Advertentie
carrière / Ingezonden

Breng raadsvergoeding in lijn met tijdsinvestering

De raadsvergoeding zou in lijn moeten zijn met de tijdsinvestering die het raadswerk vraagt. Pas daarom de huidige gehanteerde staffel aan.

25 april 2023

Afgelopen jaar was er in de media en in verschillende politieke vakbladen aandacht voor de vergoeding van Statenleden. Inmiddels is hierover een positief besluit genomen. Naar mijn mening terecht en een goede stap die ik van harte ondersteun. Maar nu ook graag aandacht voor de raadsfracties.

In de meeste Nederlandse gemeenten hebben raadsfracties een beperkt fractiebudget dat voor slechts enkele doeleinden mag worden gebruikt. Gemiddeld genomen zal dit budget per fractie de 2500 euro per jaar niet overstijgen en waarschijnlijk zit ik dan aan de hoge kant. Daarnaast kennen de meeste gemeenten geen aparte verordening of budget voor scholing van gemeenteraadsleden terwijl dit wel hard nodig is gezien alle ontwikkelingen. Denk hierbij aan de Omgevingswet, participatie, het stikstofdossier, klimaat en duurzaamheid en ontwikkelingen in het sociaal domein.

Het een en ander heeft te maken met het feit dat de gemeenteraad over diverse vergoedingen en budgetten zelf moet beslissen. Beslissen over de hoogte van het griffiebudget, financiële middelen voor scholing en vergoedingen voor bijzondere commissies. Wij houden hiermee elkaar in de tang, omdat men de middelen liever besteed aan het sociaal domein of andere thema’s.

Ter vergelijking: een Statenlid heeft straks een vergoeding die gelijk staat aan de vergoeding van een 100.000-plusgemeente: 1950 euro, met daarnaast nog een onkostenvergoeding. Ook heeft een Statenfractie in bijvoorbeeld de Provincie Zeeland een fractiebudget van minimaal 20.000 euro en gaan er geluiden op dat dit landelijk moet worden verhoogd, zodat fracties ook een inhoudelijke medewerker/adviseur kunnen betalen, naast een fractiemedewerker. In de Zeeuwse Staten zijn er verschillende fracties die een betaalde medewerker hebben van 0,4 fte of zelfs iets meer. Ik begrijp dat en heb daar in het geheel geen bezwaar tegen, maar zou graag zien dat dergelijke mogelijkheden ook beschikbaar komen voor gemeenteraadsfracties.

Het overgrote deel van de gemeenteraadsfracties kennen dit niet, terwijl juiste de gemeenten er in de achterliggende jaren de meeste dossiers hebben bijgekregen. Sociaal domein, jeugdzorg, opvang vluchtelingen, woningbouw, armoede en schuld, onderwijs, zorg, verduurzaming, zoetwater, klimaat, schuldhulpverlening, enzovoort. Daarnaast speelt ook de financiële positie van gemeenten een grote rol en heeft dit effect op de gemeenteraden. Ook het participatievraagstuk vraagt steeds meer tijd van raadsleden en vraagt om zichtbaarheid. Al met al een grote tijdsinvestering met een zeer beperkte ondersteuning.

De meeste raadsleden vergaderen in de avond en moeten dit alles naast hun baan en vaak ook gezin doen. Uit ervaring weet ik dat het vaak meer drie avonden in de week is dan minder en ik heb dit in de achterliggende dertien jaar alleen maar zien toenemen. Graag zou ik zien dat op de volgende onderdelen er voor onze raadsleden stappen ondernomen gaan worden en wel op korte termijn. De raadsvergoeding zou in lijn moeten zijn met de tijdsinvestering die het raadswerk vraagt. Er zou een aanpassing moeten komen in de huidige gehanteerde staffel.

Ook zou er een ruimer fractiebudget moeten komen, waarbij het bedrag landelijk is vastgesteld en apart is verwerkt in het Gemeentefonds zodat gemeenteraden hierover niet zelf hoeven te beslissen. Daarnaast zou er budget moeten zijn voor het organiseren van extra ondersteuning en een apart scholingsbudget per raadslid met een vast bedrag per raadslid. Dat zou landelijk moeten worden vastgesteld en apart in het Gemeentefonds. Tot slot moet worden vastgesteld welke commissies een extra tijdsinvestering vragen met daaraan gekoppeld een vaste vergoeding.

Johnny Lukasse, fractievoorzitter SGP-ChristenUnie en vicevoorzitter in de gemeenteraad van Goes.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het creëren van een (extra) verdienmodel voor politici is geen goed plan. Er wordt soms al veel te veel oeverloos vergaderd over punten en komma's die feitelijk via mandatering of delegatie door professionele ambtenaren kunnen worden afgewikkeld. Bovendien zijn er grote verschillen tussen een efficiënte organisatie- en vergaderstructuur bij Overheden.
Advertentie