelijke Ordening en ruimtelijke inrichting als winstspel voor vermogenden. Leefbaarheid alleen in woorden, niet verankerd, niet geborgd, niet afdwingbaar. Natuur, landschap, milieu en menselijk welbevinden adé. Laat in alle geval de EK haar rol en taak waarnemen, voor het te laat is.
Leo Schagen / bestuurder
Is het niet zo dat nu al veelal de burger maar ook soms de lagere overheden aan het kortste eind trekken. De geitenpaadjes zijn nu al rijk aanwezig en daar maken slimme juristen handig gebruik van, soms met inschakeling van de het ministerie. Dus over die rechtzekerheid maak ik me niet zoveel zorgen. Het wordt tijd dat het oude RO beleid integraal met afweging van alle domeinen wordt uitgevoerd. Nu komt via de gecompartimenteerheid van het RO beleid de leefbaarheid te vaak als stiefkind niet aan bod.

Stop met koud watervrees. En er is nog een lange overgangsperiode. Dus daarin zal nog wel het nodige moeten worden geleerd en aangepast. Net als bij de vorige herzieningen op dit gebied.Piet Jansen
Stop de Omgevingswet! Die nieuwe wet is nergens voor nodig. Rijksambtenaren, die zo'n gedrocht hebben verzonnen, willen met allerlei leugens deze wet doordrukken. Deze wet snapt niemand!
Advertentie