Advertentie
financiën / Nieuws

Rotterdam slokt meeste rijksgeld op

De meeste rijksuitkeringen gaan richting gemeenten met een zwakke sociale structuur. Veel euro’s landen in grotere steden en het noorden.

09 november 2022
Opmerkelijke toename aantal specifieke uitkeringen

De gemeente Rotterdam ontvangt verreweg het meeste rijksgeld per inwoner: 7.778 euro. Dat is ruim drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde (2.528 euro).

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Kabinetschef (via PublicSpirit)

Provincie Overijssel
Kabinetschef (via PublicSpirit)

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2021 van het Coelo, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden.

Bloemendaal

Gemeenten ontvangen van het rijk 47 miljard euro via 175 verschillende uitkeringen, zo heeft het Groningse onderzoeksinstituut geïnventariseerd. Bijna 13 miljard euro daarvan komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 37 miljard euro via het vrij besteedbare gemeentefonds.

Gemiddeld ontvangen gemeenten per inwoner 2.528 euro. Rotterdam krijgt zoals gezegd het meest, daarna volgen Heerlen (4.034 euro) en Vlissingen (3.970 euro). Bloemendaal, Blaricum en Wijdemeren krijgen het minst (respectievelijk 1.179 euro, 1.241 euro en 1.318 euro per inwoner).

Sociale structuur

Dat er relatief veel rijksgeld richting de havenstad vloeit, komt volgens de onderzoekers vooral door de specifieke uitkering deelproject bestaand Rotterdams gebied (BRG) project mainportontwikkeling.

Grotere gemeenten ontvangen overigens naar verhouding het meeste geld van het rijk, vooral vanwege hun zwakkere sociale structuur. Daardoor wordt er meer bijstand en zorg verstrekt. Ook gemeenten in het noorden ontvangen om diezelfde reden relatief veel geld van het rijk.

Coronasteun

Uit de Atlas blijkt dat het aantal specifieke uitkeringen flink stijgt: van 29 in 2019 naar 119 in 2021. Deels valt dat te verklaren door een verschuiving van decentralisatie-uitkeringen, die onder het gemeentefonds vallen, naar specifieke uitkeringen. Dat geldt ook voor de bedragen die ermee gemoeid zijn. Wanneer die toename precies is ingezet, is volgens het Coelo moeilijk in te schatten omdat de definitieve cijfers voor de specifieke uitkeringen voor de periode 2017-2019 nooit bekend zijn gemaakt. Waarschijnlijk liggen ze volgens de onderzoekers nog hoger dan de in de inventarisatie gebruikte voorlopige cijfers uit de begroting. Duidelijk is wel dat de toename voor een deel het gevolg is van de coronasteun aan gemeenten in 2020 en 2021.

Onnodig

De stijging van het aantal specifieke uitkeringen is volgens het Coelo behalve opmerkelijk ook onnodig. Uit de inventarisatie blijkt namelijk dat de verdeling van de grootste uitkering, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, sterk samenhangt met de verdeling van de rest van de uitkeringen. ‘Het lijkt onnodig om zoveel verschillende, vaak complexe, verdeelstelsels te hanteren die tot uitkomsten leiden die grotendeels overeenkomen’, aldus de onderzoekers.

 

 

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
13 (specifieke uitkeringen) + 37 (Gemeentefonds) = totaal 50 miljard euro. De totale inkomsten voor de Gemeenten worden even later benoemd op 47 miljard euro. In welke zakken verdwijnen de ontbrekende 3 miljard?
T. Simpelmans
De import mag wat kosten.
P. Smit
"De stijging van het aantal specifieke uitkeringen is volgens het Coelo behalve opmerkelijk ook onnodig."

Ambtenaartjes bezig houden?
Advertentie