of 61441 LinkedIn

Provincie Utrecht onder verscherpt toezicht rijk

© Shutterstock
© Shutterstock

De provincie Utrecht is onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit omdat het de provincie twee jaar op rij niet lukte de jaarstukken tijdig in te dienen.

Doel van het besluit van minister Knops is de provincie te prikkelen de jaarstukken over 2019 – met accountantsverklaring – wel op tijd aan te leveren, dat wil zeggen uiterlijk 15 juli 2020. ‘En uiteraard een zo snel mogelijke afronding van de jaarrekening 2018’, zo meldt de bewindsman de Tweede Kamer.

Preventief toezicht
Verscherpt toezicht moet onderscheiden worden van preventief toezicht. Vooralsnog gaat de minister daar niet toe over. Dat betekent dat de begroting 2020 en begrotingswijzigingen niet onderhevig zijn, aan voorafgaande goedkeuring door Den Haag. ‘Mocht het verscherpte toezicht echter niet leiden tot verbeteringen, dan kan ik voor 2021 overgaan tot preventief toezicht’, aldus houdt de minister Utrecht de situatie voor.

Het verscherpen van het toezicht betekent een intensieve monitoring en uitwisseling van informatie op ambtelijk niveau. ‘Ik ga er hierbij vanuit dat de provincie Utrecht actief en op het juiste moment, relevante informatie zal aanleveren’, aldus Binnenlandse Zaken.

Uitkering provinciefonds
Utrecht heeft de jaarrekening 2017 én 2018 niet binnen de gestelde termijn ingediend. De provinciefondsuitkering werd om die reden reeds in beide gevallen opgeschort. Daarnaast intensiveerde het rijk de ambtelijke toezichtsgesprekken met de provincie. Ondanks dat bleek eind 2019 dat de jaarrekening 2018 niet op korte termijn kon worden vastgesteld en dat er risico’s zijn voor een tijdige afronding van de jaarrekening 2019.

Als onderdeel van het verscherpt toezicht zal de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen – aanvullend aan de reeds lopende gesprekken – elk kwartaal overleg hebben met de gedeputeerde financiën van de provincie Utrecht.

Belemmering
De minister constateert dat de provincie er ‘wel volop mee bezig is’ de boel op orde te krijgen, onder andere door extra personeel in te huren en overleg met de accountants.

Het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening 2018, voorzien van een controleverklaring en verslag van bevindingen van de externe accountant, belemmert volgens Binnenlandse Zaken het oordeel over het structurele en reële evenwicht van de begroting 2020. Dat was ook al het geval voor de te laat ingediende jaarrekening 2017 en de begroting 2019. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners