Advertentie
carrière / Nieuws

Jongere komt er amper in bij gemeente

Dat blijk uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten.

03 juni 2016

Voor het eerst in jaren neemt de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toe. Hun gemiddelde leeftijd: 45 jaar. Voor jongeren is het blijkens de Personeelsmonitor Gemeenten 2015 steeds moeilijker gemeenteambtenaar te worden.

In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten. Een mogelijke verklaring van de stijgende instroom is volgens de onderzoekers de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein. Een stijgende instroom is ook terug te zien in de vervulling van vacatures. Gemeenten geven aan ruim 60 procent van de vacatures in te vullen met externe kandidaten.

Wat opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd van de instroom in 2015 ongeveer 45 jaar is. De instroom tot 35 jaar is tussen 2014 en 2015 gestegen wel gestegen van 36 naar 39 procent, maar die stijging deed zich vooral voor in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar. De instroom van jongeren jonger dan 25 jaar daalde juist. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aandeel jongeren in de gemeentelijke instroom nog kleiner geworden (in 2011 was dat nog 41 procent).

Aan gemeenten is gevraagd of zij een specifiek werving- en selectiebeleid gebruiken om de instroom van jongeren te bevorderen. Zeventig procent van de gemeenten laat weten hier wel degelijk beleid op te hebben. Wel geven gemeenten aan belemmeringen te kennen bij het werven van jongeren. Behalve het ontbreken van vacatures/structurele formatie, gelden onvoldoende werkervaring en onvoldoende bekendheid onder jongeren met de gemeente als werkgever als belangrijkste belemmeringen.

Het percentage gemeenten met een generatiepact – een regeling waarbij oudere werknemers vrijwillig uren inleveren om daarmee ruimte te creëren voor de instroom van jongeren – is gestegen naar 12 procent (zie pag. 28). Een kwart van de gemeenten heeft trainees in dienst. En het merendeel van de gemeenten biedt studenten – veelal mbo’ers en hbo’ers – de gelegenheid om binnen hun organisatie stage te lopen. Ondanks het feit dat zeventig procent van de gemeenten zegt er specifiek beleid op na te houden om de instroom van jongeren te bevorderen, ligt de instroom van jongeren tot 35 jaar nog steeds lager dan vijf jaar geleden.

Verdere vergrijzing
Gevolg is een verdere vergrijzing van de gemeentelijke bezetting. De gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar is de afgelopen jaren toegenomen van 45,8 jaar in 2010 naar 48,3 jaar in 2015. Dat komt onder andere doordat het aandeel personen jonger dan 35 jaar in de bezetting afneemt: van ruim 16 procent in 2010 naar bijna 11 procent in 2015. ‘Als die trend zo doorzet, dan passeert de gemiddelde leeftijd rond 2020 de grens van 50 jaar’, aldus de onderzoekers. Het aandeel 35-minners in de gemeentelijke bezetting wijkt overigens ook behoorlijk af van het aandeel in de landelijke beroepsbevolking: 11 tegenover 36 procent.

In 2015 werkten in totaal 156.000 personen bij gemeenten, 1,9 procent minder dan in 2014. In de periode 2009-2015 is de afname van personeel in totaal bijna 13 procent.


Stijging externe inhuur
Gemeenten leunen weer zwaarder op de inzet van externe krachten. In 2015 besteedden gemeenten 15 procent van de loonsom aan externe inhuur.

Daarmee is de omvang van de externe inhuur voor het derde jaar op rij gestegen. De stijging is volgens de gemeenten het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur. In 2015 maakte inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 76 procent uit van de externe inhuur.

In 2014 was dit aandeel nog 53 procent. Daarbinnen is vooral het aandeel van uitzendkrachten bijna verdubbeld tussen 2014 en 2015. Naast externe inhuur is gemeenten ook gevraagd een verdeling te maken tussen vaste en tijdelijke bezetting. Gemiddeld geven gemeenten aan dat 15 procent van de bezetting flexibel is. Vorig jaar was dat nog 11 procent. In combinatie met een dalende bezetting, is de toename van externe inhuur en toename in flexibele schil een trend bij gemeenten.

Reacties: 29

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

John
Uit eigen ervaring kan ik alleen maar zeggen dat gemeenten er ook weinig aan doen om jongeren vast te houden. Het perspectief op ontwikkelingsmogelijkheden is nihil met als gevolg dat jongeren na enkele jaren vanzelf weer gaan; gevolg: de vergrijzing neemt niet af, maar eerder toe.
mark
Is ook geen geld voor na de forse bezuinigingen. Daarnaast gaan gemeenten verplicht worden om mensen met een beperking aan te nemen zonder daar extra geld voor te krijgen. Dus als er al ruimte is gaat die daarvoor gebruikt worden.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
....en als de jongeren niet binnen komen, doen zij op geen ervaring op --het cirkeltje.....
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
wederom als bij de invoering van de VUT: doel is instroom van jongeren. Er wordt een regeling opgetuigd in tijden van bezuiniging en ouderen ontvangen een goudgerande regeling (VUT/generatiepact) en de instroom wordt niet gerealiseerd.Wel zie ik een toename van stagiaires, werkervaringsplaatsen en tijdelijke traineeships. Goed werkgeverschap???En dan vragen wij ons af waarom de loonsom en de pensioenkosten blijven toenemen. Dat laatste wordt ook grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing van het fonds en het werknemersbestand. Hiernaast wordt er nog steeds een deel van de loonsom aangewend voor de financiering van de VUT/VPL-regeling.
Jan
Je zult als jongere toch ook wel gek zijn om bij een gemeente of überhaupt de overheid te willen werken. Veel te lage salarissen, geen maatschappelijke waardering, overbelast worden en moeten werken onder politici die van toeten noch blazen weten.
Javier den Oude / Bestuurskundige
Absurd verhaal waarin feitelijk sprake is van discriminatie door de Binnenlands Bestuur redactie op leeftijd. Er wordt de suggestie gewekt dat leeftijd er toe doet bij de overheid (of enige andere organisatie) en dat de gemiddelde leeftijd belangrijk is voor de kwaliteit van de overheid. Deze antipathie van oud uitspelen tegen jong is niet waar Binnenlands Bestuur als online blad voor de overheid aan mee zou moeten werken. Het is wettelijk zelfs aan te vechten, het online blad propageert discriminatie op leeftijd. Bij een vacature is het criterium niet de leeftijd, maar de kwaliteit van de sollicitant. Vijftig plus of 35 min is niet relevant. Het stuk stigmatiseert wederom de 50 plussers, met een titel 'Jongeren komen er amper in bij gemeenten.' die misleidend is. Dat er onnozele reactie door lezers op komen laat ik aan betreffende personen, per slot is het Binnenlands Bestuur die deze reacties los wilde maken. Enige journalistieke waarde heeft het stuk niet en voor een online blad als Binnenlands Bestuur is het een absurd verhaal.
criticus
Toch typisch: er wordt van alles gedecentraliseerd, maar het aantal gemeenteambtenaren neemt af, terwijl het aantal rijksambtenaren (excl. defensie veiligheid en onderwijs) van ca. 109.000sinds 2012 toch constant blijft...

En het Rijk ziet bovendien mogelijkheden voor efficiencykortingen bij gemeenten.(bron aantal rijksambtenaren: jaarrapportage bedrijfsvoering rijk 2014 en 2015)
criticus
Correctie: het betreft het aantal fte's, niet het aantal ambtenaren..
doeterniettoe / -
@Willem:

niet alleen loopbaanperspectief, maar ook arbeidsvoorwaarden (zowel primair als secundair als tertiair, allemaal sterk verslechterd itt het Rijk...)OT:

Triest dat leeftijd dus nog steeds heel belangrijk wordt gevonden terwijl dat niet zo zou moeten zijn.

