Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld

Als het kabinet gemeenten dot jaar niet financieel tegemoetkomt, moet de VNG alle lopende onderhandelingen met het rijk stopzetten. Ook moet de VNG een scenario uitwerken waarin gemeenten een deel van de jeugdzorg aan het rijk teruggeven. Daartoe roepen negen gemeenten de VNG op.

17 juli 2020
Stapel geld
Shutterstock

Als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoetkomt, moet gemeentekoepel VNG alle lopende onderhandelingen met het rijk stopzetten. Daartoe moet de VNG nu voorbereidingen treffen. Ook moet de VNG een scenario uitwerken waarin gemeenten een deel van de jeugdzorg aan het rijk teruggeven. Als op Prinsjesdag blijkt dat het kabinet de financiële nood van gemeenten dit jaar niet wil lenigen, kan direct tot actie worden overgegaan en wordt geen kostbare tijd verloren.

Onacceptabel

Daartoe roept het college van Zoetermeer de VNG in een brief op, mede namens acht andere gemeenten waaronder Delft, Rijswijk en Schiedam. Directe aanleiding voor de oproep is de uitkomst van het Kamerdebat van 2 juli, waarin minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) niet te vermurwen was gemeenten financieel tegemoet te komen. ‘Het kabinet toont op haar best enig begrip, maar blijft tegelijkertijd volharden in verdere onderzoeken, verwijzingen naar het volgend kabinet en administratieve aanpassingen van het begrotingssysteem. Het steeds nijpender wordende financiële probleem van gemeenten lijkt eenvoudigweg onvoldoende serieus genomen’, aldus de brief van de negen gemeenten aan de VNG. ‘Het kabinet biedt geen enkel concreet uitzicht om dit jaar al een financiële bijdrage te willen leveren. Dat is onacceptabel.’

Opschalingskorting

In dat Kamerdebat van 2 juli stelde Ollongren met de provinciaal toezichthouders te willen overleggen of gemeenten dit jaar een niet-sluitende begroting mogen indienen. Daarover komt medio augustus uitsluitsel. Mogelijk wordt ook de opschalingskorting wat verzacht, maar daarvoor moet nader onderzoek worden gedaan. Ook wees Ollongren op lopende onderzoeken naar de stijgende kosten van de jeugdzorg en de financiële gevolgen voor gemeenten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Die worden later dit jaar verwacht.  Op basis van de resultaten beslist dit kabinet over structureel extra compensatie voor het Wmo-abonnementstarief. Voor de jeugdzorg gaat een volgend kabinet dat doen. Een volgend kabinet moet ook de knoop doorhaken of de opschalingskorting helemaal van tafel gaat.      

Vergaande acties

‘De rek is eruit bij gemeenten. Er moet dit jaar al iets gebeuren. Wachten op het nieuwe kabinet leidt bij de gemeenten weer twee jaar tot tekorten’, aldus de brief aan de VNG. ‘Wij realiseren ons dat dit zeer vergaande acties zijn, misschien wel ongekend binnen de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen’, stelt de Zoetermeerse wethouder Marc Rosier (financiën, VVD). ‘Maar er moet dit jaar wat gebeuren. Want het water staat de gemeenten aan de lippen en blijft stijgen. Dat is onhoudbaar.’

Rechter

Eerder deze week zwengelde de Zoetermeerse gemeenteraad een landelijke actie aan om een einde te maken aan de penibele financiële situatie van gemeenten. Een unanieme raad heeft alle Nederlandse gemeenteraden opgeroepen zich achter de actie te scharen. De raad wil, met de steun van zoveel mogelijk andere gemeenteraden, de VNG oproepen niet meer met het kabinet te onderhandelen tot het met structureel extra geld over de brug komt. Ook wordt overwegen helemaal geen begroting in te leveren en het rijk voor de rechter te dagen en het zo te dwingen gemeenten structureel extra geld te geven.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ivo
Duidelijk dat de rijksoverheid een verborgen agenda heeft: gemeenten van minder dan 100.000 inwoners zo uitknijpen dat ze gedwongen worden om te fuseren. In een jaar worden de kortingen en nieuwe verplichtingen opgehoogd tot 10% van de begroting. Alle voorzieningen afbouwen en alle lasten verhogen is niet voldoende om dit op te lossen.Toon dan bestuurlijke daadkracht en dwing de herindelingen af in plaats van deze koude sanering.
Jowa / Strategisch adviseur
Het wordt duidelijk dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden. Pensioenen onder druk, zorgverzekeringen die stijgen, kosten WMO, Jeugd rijzen de pan uit. Alleen geld naar de gemeenten schuiven lost het probleem niet op.
Petra
@Jowa: waar denkt u dan precies aan?Stoppen met onnodig veel geld uitgeven aan de onzinnige klimaatwet?

