Advertentie
financiën / Nieuws

VNG: rijk overlegde niet over verandering financiering

‘De grootste onzekerheid wordt nu veroorzaakt door de aankondiging van een nieuwe systematiek en het eenzijdig opzeggen.'

14 oktober 2022
onduidelijkheid over geld
Shutterstock

Er was geen overleg met gemeenten en provincies over het stopzetten van de huidige financieringssystematiek, benadrukt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Tweede Kamer stelde vragen hierover aan minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA), maar de VNG vindt de antwoorden die de minister geeft ‘ontwijkend’ en voelt zich genoodzaakt te reageren.

Niet aan de orde geweest

‘De nieuwe systematiek en het stopzetten van de bestaande systematiek per 2026 is niet vooraf met gemeenten (en provincies) besproken’, schrijft de VNG in reactie op de beantwoording. In adviezen die wel gezamenlijk zijn opgesteld, kwam dit voorstel ook niet voor. In gesprekken tussen de lokale overheden, de informateurs en de onderhandelaars van het rijk is het ‘ook niet aan de orde geweest’.

Gemeenten maakten bezwaar tegen de ‘eenzijdige ingreep’ in de systematiek en drongen aan op bestuurlijke afspraken. ‘Normaal gesproken zou dit in een Overhedenoverleg aan de orde kunnen komen, maar dit overleg heeft – ondanks de afspraak in de Code Interbestuurlijke Verhoudingen – niet plaatsgevonden.’

Voorwaarden

De richting en acute noodzaak voor een nieuwe financieringssystematiek ontbreken bovendien, vindt de VNG. Toch zijn gemeenten, ondanks de ‘ruwe aankondiging’ van het rijk, bereid om mee te denken, maar een belangrijke randvoorwaarde is dat de huidige systematiek blijft totdat er iets nieuws is. En dat, als er wordt gekozen voor een ruimer belastinggebied, de rijksbelastingen lager worden. ‘Aan deze voorwaarden wordt nu nog niet voldaan.’

‘De grootste onzekerheid wordt nu veroorzaakt door de aankondiging van een nieuwe systematiek en het eenzijdig opzeggen van de bestaande systematiek.'

2026

Een belangrijk probleem is de onduidelijkheid over 2026 en daarna. Het gebrek aan inzichtelijkheid zorgt voor onzekerheid. ‘Als begin 2023 niet duidelijk is wat het financiële perspectief op lange termijn is voor gemeenten zal er niet worden geïnvesteerd en zal moeten worden nagedacht over bezuinigingen.’

Ook is er nog onduidelijkheid over de middelen die gemeenten vanaf 2023 krijgen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. ‘Omdat deze middelen specifiek worden verstrekt is er geen automatische indexatie. De reeks die nu in de begroting is opgenomen is gebaseerd op prijspeil 2020 en sindsdien niet aangepast.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Er wordt al jarenlang door de VNG/Gemeenten aangedrongen op meer stabiliteit in de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Als er dan een nieuw systeem wordt geïntroduceerd is het gebruikelijk en overeenkomstig vigerende afspraken om hierover met de belanghebbende actoren overleg te plegen. Gemeenten hebben ten slotte bij de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds grote financiële belangen in stand te houden en waar nodig aan te passen (kostenverhogingen, uitbreiding takenpakket, inflatie e.d.). Dat zelfs BiZa dit overleg niet goed zou uitvoeren geeft te denken. Het Rijk heeft veel te veel de neiging om op eilandjes te werken. Zelfs binnen Overheidsland worden de spelregels niet altijd nageleefd.
Verruiming van het belastinggebied voor de Gemeenten dient inderdaad te worden gekoppeld aan een verlaging van Rijksbelastingen. Daarnaast zouden Gemeenten eens goed moeten nadenken over het stapelen van de meeste Gemeentelijke belastingen tot één belasting voor publieke diensten voor iedere burger en het beëindigen van de medewerking aan de bureaucratische en slecht uitvoerbare WOZ/OZB-wetgeving. Naast de belasting voor publieke diensten zal voor bedrijven dan een afzonderlijk belastinginstrument kunnen worden geïntroduceerd gebaseerd op aantallen werknemers en/of de omzet. De voordelen zijn:
1. een duidelijk en efficiënt belastingsysteem bij Gemeenten (veel Gemeentelijke belastingen kunnen worden gestapeld tot één belasting).
2. opheffing van de nog steeds zeer bureaucratisch en met hoge kosten uit te voeren WOZ/OZB-wetgeving (gemeenten, rechterlijke macht).
3. overbodig personeel kan bij de Gemeenten worden ingezet op andere taken (het aantal vacatures bij Gemeenten is ca. 10.000).
4. verruiming van het Gemeentelijk belastinggebied (te variëren tussen twee landelijk vast te stellen kengetallen, één minimum en één maximum kengetal). Verruiming van het belastinggebied voor de Gemeenten behoort te leiden tot lagere Rijksbelastingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
"Verruiming van het belastinggebied voor de Gemeenten dient inderdaad te worden gekoppeld aan een verlaging van Rijksbelastingen."

Zo zou het moeten gaan inderdaad maar neem me niet kwalijk, ik denk dat dit niet het geval zal zijn. Gemeenten zullen te weinig belastingen mogen gaan heffen waardoor er onvoldoende dekking zal ontstaan om de normale gemeentelijke taken uit te voeren en 'Den Haag' zal blijven graaien. De belastingdruk zal imho alleen maar toenemen (die van NL is al een van de hoogsten in de EU), de burger zal dan van 2 kanten goed worden geplukt.

You'll own nothing en will be happy! *vormit*
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie