ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Concreet volkshuisvestingsbeleid reële basis voor afspraken

Concreet volkshuisvestingsbeleid reële basis voor afspraken

12 juli 2016

In 2016 maken gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties voor het eerst prestatieafspraken nieuwe stijl. Conform de Woningwet 2015 dragen corporaties naar redelijkheid bij aan de gemeentelijke woonvisie. Maar wat is redelijk? En waar liggen prioriteiten? Voor diverse samenwerkingen van gemeente, huurdersorganisaties en corporaties heeft Companen een vorm van lokaal beleid ontwikkeld, wat voldoende houvast biedt voor ‘bod’ en prestatieafspraken.

In Noord-Drenthe ontwikkelden vier gemeenten afzonderlijk woonbeleid. Voor Woonborg vormen de gemeenten samen het werkgebied. De gemeenten spraken de wens uit hun woonbeleid af te stemmen, om prioriteiten te stellen en beleid neer te leggen dat ook past binnen de financiële polsstok van de corporatie. In een compacte en overzichtelijke agenda zijn de prioriteiten opgesomd, als basis voor prestatieafspraken tussen de gemeenten, Woonborg en huurdersorganisatie Woon. Een financiële quickscan leidde tot reële gemeentelijke ambities.

De gemeente Arnhem wil prestatieafspraken maken met meerdere corporaties die actief zijn in de stad. De gemeente heeft in 2015 haar woonvisie vastgesteld. In een volkshuisvestelijk kader formuleerde de gemeente op basis van deze woonvisie een eenduidige uitvraag richting corporaties. Companen leverde in dit traject inhoudelijke ondersteuning en procesbegeleiding.

Voor meer informatie over het opstellen van reëel volkshuisvestingsbeleid, kunt u contact opnemen met Bram Klouwen of Roy Nieuwenhuis.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.