of 59250 LinkedIn

Provincies willen geld van gemeenten ‘aftroggelen’

Er moet een andere verdeelsleutel worden vastgesteld tussen gemeenten, provincies en waterschappen, vindt IPO-bestuurder Johan Remkes. De provincies kunnen niet uit de voeten met het aan hen toebedeelde percentage. De provincies willen meer investeringsruimte, ten koste van gemeenten en waterschappen.

IPO-voorzitter Johan Remkes wil extra investeringsruimte voor provincies. Hij wil daartoe morrelen aan de huidige verdeelsleutel voor de totale investeringsruimte voor de decentrale overheden samen. Een andere verdeelsleutel gaat ten koste van de investeringsmogelijkheden voor gemeenten en waterschappen.

Felle tegenstand

Dit heeft Remkes vandaag laten weten, in een toelichtend gesprek met Binnenlands Bestuur over de instemming van het IPO-bestuur over het onderhandelaarsakkoord met het kabinet, ondanks de felle tegenstand van vier van de twaalf provincies.

 

Maximale tekortnorm

Voor de decentrale overheden gezamenlijk geldt tot in ieder geval 2016 een maximale tekortnorm van 0,5 procent. Dat is ook in het onderhandelaarsakkoord rondom de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) met het kabinet vastgelegd. Gemeenten mogen 0,38 procent van die ruimte benutten, provincies 0,07 procent en waterschappen 0,05 procent.

 

Meer ruimte nodig

De provincie kan daar niet meer mee uit de voeten, stelt Remkes. ‘Het percentage van 0,5 procent is – los van de Wet Hof dus − al jaren geleden vastgelegd. Dat percentage is op basis van berekeningen door het Centraal Planbureau (CPB) door het kabinet vastgelegd. Als we kijken naar onze meerjarenprognoses blijken we meer ruimte nodig te hebben om de geplande investeringen te kunnen doen.’ Remkes wil hierover met de koepels en gemeenten in gesprek.

 

Confinanciering niet meerekenen

Los daarvan stelt het IPO dat de honderden miljoenen euro’s die provincies via cofinanciering bijdragen aan rijksprojecten, niet mogen worden meegerekend bij het provinciaal plafond in het EMU-tekort. ‘Investeringen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van rijksbeleid mogen de ruimte voor autonoom provinciaal beleid niet inperken’, zo schrijft het IPO-bestuur vandaag in een brief aan ministers Dijsselbloem van Financiën en Plasterk van Binnenlandse Zaken.

 

Geen heronderhandeling

Ook heeft het IPO-bestuur moeite met de maximering van het btw-compensatiefonds en de ingangsdatum van het verplicht schatkistbankieren. ‘Er is geen sprake van heronderhandeling, maar we hopen dat een verduidelijkend gesprek met de bewindslieden kan leiden tot een breder draagvlak onder de provincies.’

 