Immigratie aan banden leggen door alleen mensen toe te laten die echt een bijdrage hebben aan onze samenleving of die écht vluchteling zijn?

Alle huidige en toekomstige Covids proportioneel en regionaal aanpakken zonder de hele economie te versjteren?

Ophouden met miljoenen te schenken aan (niet-Europese) landen die ongeveer geen last hebben gehad van Covid?Kortom: 'Den Haag' zou eindelijk eerst eens de eigen bevolking tegemoet moeten komen in plaats van de rest van de wereld te plezieren?Dream on.
alexander / ambtenaar
Prima actie van de gemeente Zoetermeer. Het is al jaren een goedkope truc van het rijk om vooral de eigen begroting op orde te krijgen. Taken overdragen aan de gemeente en vervolgens maar een deel van de daarbij behorende bankrekening. Gemeenten blijven gewoon met tekorten zitten.
Bart / zzp bij overheid
Dat mag geen enkel probleem zijn voor Rutte. Hij stelde zondag voor om 350 miljard euro subsidie aan eu lidstaten (446 mln burgers) te geven. (o.a. Frankrijk wees dit af). Omgerekend per Nederlander 785 euro.

Dat is omgerekend 13,3 miljard euro voor Nederland.Eenzelfde bedrag per inwoner is meer dan voldoende voor het dekken van corona tekorten bij de eerste overheid (gemeenten staan het dichtst bij de burger). Onderhandelen is niet eens meer nodig. Gemeenten zijn immers al het meest efficiënt, volgens het Rijk.
Pierre Kamphuis
De verzorgingsstaat is helemaal niet onbetaalbaar. Er is meer dan genoeg geld, ieder jaar betalen we meer belasting. Misschien moeten we eens laten doorlichten hoeveel geld de heren en dames van de politiek (ook lokale politiek) in Liechtenstein op de bank hebben staan en welk percentage daarvan belastinggeld van de nederlandse burger is. Het zijn er zeker meer dan 500.
Hoekstra / Ambtenaar
@Petra... Moeilijk discussiëren met iemand als u. Gemeenten kaarten aan dat ze een financieel probleem hebben. Dat kan volgens u opgelost worden door met alles waar u het niet mee eens te stoppen: immigratie, ontwikkelingshulp, klimaatbeleid. Het maakt niet welk probleem naar voren geschoven wordt maar u hebt altijd een oplossing voor handen: stoppen met de dingen die u noemt. Echt geïnteresseerd in het oplossen vd problemen vd gemeenten (en alles wat daar achter schuil gast) bent u niet; u bent alleen geïnteresseerd in het (be)noemen van wat er gestopt moet worden. Zodra die oplossingen afgewezen worden haakt u waarschijnlijk af in de zoektocht naar oplossingen.Hebt u ook nog andere suggesties voor het oplossen vd problemen vd gemeenten?
Bart / zzp bij overheid
Het is onontkoombaar dat het Rijk het belastinggebied van gemeenten drastisch verruimd, opdat het recht doet aan het takenpakket.

Door voortdurende bezuinigingen werden gemeenten uitvoeringskantoor van Den Haag. Geld om in lokale behoeften te voorzien is er al lang niet meer(…)Laat gemeenten een ingezetenenbelasting heffen. En verantwoording afleggen aan raad en kiezers.Alleen dan voorkomen we dat gemeenten straks moeten stoppen met wegenonderhoud. En dat het laatste restje cultuur volledig weggesneden wordt uit steden.

Frits
@Arnold: ingezetenenbelasting is een onzalig idee wanneer de bovenlokale lasten hetzelfde blijven. Dan komt het neer op lastenverzwaring voor de burger.Er kan op lokaal niveau kan in veel gemeenten amper meer echt worden gekozen als je ziet welk deel van de gemeentebegroting simpelweg al vastligt. Maar landelijk kan wel degelijk worden gekozen.Dus laat de wegen maar verpauperen, laat alle bibliotheken en theaters sluiten, laat maar zien waar jarenlange neoliberale politiek toe heeft geleid. Daarna kan electoraal worden afgerekend. Niet lokaal maar landelijk.
H. Wiersma / gepens.
Aanpassing van het belastinggebied door een maximale ingezetenenheffing per inwoner is mogelijk als de foeilelijke, bureaucratische en subjectieve WOZ/OZB wordt afgeschaft. Iedere inwoner behoort bij te dragen aan publieke diensten. Belasting op inkomen en vermogen verloopt al via een evenredig belastingsysteem.
Advertentie