En leuk deze rapportage, maar zonder verder te kijken dan alleen 'weinig jongeren' behoorlijk gekleurd.
Post
Jongeren moeten in de gelegenheid worden gesteld om binnen te komen en worden opgeleid. De gemeenten vragen ervaring en daarmee wordt er een drempel opgeworpen, want als je niet de kans krijgt, hoe wil je dan ervaring opdoen. Ik voorspel, dat wanneer het roer niet spoedig omgaat bij de gemeenten, ze het gelag zullen gaan betalen. Er wordt niet vooruit gekeken. Als goed werkgever, leid je de mensen op en maakt ze vakbekwaam. Schep voor de jongeren toekomstperspectieven en stop met de tijdelijke inhuur van externen.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Steeds dezelfde stokpaardjes hier vergrijzing, leeftijd discriminatie ,geen kansen ,weinig perspectief enz . Natuurlijk krijgen de jongeren geen kans om door te groeien zolang de 60 plus moet blijven zitten krijgt alles wat daaronder zit geen kans door te stromen of te groeien. En aan al die azijn pissers hier over goud gerande regelingen ,als je al eerder kan stoppen , als je een jaar of 45 vanaf je 17de gewerkt hebt is het wel welletjes en maak je plaats maar wel dat je niet aan de voedselbank hoeft te lopen . En als dat niet mogelijk is maak je rustig je tijd vol en blijven velen aan de kant staan met hun uitkering. Reken maar uit wat goedkoper is en beter voor de toekomst .
JJMoes
Wat betekende AOW vroeger? En nu? : Allemaal Oudere Werknemers. De Europese vooruitgang sinds 1956...en nog is het eind niet in zicht.
Hans / afdelingsmanager
De overheid heeft zelf ook niet zo'n best imago onder jongeren. Onder studenten die ik ken, heb ik er geen één op kunnen betrappen om voor de overheid te willen werken.
EC / ambtenaar
Vergrijzing van gemeenten is kwalijk. Het probleem is niet dat oudere werknemers minder waard zijn, maar dat het voor de organisatie beter is als jong en oud elkaar versterken. Daarnaast ontstaat een lichting jonge mensen die geen kans krijgen. Gemeenten hebben geen geld en wil om te investeren. Gevolg is dat getalenteerde jongelui genoegen moeten nemen met een plek op de bank of de onzekerheid van een flexcontract.
Joop
Het zoveelste vergrijzingsartikel... Alle gemeenten willen/moeten bezuinigen, ook op het personeel. Dan mag je blij zijn dat dit grotendeels via natuurlijk verloop (pensionering) wordt bewerkstelligd, i.p.v. afspiegeling/gedwongen ontslag. Er komt vanzelf een tijd dat er weer instroom nodig is en ik hoop dat er veel jongeren staan te trappelen. tot die tijd wens ik de ouderen veel plezier met de laatste loodjes.
mark
Zeer forse bezuinigingen op personeel en het vertrek van de oudere generatie dwingen gemeenten om kennis binnen te halen. En dat zijn nu eenmaal niet de jongeren. Zij leveren in de toekomst iets op, nu kosten ze tijd en geld. En die is er niet. Goed om te weten dat dat een gevolg is van de keuzen die het rijk maakt. Met de verplichte aanname van medewerkers met een handicapt, waar ook geen extra geld van het rijk komt, zal het er niet beter op worden voor de jongeren.

Maar 45 jaar is niet oud. Als er tot 70 jaar doorgewerkt moet worden is 45 jaar nog jong

Jeannette
En maar blijven zuigen en zeuren over leeftijd. Is er niets anders te doen? BB hou hier eens mee op. Gezien de reacties elke keer (vele malen meer dan op andere artikelen) blijkt dat u met deze onzinnige, niet te veranderende feiten (we moeten nu eenmaal werken tot onze 67ste) veel negatieve emoties losmaakt. Met 50 zitten we net over de helft van onze werkzame periode. Wat wilt u hier nu mee BB? Leg ons dit eens uit voordat u ons lezers weer in het harnas jaagt.
henk / medewerker div
Op het generatiepact na, is er geen enkele aantrekkelijke regeling voor oudere gemeente-ambtenaren. Misschien moet de VNG eens kijken hoe ze dat bij de belastingdienst doen. Ouderen kunnen er met een goede regeling uit en jongeren zorgen vervolgens voor fris bloed en enthousiasme
Beambte
Hele campagnes om 50plussers aan het werk te helpen. Is dat ook weer niet goed.
Peter Travnicek / sr.beleidsadviseur grondzaken


Door Peter.

Het vooruitzicht van 50 dienstjaren met een goed salaris en het nog Jaren dichthouden van de deur voor jonge mensen -die nu thuiszitten-, stemt mij helemaal niet vrolijk. Gemeenten moeten snel jongere generaties gaan aantrekken en opleiden. Zet daar de senioren voor in en laat hen met een goed hr beleid een stap terug doen of stoppen. Er zijn gemeenten die hier beleid hebben ontwikkeld.
Mortiary / Volger
Zelf wil ik als jongere hoogopgeleide (29 jaar ) al sinds mijn afstuderen graag aan de slag bij de gemeente. Na een aantal maanden werkervaringsplek in 2011 steeds blijven solliciteren. Maar het resultaat is voor mij steeds hetzelfde: te weinig werkervaring. Als ik op uitvoerende functies solliciteer ben ik zelfs ' Overgekwalificeerd' en dat terwijl ik gewoon graag wil beginnen, zodat ik later wellicht kan doorgroeien. Hoe doe ik de gevraagde werkervaring op als ik constant buiten de deur gehouden word? Ik heb al eens gratis werkervaring opgedaan. Financieel gezien kan ik me dat nu echt niet meer veroorloven. Het alternatief is wellicht toch maar een andere sector kiezen.
ankie feldbrugge / sinds november: gepensioneerd ambtenaar
Begrijpen doe ik het wel. Omdat momenteel veel oudere werknemers vertrekken, verdwijnt er ook veel historische kennis. Dan ben je eerder geneigd om iemand aan te nemen die al ervaring heeft opgedaan bij andere sectoren. Zo kwam ik als 54-jarige in dienst bij een gemeente na een loopbaan buiten de ambtenarij.