Vertroebelde discussie

De provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel stemden tegen het akkoord. Een aantal gedeputeerden van deze vier provincies zijn door hun Provinciale Staten daarnaast op pad gestuurd om het akkoord via andere wegen – zoals een lobby in de Tweede en Eerste Kamer − alsnog van tafel te krijgen. Dit heeft volgens Remkes de discussie donderdag in het IPO-bestuur op zijn zachtst gezegd vertroebeld. ‘Dit verhindert een collegiale discussie. Bij de transitie van het IPO hebben we destijds gesteld  dat IPO-bestuursleden vanuit hun colleges van Gedeputeerde Staten en vanuit Provinciale Staten een zekere ruimte moeten hebben om in koepelverband  tot collegiale besluitvorming te kunnen komen. In een aantal provincies was die ruimte er niet.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het ontwikkelde systeem van investeringssleutels voor lagere Overheden is ronduit belachelijk, zeer bureaucratisch (hoe kan je het verzinnen) en gaat in de praktijk niet werken. Als er al iets zou moeten worden geregeld kan dat beter via een (tijdelijk) verschept toezicht op investeringen. Hiermee kan in ieder geval worden voorkomen dat lagere overheden investeringen doen in niet noodzakelijke (risicovolle) projecten, in projecten waarvan ze de lasten feitelijk niet kunnen dragen of investeringen doen in megalomane projecten, politieke hobbys en statussymbolen. Verkeerde investeringen dus, waarvoor de bewoners van de gemeenten uiteindelijk via excessieve OZB-verhogingen moeten opdraaien.
Door Jan op
Ben je nu voor of ben je nu tegen. Had dan gewoon tegen gestemd.
Door Patrick op
Zonde in deze discussie is dat er helemaal geen aandacht wordt geschonken aan het feit dat er nauwelijks een plafond ingesteld hoeft te worden voor investeringen door lagere overheden. Het gaat erom dat we als BV Nederland niet de 3% begrotingstekort overschrijden omdat a. Onze staatsschuld dan onhoudbaar wordt (zeker bij stijgende rente) en b. Er een sanctie volgt waar ook niemand iets aan heeft. Het Rijk echter voorziet de komende jaren een daling van het begrotingstekort naar 1,2%, hierdoor ontstaat er een investeringsruimte voor lagere overheden van 1,8% zonder dat dit een feitelijk effect heeft op de staatsschuld. Het is dus helemaal niet nodig dat er vastgehouden wordt aan de 0,5 zoals in het artikel vermeld.
Door bert op
De SNS bank kan het veel beter. Schaamteloos belastinggeld aftroggelen. De verantwoordelijke bobo's liggen allang schaamteloos te h. en klungelen aan de costa's. Wat een ondernmers. Wat een treiste rechtstaat. Wat een geweldig toezicht.
Door S.Taal op
om de economie "aan te jagen" is er vooral 1 die daar in hoge mate aan kan bijdragen, en dat is de consument. Het vervelende is echter dat die juist degene is die ziet op welke wijze momenteel beslag gelegd wordt op zijn/haar portemonnee/spaargeld.
Maar ook door ons onderwijssysteem worden nog velen opgeleid voor banen die ook allemaal een beslag proberen te leggen op diezelfde portemonnee zonder daarvoor een reëel toegevoegde waarde te leveren. Zo worden bij overheden en delen van het bedrijfsleven banen in stand gehouden door macht en niet door nut. Evenals de woningmarkt en de financiële wereld zal de lucht daarin uitgeknepen worden. Zo langzamerhand moeten we ons echt gaan bezinnen hoe we met het verlies van banen in deze sectoren om moeten gaan.
Een herverdeling lijkt onontkoombaar terwijl tegelijkertijd in de gezondheidszorg alle noodzakelijke handjes niet meer te betalen zijn.
Door Marco op
Misleidend om in de kop over 'aftroggelen' te spreken. Hoog Telegraaf-gehalte. Dat heeft BB niet nodig (toch?).

Het gaat hier om het verdelen van de (EMU) ruimte voor investeringen waarvan de provincies graag een groter aandeel zouden willen. Gezien de financiële armslag van provincies afgezet tegen die van gemeenten geen rare gedachte. Daarbij verschuift geen reële euro tussen welke overheid dan ook.

Het "hullie-zullie" denken dat uit de kop (en reacties) opstijgt, moeten we afleren. Het draait om de burger. Als provincies in staat zijn om de economie aan te jagen en andere overheden minder, lijkt het me prima om die ruimte z.s.m. te bieden.
Door Henk op
De provincies zijn volkomen overbodig en vechten voor lijfsbehoud door allerlei oneigemlijke taken te verzinnen. Zo gaan ze nu de implementatie van de zwaar gesubsixdieerde windmolens erbij doen. Ook dat kost natuurlijk veel geld
Door Frank (Jurist) op
Oorspronkelijk gaven provincies vooral geld uit aan droge en natte waterstaat. Met het toenemen van de budgetten zijn ze zich op allerhande terreinen gaan begeven, van cultuur tot aan economische innovatie. Allemaal met goede bedoelingen natuurlijk, maar er is op die terreinen zoveel overlap met het beleid van het rijk en de gemeenten dat je je kunt afvragen of je je als provincie daar nu mee moet bemoeien. Provincies zijn zich ook als suikeroom gaan gedragen richting gemeenten. De subsidiepotten zijn goed gevuld. Als die subsidies nu ook een duidelijk provinciaal of regionaal belang zouden dienen zou dat goed te verdedigen zijn maar vaak worden er projecten gesubsidieerd die het lokale belang niet of nauwelijks overstijgen. Het komt nu voor dat er onvoldoende geld is om de oorspronkelijke taken op een gedegen manier uit te voeren omdat er zoveel geld gealloceerd is voor de overige beleidsterreinen. Dan moet er bv. bezuinigd worden op het ambitieniveau wat betreft wegenaanleg en -onderhoud. Als provincies minder hooi op hun vork zouden nemen kunnen ze met een kleiner budget goed uit de voeten lijkt me.
Door Karel Makreel op
Provincies gaan weer terug naar de kerntaken.
Maar claimen steeds meer geld nodig te hebben.
Ra, ra, wat klopt hier niet ?