Advertentie
digitaal / Nieuws

Almere wist niet van provincielobby datacenter

Het college van Almere had geen kennis van de brief die Provincie Flevoland in december 2020 heeft gestuurd aan toenmalig minister Wiebes waarin zijn steun wordt gevraagd voor de vestiging van het hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde én voor de vestiging van een hyperconnectivity hub, zoals die door de Metropoolregio Amsterdam aan Flevoland is toebedeeld. Het college moest dat uit de pers vernemen.

19 januari 2022
Het-hyperscale-datacenter-op-Trekkersveld-4-in-Zeewolde-2.jpg

Het college van Almere had geen kennis van de brief die Provincie Flevoland in december 2020 heeft gestuurd aan toenmalig minister Wiebes waarin zijn steun wordt gevraagd voor de vestiging van het hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde én voor de vestiging van een hyperconnectivity hub, zoals die door de Metropoolregio Amsterdam aan Flevoland is toebedeeld. Het college moest dat uit de pers vernemen.

Niet op de hoogte gebracht

‘Wij waren destijds niet op de hoogte van de brief aan toenmalig minister Wiebes’, liet (toen nog) locoburgemeester Hilde van Garderen op schriftelijke vragen van de SP-fractie weten. De provincie heeft het college dus ook niet vooraf op de hoogte gebracht of geconsulteerd over de inhoud van de brief. Wel wist het college van een nog op te stellen kadernota van de provincie over datacenters in Flevoland. In een startnotitie is aangekondigd te starten met onderzoek aan welke randvoorwaarden, draagkracht en absorptievermogen datacenters in Flevoland moeten voldoen om zich in de regio te mogen vestigen. Het is de bedoeling om begin 2023 op basis van dit onderzoek een kadernota voor datacenters in Flevoland vast te stellen. ‘Los van het standpunt van de provincie gaan wij zelf over onze eigen besluitvorming.’

Pas op de plaats

Het college laat verder weten de positieve grondhouding van de provincie Flevoland voor de vestiging van de MRA hyperconnectivity hub in Flevoland/Almere vooralsnog niet te delen. In een raadsbrief in december 2021 over de resultaten van het onderzoek naar de voorwaarden en overwegingen van een hyperconnectiviteits hub in Oosterwold liet het college al weten een pas op de plaats wenselijk te vinden en eerst af te wachten wat de rol van het rijk gaat worden in de datacenterontwikkeling. In het coalitieakkoord staat dat hyperscale datacentra een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde. ‘Daarom scherpen we de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan.’

Niet betrokken

‘Wij hebben momenteel geen informatie over de ontwikkeling in Zeewolde van het Hyperscale Datacenter en de gevolgen voor de regio’, antwoordt het Almeerse college verder op schriftelijke vragen van het CDA over welke gevolgen het college hiervan voorziet voor de energie-infrastructuur van Almere. ‘Almere is niet betrokken geweest bij de gesprekken hierover.’ Wel voert het college gesprekken met TenneT en Liander over de algemene stroomvoorziening in Almere. ‘De vestiging van een Hyperscale Datacenter in Zeewolde en de gevolgen hiervan voor het energienet in Flevoland zal deel uitmaken van deze gesprekken.’ Het college heeft verder geen signalen ontvangen dat het koelen van datacenters met (drink)water consequenties heeft voor de Almeerse waterhuishouding.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Eigenlijk lijkt het besluit al genomen... zie pag. 23 "Uit eerdere verkenningen door het rijk, MRA en de netbeheerders blijkt het gebied Almere/Zeewolde de

meeste potentie te bieden, vanwege de relatieve nabijheid van de huidige hyperconnectiviteitshubs, de

aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding en de potentiële omvang van de locatie" uit onderzoek Berenschot & referenties https://almere.notubiz.nl/document/10970080/1/25 …,%20ICT%20bedrijf%20Sallandsekant%20en%20onderzoek%20Hyperconnectiviteits-hub%20Oosterwold

Het lijkt me toch erg stug dat het college niets wist van al die onderzoeken en lobbyisten van de provincie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Nico: wat let je om een leuk wob verzoek bij het college van Almere te doen en je bevindingen met ons te delen in plaats van je insinuaties en eigen interpretaties van een notubizdocumentje?
H. Wiersma / gepens.
In het door het Rijk op te stellen spreidingsbeleid voor datacentra etc. zou o.a. aandacht moeten worden besteed aan de verdozing van het landschap en de capaciteit van de netwerken voor de benodigde nutsvoorzieningen. Aan datacentra etc. zonder voldoende mogelijkheden voor aansluiting op energie en water heb je immers helemaal niets.
Advertentie