Advertentie
financiën / Nieuws

'Middelgroten' voor snelle herverdeling gemeentefonds

Het Platform Middelgrote Gemeenten(PMG), met 32 gemeenten, uiten hun bezorgdheid over het mogelijke uitstel van de herverdeling van het gemeentefonds.

17 november 2011

De middelgrote gemeenten zijn in tegenstelling tot de VNG voor een snelle aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds. 'Er moet nu juist worden doorgepakt.

Bezorgd
Het Platform Middelgrote Gemeenten(PMG), waarvan 32 gemeenten van 35.000 tot 80.000 inwoners lid zijn, uiten hun bezorgdheid over het mogelijke uitstel van de herverdeling van het gemeentefonds. Nadat eerder al de 100.000+ gemeenten pleitten voor een stopzetting van de discussie over een herverdeling van de algemene uitkering, adviseerde deze week ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) minister Donner van Binnenlandse Zaken de operatie uit te stellen tot na 2014.

Oneerlijk

Het Platform Middelgrote Gemeenten laat via VVD-wethouder financiën Bert Homan van Utrechtse Heuvelrug een ander geluid horen. Het Platform stuurde Donner deze week een brief waarin ze de minister min of meer aansporen de herverdelingsoperatie door te zetten. Homan: ‘Er zit een aantal oneerlijkheden in de  huidige verdeling van het gemeentefonds, zoveel is zeker. Als middelgrote gemeenten weten we niet of we er bij een aangepaste verdeling beter uitkomen, maar wij willen gewoon dat er zo snel mogelijk een eerlijke verdeling komt.’ Uit de toelichting op de brief die het Platform aan de minister heeft gestuurd laat Homan blijken dat de middelgrote gemeenten er in het huidige verdeelstelsel bekaaid vanaf komen. ‘We vervullen op deelterreinen een regiofunctie, maar daar wordt bij de verdeling van de algemene uitkering geen rekening mee gehouden. Voor de Utrechtse Heuvelrug is dat bijvoorbeeld op het terrein van recreatie’, zegt hij.

Zware belasting

Gezamenlijk wijzen de middelgrote gemeenten de minister op hun bijzondere positie. ‘Wij ervaren dat omliggende kleinere gemeenten juist nu aansluiting zoeken bij onze gemeenten om de nieuwe taken samen effectief uit te kunnen voeren. In de huidige verdeelsystematiek van het gemeentefonds is voor die punten onvoldoende aandacht. Voor het welslagen van de voorgenomen decentralisaties op de terreinen van jeugdzorg, begeleiding en werken naar vermogen is dat wel een belangrijke randvoorwaarde’, aldus het Platform.

Het Platform stipt in de brief aan Donner een tweede zorgpunt aan: de soms, procentueel,  zware belasting die bepaalde doelgroepen op met name middelgrote gemeenten leggen. Voor doelgroepen die procentueel oververtegenwoordigd zijn in de gemeente, is naar de zin van de middelgrote gemeenten geen aandacht in het gemeentefonds.

Snelheid

Homan beseft dat het op de schop gooien van het gemeentefonds samenvalt met enkele grote decentralisatieoperaties. Die kunnen elkaar verstoren, maar het is volgens de wethouder geen reden op de rem te trappen. ‘Ik zeg altijd, als je de straat toch open hebt liggen, vervang dan ook gelijk het riool en de leidingen en trek nieuwe kabels. Je moet nu doorpakken, anders ben je jaren aan het reorganiseren. Maar voorwaarde is wel dat we als middelgrote gemeente gehoord worden. Dat is nu niet het geval.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

F. Scheerder / manager Middelen
De discussie zou in mijn ogen meer moeten gaan over de (nieuwe) principes van de herverdeling, dan over een 'ongelukkige' samenloop met de decentralisaties. Een groeiende scheefheid in de verdeling is niet wenselijk. Uitstel leidt er toe dat gemeenten die nu tekort worden gedaan daarmee nog langer geconfronteerd worden. Dat lijkt mij niet redelijk/rechtvaardig.
Nick
De VNG, dat zijn toch ALLE gemeenten? Dus ook de 'middelgrote' gemeenten. Gaan we nu telkens krijgen dat groepjes uit de VNG de stellingname van de hele VNG gaan ondermijnen, omdat hun eigen groepje zijn zin niet krijgt?

Dan kunnen we de VNG beter opheffen.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Dat er iets mis is met de verdeling van het gemeentefonds is wel duidelijk. Daarvoor was de reactie van de grote gemeenten om uitstel wel erg snel. Zij ontvangen immers verreweg het grootste deel van de koek. Het is daarom inderdaad zaak voor BZ om snel door te pakken.
Advertentie