Dat de gemiddelde leeftijd bij de gemeenten niet omlaag gaat is echter wel erg! Erg voor de jongeren én voor de gemeenten: ook hún frisse wind is nodig bij het openbaar bestuur.
Kawan
Bij een (van de vele) reorganisatie worden juist de oudere (50+) aan de kant geschoven onder de noemer 'we willen de teams verjongen', vervolgens worden 40- aangenomen via een payrol- of detacherings-constructies via bureaus als POSG, BMC , Start en Randstad. Dus bij de peilingen worden alleen maar naar de vaste dienstverband gekeken en geteld. Tja, en dan de (onjuiste) conclusie trekken dat er van vergrijzing sprake is of dat jongeren amper bij de overheid willen werken. Schiet mij maar lek ! De factor leeftijd wordt maar al te vaak gebruikt als afwijzing terwijl het puur om de euro's gaat. En ga nu niet miepen over ervaring e.d. Als de leiding bewust kiest voor verjonging - en inherent ook onervarenheid - dat zal hier ook geld en vooral tijd voor vrijgemaakt moeten worden. De jonkies krijgen te horen dat daar weinig tot geen tijd voor en de ouderen die dit op zich kunnen nemen worden/werden juist aan de kant geschoven. De laatste groep krijgt bij sollicitaties nu afwijzingen vanwege hun leeftijd of voor de meest simpele banen 'u past niet in het profiel' (vaak betreft dit over - kwalificatie , op papier ja!). Tegen de leiding / politiek zou ik zeggen "bezin eer gij begint". Voor de oudere werkzoekende is het erg zuur en vereist dit een groot incasseringsvermogen om de ene na de andere klap en trap te moeten opvangen. Er ontstaat zo langzamerhand een web van de macht der hiërarchieën en getallen, de mens verwordt tot een sollicitatiemachine. Want diezelfde (overheids-)instanties als gemeente, UWV, belastingdienst, rijksoverheid e.a. piepen dat er teveel beroep gedaan wordt op uitkeringsgelden, terwijl zij als werkgever dé grootste veroorzakers zijn met hun onduidelijke doelgroepen-, personeel- en aannamebeleid. Het is al erg moeilijk om de politiek en overheidsinstanties in beweging te krijgen, maar als jullie in beweging komen .... maak eens andere bewegingen dan die eeuwige, vastgeroeste cirkel-beweging (zowel in uw doen als in uw denken). En als je besluiten wil nemen of beleid wil maken, durf eens onder de mensen te zijn; praat met de mensen en niet alleen over de mensen. Durf met je "poten" in de bagger te staan en creëer geen moeras.
Anna / senior vergunningverlener
Als ik dit goed lees, dan neemt de in de groep 25 tot 35 jarigen het aantal wel toe. Alleen de leeftijdscategorie onder de 25 is ondervertegenwoordigd. Aangezien de meeste functies tegenwoordig toch een HBO of WO-niveau vereisen lijkt me het dus logisch dat er weinig 25minners instromen. De gemiddelde afstudeerder is toch minimaal 22 jaar. En zoals het (heel) vroeger was, dat iemand met een mavodiploma op zijn 16de in dienst kwam bij een gemeente en zo al werkend en studerend hogerop kwam, die tijd is voorbij.
jserle / Europa Commissie meepraat advies CDA
Vraag of iets mag.

De wereld op zijn simpelst.

Een oudere inwoner aan een jongere ambtenaar. : Het mag.

Een jonge inwoner aan een oudere ambtenaar. : Het mag niet.Tegenwoordig vraag ik niets meer. Behorende tot de groep "afgeschrevenen"

Jan / ambtenaar
en dan te denken dat in onze gemeente (100.000 inwoners) gestreefd wordt om "100.000 meewerkers te krijgen" (vrijwilligers die gaandeweg de betaalde (jeugd) banen overnemen)
Erik
Volstrekt misleidende kop en stuitende interpretatie/framing door Hans Bekkers.Het is maar wat je als "jong" definieert. De instroom van de groep tot 35 jaar stijgt dus gewoon. Dat lijkt me goed nieuws. < 25 jaar heeft gewoon onvoldoende werkervaring voor de overheid.
henk
Logisch. Zie artikel over het ontzeggen van generatiepact.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Niet blijven steken in bureaucratisch en statistisch geneuzel. Gemeentes hebben door efficiencymaatregelen, uitbesteding van taken en automatisering veel minder personeel nodig, zelfs ondanks het overnemen van rijkstaken. Verder zijn gemeentes risicomijdend en werken veel medewerkers eerst jaren op uitzend- of detacheringsbasis voordat ze als ervaren kracht in dienst komen. Uitzonderingen zijn bepaalde minderheidsdoelgroepen en dat voorkeursbeleid werkt juist contraproductief. Overigens is te vaak ook sprake van een passief personeelsbeleid.
Advertentie