financiën / Partnerbijdrage

Subsidiemogelijkheden voor scholing van uw werknemers

Subsidiemogelijkheden voor scholing van uw werknemers.

25 november 2021
Scholing.jpg

Biedt u uw werknemers de mogelijkheid om scholing te volgen? Er zijn verschillende subsidieregelingen om scholing te stimuleren. Deze subsidieregelingen zijn er vaak op gericht om werkenden en werkzoekenden te begeleiden naar sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten. Wij informeren u graag over de verschillende subsidieregelingen, over de fiscale mogelijkheden en over een belangrijk arbeidsrechtelijk aandachtspunt op scholingsgebied.

Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Bent u werkgever in de ICT-sector of in de sector techniek? Dan heeft u vast ervaring met de krapte op de arbeidsmarkt. In verband met de afbouw van de steunmaatregelen vanwege de coronapandemie, verschuift nu de focus naar het oplossen van de arbeidskrapte in deze beroepssectoren. Zo is per 1 september 2021 de subsidieregeling omscholing naar een kansrijk beroep in de ICT en techniek ingevoerd. Er is € 3.750 subsidie per omscholingstraject per nieuwe werknemer beschikbaar. Aanvraag van de subsidie is mogelijk voor maximaal zes werknemers tegelijkertijd.

 

De subsidieregeling is bedoeld voor een werknemer die vóór 1 juli 2021 nog niet in het beroepssegment van omscholing werkzaam was. Daarnaast mag de werknemer in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs gevolgd hebben. Verder moet de werknemer het nieuwe beroep voor minimaal de helft van zijn werktijd uit gaan voeren. De opleiding voor het nieuwe beroep moet gestart zijn op of na 30 augustus en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag. In de regeling is uitgewerkt welke beroepen als een kansrijk beroep in de ICT en techniek worden gezien en daarmee voor de subsidie in aanmerking komen. Een volledig overzicht van de voorwaarden van de regeling is te vinden op de website van de RVO .


Nederland leert door

De ‘Nederland leert door regeling’ was er al in 2021 en loopt door in 2022. Via de subsidieregeling kunnen uw werknemers kosteloos scholing volgen. De regeling staat open voor iedereen in de leeftijdscategorie van 18 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd. In de meeste gevallen ontvangt de deelnemer afsluitend aan de opleiding een certificaat of diploma. Begin 2022 komt er weer nieuw scholingsaanbod beschikbaar.


STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie)

In 2022 gaat de STAP-regeling van start. Deze regeling is ook mede bedoeld voor de omscholing naar tekortsectoren. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek voor scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. De fiscale aftrekpost werd te weinig gebruikt door mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing. Denk bijvoorbeeld aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. De overheid wil met het STAP-budget bevorderen dat deze doelgroep sneller kiest voor het volgen van een opleiding of cursus. De fiscale aftrek voor scholingskosten vervalt per 1 januari 2022 en de STAP-regeling gaat in vanaf 1 maart 2022. Voor de eerste drie maanden van 2022 ontstaat er dus een gat. In deze maanden is mogelijk een beroep op de ‘Nederland leert door’ regeling interessant.

 

Vanaf 1 maart 2022 kunnen uw werknemers het STAP-budget aanvragen bij het UWV. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 en is bedoeld voor scholing en ontwikkeling. Het gaat hierbij niet zozeer om studiekosten in verband met de dienstbetrekking, maar om scholing ten behoeve van de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Welke scholingsactiviteiten voor subsidie in aanmerking komen, is opgenomen in het scholingsregister van DUO. De STAP-regeling heeft wel een antimisbruikbepaling. Het is dus van belang dat uw werknemer aanwezig is tijdens de scholing en de scholingsactiviteit ook met goed gevolg afrondt.


Gerichte vrijstelling voor scholingskosten

Naast subsidiemogelijkheden, zijn er op fiscaal vlak ook nog financiële mogelijkheden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever namelijk scholing onbelast vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Dit kan met toepassing van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. Sinds 2021 is het met toepassing van deze gerichte vrijstelling ook mogelijk om scholingskosten van een ex-werknemer onbelast te vergoeden. Dit moet werknemers die hun baan kwijtraken meer mogelijkheden geven voor omscholing. Daarmee kunnen zij hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.


STAP-budget in combinatie met cafetariaregeling?

Scholingskosten bedragen vaak al snel meer dan € 1.000 (STAP-budget). Wilt u uw werknemer fiscaal vriendelijk tegemoetkomen in de extra kosten? Zoals hiervoor genoemd is met toepassing van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten een onbelaste vergoeding van deze kosten aan uw werknemer mogelijk. Indien uw werknemer zelf de extra kosten draagt, is mogelijk een uitruilregeling interessant. Hierbij ruilt de werknemer onder bepaalde voorwaarden een brutolooncomponent uit tegen een nettolooncomponent. De nettolooncomponent is in dit geval de onbelaste vergoeding voor scholingskosten onder de gerichte vrijstelling. Dit kost u als werkgever niets, maar levert uw werknemer wel een bruto netto voordeel op.


LET OP: toekomst van studiekostenbeding onzeker!

Veel werkgevers hebben een studiekostenbeding opgenomen in hun arbeidsvoorwaarden. Op basis van een dergelijke afspraak moet een werknemer (een deel van) de door de werkgever betaalde studiekosten terugbetalen als hij vertrekt tijdens of binnen bepaalde tijd na afronding van de studie. Op Europees niveau is bepaald dat er nieuwe minimumrechten komen voor werknemers. Meer hierover leest u in ons perspectief ‘ Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’.

 

Eén van deze minimumrechten betreft het recht om kosteloos een opleiding te krijgen wanneer de werkgever op grond van de EU- of nationale wetgeving of een cao verplicht is om een dergelijke opleiding te verstrekken. Nederland is verplicht om de bepalingen uit voornoemde richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Het is nog niet duidelijk hoe de Nederlandse nationale wetgeving er precies uit gaat zien en welke scholing als ‘verplichte’ scholing zal worden aangemerkt. We houden er in ieder geval rekening mee dat een studiekostenbeding in de toekomst niet meer in alle gevallen mogelijk zal zijn.


Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden voor scholing op financieel, fiscaal of arbeidsrechtelijk vlak? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen BDO of met één van onze loonheffingenspecialisten of arbeidsrechtjuristen. Zij helpen u graag.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.