of 62236 LinkedIn

Verdubbeling gemeentelijke belastingen nodig

Voer het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting. Door de hondenbelasting moet een streep. Dat is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Voer het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting. Door de hondenbelasting moet een streep.

Dat is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied past volgens de Rfv bij de wil van het kabinet het belastingstelsel te vereenvoudigen. Gepleit wordt voor een verdubbeling van het huidige, lokale belastinggebied. De rijksbelastingen kunnen dan tegelijkertijd omlaag, waardoor de inkomenseffecten voor burgers beperkt zijn.

 

Lagere collectieve lasten

De Rfv stelt dat in zijn advies Lokaal belastinggebied. Verruiming van het lokale belastinggebied leidt tot een doelmatiger afweging tussen kosten en baten bij gemeenten en vergoot de welvaartswinst. Het draagt volgens de adviesraad tevens bij aan de versterking van de democratische betrokkenheid en tot verlaging van de collectieve lasten. Het blijkt namelijk dat gemeenten inkomsten van het rijk gemakkelijker besteden dan inkomsten waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Daardoor is het aannemelijk dat verruiming van het lokale belastinggebied eerder leidt tot lagere collectieve lasten. Bovendien zullen burgers hun bestuurders aanspreken op in vergelijking met andere gemeenten hoge belastingen, aldus de Rfv.

 

Verlaging gemeentefonds

Behalve dus het herinvoering van de ozb 'oude-stijl', is de introductie van een ingezetenenbelasting in de vorm van een bedrag per inwoner van 18 jaar en ouder of per huishouden een optie. 'De belasting is te vergelijken met het lidmaatschapgeld van een vereniging. Het gemeentelijk takenpakket richt zich op het voorzieningenniveau voor de burger. Een ingezetenenbelasting sluit daar logisch op aan. De belasting is eenvoudig in te voeren en kent geen nadelige effecten op het gedrag van burgers doordat ontwijking niet mogelijk is', aldus de Raad. De introductie kan gepaard gaan met een gelijktijdige verlaging van het bedrag per inwoner of per huishouden in de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De herverdelingseffecten voor gemeenten zijn daarmee relatief beperkt.


Eigen belastingen nodig voor takenpakket

Met de decentralisaties van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg is er volgens de Rfv ‘een vergaande onevenwichtigheid’ ontstaan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. ‘De band tussen betalen en bepalen is steeds diffuser geworden. Burgers willen graag voorzieningen op lokaal niveau, maar dat kost ook geld. Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen. Dat biedt de gemeenten mogelijkheid om lokale belastingen af te stemmen op het takenpakket’, aldus de Rfv.

 

Streep door reclamebelasting
Ter vereenvoudiging van het lokaal belastingstelsel stelt de Rfv voor de toeristen- en forensenbelasting samen te voegen tot een verblijfsbelasting. Kleine belastingen zoals de hondenbelasting, reclamebelasting en de baatbelasting kunnen worden afgeschaft. De raad is voor handhaven van de parkeerbelasting, vanwege de regulerende werking die er vanuit gaat.

Een plafond voor de tarieven of een macronorm wijst de Raad af. ‘Dit doet afbreuk aan de lokale autonomie. Beheersing van de lokale belastingdruk is het best gewaarborgd door de democratische controle op lokaal niveau en de keuze voor herkenbare lokale belastingen’, aldus de Raad. Volgens de Rfv kan de uitbreiding van het lokaal belastinggebied al binnen twee jaar worden ingevoerd, omdat het nauwelijks effect heeft op de algehele belastingherziening.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Engerdae (Burger) op
Deze maatregelen komen wel eenzijdig en gestapeld (BTW uniform, toeslagen afgeschaft, verlaagd, belasting laagste schijf verhoogd, bijstand omlaag in 20 jaar , . eigen risico omhoog etc. - bij elkaar opgeteld nu al -10% per maand) op het bordje van de armste bevolkingsgroepen op bijstandsniveau . Maar met hen wil de C5 geen rekening meer houden.
De geluksmachine staat daadwerkelijk al een hele tijd stil en het nivelleren is duidelijk ook klaar.
Door HenkM (ZZPer) op
Als we dit advies uitvoeren en combineren met het afschaffen van het huurwaardeforfait wordt het belastingstelsel nog eenvoudiger en ook goedkoper. Dan hoeft de WOZ-waarde niet bijgehouden te worden.
Compensatie wellicht via het éénmalig versnellen van de verlaging van het maximum% van de hypotheekrenteaftrek?
Per saldo wordt dan ook wordt de woningmarkt voor de minder dure woningen gestimuleerd.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Durf eens een loep te leggen op alle werkzaamheden van de gemeentes nu en stel met elkaar de core business af. Ik denk zomaar dat dit veel besparingen zou opleveren. Geen plaatselijke|persoonlijke voorkeuren qua investeringen in cultuur (van kunst tot aan semi|professionele voetbalclubs), geen feestjes waarop niemand - behalve de geijkte plaatselijke bestuurscultuur - op zit te wachten. Besef dat gewerkt wordt met maatschappelijk geld; een burgemeester|wethouders is geen eigen ondernemer, de gemeente is niet van hen! Laat anders ieder voorstel wat meer kost dan een bepaald bedrag, openbaar maken en laat iedereen in de gelegenheid een stem uit te brengen (kwestie van voorstel aanplakken met uiterste stemdatum + knop met zichtbaar en direct telresultaat (bij sport wordt dit altijd al gebruikt). We zijn toch een participatiemaatschappij; vraag dan ook inbreng in beslissingen. Je creëert hiermee ook draagvlak en betrokkenheid voor beslissingen. Mensen gaan zich plotseling op het onderwerp oriënteren en inlezen in plaats van "het wordt toch allemaal bovenover beslist". Daarnaast is het ook echt erg leuk om op de gevel de status van een voorstel af te lezen met daarop de resterende tijd die men nog heeft om te stemmen. En tijd voorbij; volgende stemmingsvoorstel op de gevel. Echt niet zo moeilijk, hoeft ook niet zwaar te worden opgetuigd; Lichtkrant met stemmingsvoorstel - twee knoppen VOOR | TEGEN + resttijd. Denk buiten die kaders!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een onzalig en slecht voorstel van Rfv om 'rupsje nooit genoeg' nog meer geld in handen te geven.
1. vereenvoudig inderdaad belastingsysteem via bundeling van zoveel mogelijk belastingen (o.a. de slecht uit te voeren OZB belasting kan dan helemaal worden opgeheven). Dit is qua uitvoering ook veel efficiënter.
2. blijf gemeenten gewoon vaste budgetten verstrekken via gemeentefonds en verscherp het toezicht op lokale bestedingen. Sommige gemeenten presteren het bijv. om 16 miljoen euro uit te geven voor 400 sporters!
Een nieuw uitgebalanceerd belastingplan behoort m.i. te worden afgestemd op een eerlijker verdeling van de beschikbare arbeid (het aantal arbeidsplaatsen neemt in de toekomst alleen maar verder af door de verbetering en toename van automatisering en robotisering en is niet alleen het gevolg van de beperkte groei van de wereldeconomie). Vermindering van de arbeidskosten is daarom niet (alleen) de zalig makende oplossing voor vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Een eerlijker verdeling van de beschikbare arbeid in combinatie met een uitgebalanceerd belastingplan, waarbij o.a. ook internationaal opererende bedrijven hun aandeel leveren, is dat wel.
Door henk bongers (burger) op
Haal de stofkam eens flink door de gemeenten.

Laat ze hun eigen productiviteit eens op efficiëntie laten doorlichten en vervolgens de onrendabele activiteiten opheffen.

Zo maar een voorbeeld: € 25.000,-- beschikbaar stellen voor een feestje van de opening van de spoortunnel, die de gemeente Delft aan de rand van het faillissement heeft gebracht, noem ik onverantwoord. Daarnaast moet je jezelf afvragen wie van deze uitgave profiteert.

ALLE overbodige uitgaven, en dat zijn er nog al wat, afschaffen.
Gemeentebestuurders persoonlijk verantwoordelijk maken voor de uitgaven. Zijn deze uitgaven onterecht dan persoonlijk verhalen op de daarvoor verantwoordelijke bestuurders
Voorbeeld: In de gemeente Delft is het begrotingstekort daardoor in één keer volledig te reduceren.

Voer een verplichte tijdverantwoording in voor ambtenaren. Gaat veel geld opleveren wanneer de niet verantwoorde/werkzame uren niet meer betaald hoeven te worden.

Kortom gemeentebelasting niet verhogen maar de gemeentelijke apparaten doorlichten en daaruit de bezuinigingen ten goede van de gemeente laten komen.

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Prima hoor weer een gebruikersbelasting invoeren maar dan ook de verhuurders verplichten de huur te verlagen. Dat belastingdeel is nu namelijk in de huur verwerkt.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
Als de hondenbelasting wordt afgeschaft, dan ook gelijk het recht op een hond als huisdier afschaffen.

Door de hondenbelasting in te zetten op preventie (zakjes, schepjes, poepbakken) en toezicht, is het nog enigszins te doen. Als we dit loslaten wordt het een bende. Nederland heeft al genoeg honden...namelijk een hoop hondenbezitters (niet allemaal, maar wel veel), die zich nergens wat van aan trekken. Heb je een opmerking, dan heb je een probleem. Onlangs zelfs in het nieuws dat ze een vrouw thuis opwachtten die hondendrollen op de stoep 'roze' had geverfd.

Al jarenlang is dit officieel de ergenis nr. 1 in de openbare ruimte van Nederland. Negeer dit niet!!

Door A.M.B. te Naar op
Kunnen ze ook een advies uitbrengen over provinciaal belastingbeleid? Ben benieuwd wat daar uitkomt gezien het oppotgedrag van onze provincies.
Door Erik (Nutteloos) op
Hoog tijd om de belastingbelasting in te voeren; belasting betalen over de te betalen belasting!
Politici... Het zijn gewoon moderne struikrovers!
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Hondenbelasting afschaffen zeker. Het is geen belasting: het is overheidsfraude.