Advertentie

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en iedere daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Binnenlands Bestuur b.v. dan wel haar licentiegevers of bij een aan haar gelieerde onderneming.

Indien u auteursrechtelijk beschermd werk van Binnenlands Bestuur b.v. dan wel haar licentiegeverswilt overnemen en/of openbaar wilt maken dient u vooraf (en per geval) toestemming te vragen via info@binnenlandsbestuur.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag apart beoordeeld. Men kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming die verleend is door anderen dan de hoofdredactie van Binnenlands Bestuur. Indien er toestemming wordt verleend, dan is het gebruikelijk dat er een vergoeding van € 0,44 per woord wordt betaald. Voor het overnemen of openbaar maken van overig werk (zoals foto’s) wordt de vergoeding per aanvraag bepaald.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binnenlands Bestuur is het niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, video’s, illustraties, infographics, beeldmerken en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Binnenlands Bestuur of op Binnenlandsbestuur.nl te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken. Ook het framen van websites van Binnenlands Bestuur wordt uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Zonder de benodigde toestemming wordt het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk in geen enkel geval gelegitimeerd door het vermelden van Binnenlands Bestuur als bron.

Binnenlands Bestuur zoekt actief naar mogelijke inbreuken op de auteursrechten en databankrechten. De opsporing en opvolging van inbreuken wordt door Auxen uitgevoerd, op www.auxen.com treft u hierover meer informatie aan. Ingeval u inbreuk maakt op de rechten van Binnenlands Bestuur dan wordt de hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor de opsporing van de inbreuk en de mogelijke kosten voor juridische bijstand, op u verhaald.

Dit auteursrechtvoorbehoud geldt eveneens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet. 

Advertentie
Advertentie