Advertentie
carrière / Nieuws

Raad adviseert negatief over wetsvoorstel topinkomens

De Raad van State gaat niet akkoord met de aanpassing van het wetsvoorstel normering topinkomens. Er schort nog te veel aan volgens het hoogste adviesorgaan van de regering.

18 januari 2017

De Raad van State brengt een negatief advies uit over de aanpassing van de Wet normering topfunctionarissen. Volgens de RvS is er nog te weinig ervaring met de huidige wet die de topsalarissen van (semi-)ambtenaren in toom moet houden. Ook is er volgens het adviesorgaan veel ruimte voor willekeur bij het huidige voorstel. Onlangs werd duidelijk dat 1 op de 7 topambtenaren nog steeds te veel verdient.

Rimpels glad
Voorheen mochten publieke topfunctionarissen volgens de eerste Wet normering topfunctionarissen (WNT) nog 130 procent van een ministerssalaris verdienen. Dat werd in 2015 verlaagd naar 100 procent met uitbreiding van de wet, de WNT2. Minister Plasterk ging er vanuit dat met de derde aanpassing de laatste rimpels zouden worden glad gestreken. Hij zei hier eerder over: ‘Via het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT wordt geregeld dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor instellingen die onder de WNT vallen, worden verminderd. Voor kleine semipublieke instellingen wordt een volledige vrijstelling mogelijk. Bovendien worden routes voor wetsontwijking de pas afgesneden.’ Het kabinet vindt dat de wet wel degelijk verbeterd wordt met de aanpassingen. 'Mogelijkheden om de Wet normering topinkomens te ontwijken worden beperkt,' is een van de conclusies van de Evaluatiewet die  woensdag aan de Tweede Kamer is aangeboden voor behandeling.

VNG tegen

Overigens heeft de VNG heeft bij herhaling te kennen gegeven geen voorstander van WNT-3 te zijn. 'Het levert veel administratieve druk op, en draagt in onze sector niet bij aan het gestelde doel,' aldus de VNG. Bovendien vindt de VNG dat de Cao een goed ordeningsinstrument vormt. Samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en andere ketenpartners zal de VNG zich inzetten tegen WNT-3. 'De nadruk zou eerst moeten liggen op het reguleren van topinkomens voor topfunctionarissen. Daarnaast moet een goede kennisoverdracht gestimuleerd worden, zodat de uitvoerbaarheid van de WNT in gemeenten vergroot wordt.'


Effecten onduidelijk
Over deze uitbreiding van de wet wordt nu dus negatief geadviseerd door de Raad van State. De bedoeling van de wet is vooral ook dat meer overheidsmedewerkers een lager maximumloon ontvangen. Maar de Raad van State (RvS) heeft vooralsnog geen vertrouwen in het huidige wetsvoorstel: ‘Uit de evaluatie komt naar voren dat de ervaringen met de WNT beperkt zijn. Daarom zijn de effecten maar in beperkte mate vast te stellen. Om die reden is terughoudendheid geboden bij het doorvoeren van verdere aanscherpingen en uitbreidingen van de reikwijdte van de wet.’

Privaatrechtelijke autonomie

Ook vindt RvS het niet aanvaardbaar dat ook rechtspersonen buiten de (semi-)publieke sector onder de wet vallen. ‘Op die manier wordt de grondslag van de WNT en de daarmee beoogde doelstelling – regulering van de bezoldiging in de publieke en semi-publieke sector – verlaten’, vindt de rechter. ‘Daar komt bij dat ook de zelfstandigheid en het private karakter van instellingen die in de private sector werkzaam zijn, niet in acht wordt genomen. Dit raakt de privaatrechtelijke autonomie en de ondernemersvrijheid. Hierbij moet worden bedacht dat het specifieke karakter van private instellingen ook in internationale en Europese regels is beschermd.’

Uitzondering
Op dit moment is het nog wel zo dat voor consultants, communicatieadviseurs, interim-managers, juristen en andere door de overheid ingehuurde specialisten de WNT beperkt geldt. Alleen als zij binnen 18 maanden zes maanden of meer de functie van een topfunctionaris vervullen. Zo niet, dan is er geen limiet wat betreft hun beloning. Soms gaat het om enkele tonnen per persoon per jaar.Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
de VVD lobby heeft zijn werk weer gedaan. Voor de gemeenteambtenaren hebben ze geen cent over, maar de topinkomens moeten in stand blijven. Mensen, jullie mogen bijna naar de stembus. Stem als ambtenaar geen VVD.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
De WNT idioterie moet eens ophouden. Liefhebbers van de wet die geen topinkomen hebben en onder een CAO vallen én in de publieke sector werken, willen maar niet inzien dat de WNT uiteindelijk een plafond op alle salarissen in de publieke sector zet. En daarmee dus de CAO overbodig maakt en het hele loongebouw op slot zet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Hoekstra. Je verkondigt een grote partij onzin. Als het zo was, zoals jij beweert, dan zouden de salarisniveaus in de private sector over de gehele linie ook wel anders liggen.

M.i. moeten excessen in de (top)salarisniveaus (inclusief bonussen, aandelenopties) bij zowel de publieke sector als de private sector aan banden worden gelegd. In relatie hiermee zou tegen een aanscherping van de WNT-regeling geen enkel bezwaar moeten bestaan. In tegendeel dergelijke regels zouden ook moeten gelden voor de private sector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Het probleem is eigenlijk dat omdat anderen (om politieke redenen) geen hoger salaris wordt gegund, de anderen ook moeten bloeden (vgl een minister van Financiën met topman van ABN AMRO-scheelt een factor 4).Overignes wat ik altijd vreemd vind is dat Neerlands hoogste ambt (Koning) niet onder de WNT valt...juist daar valt nog wel wat 'winst' te boeken
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Smit / interim-manager
We hebben van de huidige wet wel degelijk iets geleerd, namelijk: het helpt niet. Ambtenaren verdienen soms meer dan de norm (en met daarnaast wellicht nog vergoedingen, o.d.). Anderzijds: zijn ambtenaren niet gelijk getrokken met de private sector?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het gaat er om dat er voor iedere burger in dit land een redelijk salaris zou moeten zijn.

Daarom behoren excessen op het gebied van beloning in zowel de publieke als private sector te worden aangepakt. Het heeft niets te maken met niet gunnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie