Advertentie
carrière / Nieuws

Pensioenpot gemeenten maar voor helft gevuld

Gemeenten, provincies en waterschappen zetten veel te weinig geld opzij voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers. Waar een voorziening van ongeveer 1 miljard euro nodig is, blijkt in werkelijkheid slechts zo’n 500 miljoen euro gereserveerd.

10 november 2014

Gemeenten, provincies en waterschappen zetten veel te weinig geld opzij voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers. Waar een voorziening van ongeveer 1 miljard euro nodig is, blijkt in werkelijkheid slechts zo’n 500 miljoen euro gereserveerd.

Dat concludeert Deloitte Pension Advisory uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten, provincies en waterschappen betalen het aanvullend pensioen van onder andere wethouders en gedeputeerden nu rechtstreeks uit hun begroting. Er zijn plannen het pensioen van politici onder te brengen bij het ambtenarenpensioenfonds ABP, maar in het geval van zo'n overgang blijkt veel te weinig geld gereserveerd. 'Dit zal tot extra uitgaven leiden bij een eventuele overgang naar een pensioenfond', aldus staat te lezen in het feitenonderzoek van Deloitte.

Provincie reserveert meer dan nodig

Er zijn grote verschillen: bij sommige bestuursorganen is de voorziening namelijk wel toereikend. Dat is vooral bij de provincies het geval. De benodigde voorziening in die bestuurslaag is ongeveer 100 miljoen euro. In totaal blijken de provincies voor bijna 80 miljoen euro opzij te hebben gezet om de pensioenen te kunnen uitbetalen. De verdeling over de provincies is echter niet evenredig. ‘Eén provincie heeft geen voorziening getroffen en een enkele heeft zelfs meer voorzien dan benodigd zou zijn’, aldus Deloitte. Datzelfde doet zich overigens voor bij de waterschappen: één waterschap heeft niets opzij gezet, terwijl een drietal ook meer heeft gereserveerd dan benodigd zou zijn.

Gat bij gemeenten grootst

Bij gemeenten blijkt het gat tussen wat nodig zou zijn en wat er daadwerkelijk is gereserveerd zowel in absolute als relatieve zin het grootst. Deloitte beraamt dat een reservering van 960 miljoen euro nodig is, terwijl er maar voor 427 miljoen euro aan voorzieningen zijn getroffen. 

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.Weges
Aan binnenlands bestuur:

In het artikel “Wethouder wacht nog op pensioen “van Wilma van Hoeflaken, gaf mij weer een déjà vu. In de jaren “60 van de vorige eeuw is bij de hulpverleningsdiensten (o.a. de brandweer) het z.g FLO (functioneel leeftijdsontslag ) ingevoerd. Dit functioneel leeftijdsontslag met 55 jaar werd voor gemeenten onbetaalbaar. Een zeer belangrijke reden hiervoor was het gebrek aan gereserveerde middelen (vrijwel geen enkele gemeente had voor deze preferente posten geld gereserveerd). Toen kwam gelukkig op 01-01-2006 de afschaffing van het FLO en werden de kosten voor het zittende personeel niet meer neergelegd bij de gemeenten maar bij de werknemers zelf. De vervroegde uittreding werd nu betaald via een FLO overgangsrecht, de levensloopregeling Brandweer & Ambulance. Ook hier was weer eens duidelijk het gebrek aan vooruitzien van het gemeentelijk apparaat te zien. Op het moment dat het probleem echt zichtbaar werd, veel uitredenede brandweer lieden werd de regeling afgeschaft en bleven de zittende personeelsleden achter met een kater. Dat zal vast niet gebeuren. Ik zie al weer een ander déjà vu aankomen./ Ook een groot aantal jaren gelden is door de overheid een greep in de pot van het ABP gedaan, dertig miljard Euros, dat kan nu maar zo weer gebeuren. De berichten hoe het nu gaat met de politiek ambtsdragers lijkt er weer op aan te gaan dat de tekorten niet dor de gemeenten moeten worden betaald, maar door de werknemers van het ABP. Weer een greep in de pot. Ik ben zeer benieuwd hoe de gemeenten dit te kort weer mogen wegschuiven naar …….. Het zal er wel; op neer komen dat die politieke ambtsdragers gewoon, met die tekorten aan pensioengelden, bij het ABP worden ingeschoven (even een Wetje maken) en dat alle werknemers die tekorten dan mogen ophoesten, want het immers hun pensioenfonds. Ook bij die vorige “aanpassing” van het ABP stond de Kamer er bij en keek er naar. Dat zal nu ook wel weer gebeuren. Ik ben er niet bang voor, maar ga er gemakshalve wel vanuit dat we weer “bestolen” worden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Waarom staat hier een plaatje van het ABP??Hiernaast zal het bestuur van het ABP (en DNB) nooit akkoord gaan met een overheveling van de pensioenen naar het ABP zonder dat daar voldoende financiele middelen tegen over staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Misschien kan een oplossing worden gezocht in een verdere matiging ( versobering) van de nog steeds uiterst riante wachtgeld- en pensioenregeling van politieke ambtsdragers. Daar zijn zij zelf waar het anderen betreft ook heel erg bedreven in!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
@ Ed van Ooijen, eens. Om te beginnen kunnen ze eens naar een middelloonsysteem gaan waar wij al jaren gelden mee zijn geconfronteerd maar waar bestuurders nog steeds niet naar zijn overgestapt. En om al die extra stortingen te betalen kunnen we ook gelijk de eindejaarsuitkering gelijk trekken. Ambtenaren 6%, bestuurders 8,4% burgemeesters 9,8%. Waar is de rechtvaardiging van de verschillen hiervan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
De dames en heren hebben een eigen goudgerande CAO die gewoon vet was ondanks de crisis. Dus laten ze het zelf maar uitzoeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Dus ook deze bestuurslagen maken er kennelijk een zooitje van.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk bongers / burger
Dus de overheid roomde een aantal; jaren geleden niet alleen het ABP-fonds af, het laat de dekkingsgraad ook nog zakken en dat komt de gepensioneerden niet ten goede.

Daar gaat dus de indexering van de pensioenen aan op.

Conclusie: ONGESCHIKT die bestuurslagen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter / raadslid
Ook bestuurders behoren verzekerd te zijn van voldoende reservering voor hun wettelijke recht op pensioen.

Afgeven op die bevoorrechte bestuurders is goedkoop en in dit geval zeker onterecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Heetman / raadslid
En weer schiet iedereen uit de heup zonder zich te verdiepen in het onderwerp.

1. @ Ed van Ooijen: Dit onderzoek gaat niet over de wachtgelden, maar over de pensioenen. Die zijn gelijk aan de ABP-pensioenen. Dat is kennis van het staats- en bestuursrecht.

2. Het middelloonstelsel is ook ingevoerd voor politieke ambtsdragers.

3. De eindejaarsuitkering is gelijk aan die voor de rijksambtenaren. Politieke ambtsdragers in alle bestuurslagen volgen wettelijk de arbeidsvoorwaarden van de rijksambtenaren en niet die van de bestuurslaag waar zij werkzaam zijn.

4. Burgemeesters hebben inderdaad een extra percentage (+1,5%), maar dat is besteding van geld voor arbeidsvoorwaarden voor burgemeesters die een aantal jaren geleden zijn vervallen. De vakbonden hebben dat ooit voor hen bedongen.

6. Politieke ambtsdragers hebben geen CAO, maar hun arbeidsvoorwaarden worden geregeld bij wet, algemene maatregels van bestuur en ministeriële regelingen.

7. Dat neemt niet weg dat provincies, gemeenten en waterschappen wel de plicht hebben voor een adequate voorziening te zorgen. Dat kan zijn door reserveringen of door verzekeringen.

8. De pensioenregeling voor politieke ambtsdragers volgt de ontwikkelingen van de ABP-pensioenen. Dus geen indexering en ook verlaging van de pensioenen en de pensioenopbouw als ABP-gepensioneerden dat ook ondervinden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
@Gerrit.

- De pensioenen zijn niet gelijk aan het ABP-pensioen van ambtenaren. De middelloonregeling is in een veel later stadium ingevoerd en dus ook veel gunstiger.

- Waarom volgen bestuurders de cao voor rijksambtenaren en niet die van gemeenteambtenaren. Zij werken in immers bij en voor een gemeente.

-Ook ambtenaren zijn behoorlijk wat arbeidsvoorwaarden kwijtgeraakt waar GEEN compensatie voor is gekomen.

- En of een gemeente nu wel of niet heeft gereserveerd, betalen moet ze en doen ze ook. Als de gemeente geld tekort komt (als pensioenuitvoerder) wordt er niet op het pensioen gekort zoals dat bij de gemeenteambtenaren wel gebeurd.

@Peter, het recht op pensioen staat niet ter discussie en betaald zal er altijd worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
@ GerritOok ten aanzien van de riante wachtgelden voor werkloze politieke ambtsdragers is de gemeente risicodraagster, dus die kosten komen er nog eens bovenop. Bovendien zijn die wachtgelden nog steeds zó overdadig dat zij de kale WW-uitkering van de doorsnee werkloze doorsnee werknemers tot een karikatuur maken. Minister Plasterk heeft de wachtgeld-versobering voor wethouders en burgemeesters zonder opgaaf van redenen en tot verrassing van velen plotseling in de ijskast gezet. En de pensioenopbouw in procenten per jaar is nog altijd hoger dan dat van het ABP. (2,05 of 1,95 %).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Holland op zijn smalst. Bestuurders (wethouders, gedeputeerden) zijn straks afkomstig uit twee groepen: voormalig uitkeringsgerechtigden want voor die is alles een verbetering en mensen die de schaapjes op het droge hebben want die maakt het ook niet of ze nou wel of geen wachtgeld krijgen. Iedereen die iets te verliezen heeft bedankt voor de eer en gelijk hebben ze.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
@ HoekstraDie argumenten gelden voor ambtenaren (= de ambtelijke onderlaag van het openbaar bestuur) ook en die worden al decennia lang afgeknepen, toevallig door diezelfde politieke ambtsdragers (=bestuurlijke bovenlaag van het openbaar bestuur), En dan zullen we het nog maar niet over de gedifferentieerde roof van ambtelijke pensioenen hebben. Over Holland op z'n smalst gesproken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie