Advertentie
carrière / Nieuws

Verdeeldheid gemeenten over individuele beloning

De gemeentelijke werkgevers laten de onderwerpen bewust belonen en harmoniseren van lokaal verlof vallen bij de cao-onderhandelingen. Er was geen unanieme overeenstemming over. Door co-creatie krijgt iedereen mogelijk alsnog zijn zin.

21 februari 2017

De VNG gaat bij de cao-onderhandelingen niet inzetten op ‘bewust belonen’. Het nieuwe systeem, waarbij de salariëring afhangt van bijvoorbeeld prestatie, kreeg de handen niet unaniem op elkaar bij de raadpleging onder de gemeentelijke werkgevers. Tegenstanders hebben niets tegen het systeem op zich, maar vinden het teveel ingrijpen in de lokale autonomie. Toch is een meerderheid wél voor de invoering van een dergelijk flexibele beloning. De VNG zegt toe deze gemeenten te faciliteren door middel van een pilot.

2,5 procent loonsverhoging
De cao-onderhandelingen voor een nieuwe gemeentecao zijn begonnen. De werkgevers- en werknemerspartijen hebben de inzetbrieven inmiddels uitgewisseld. De vakbonden willen een loonsverhoging voor gemeenteambtenaren van 2,5 procent en een compensatie voor de hoge ziektekostenpremie. De VNG stelt juist vast dat met de verhoging van 3 procent vorig jaar de arbeidsvoorwaardenruimte volledig is benut. ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden’, aldus de VNG. Wel zetten de werkgevers in op andere zaken. Zoals de uitbreiding van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzame arbeidsplekken creëren voor mensen uit de doelgroep.
 
Co-creatie 

Voor het eerst kwam de inzet tot stand door middel van co-creatie. Die methode is erop gericht om succesvol samen te werken met een diversiteit aan betrokkenen. Het doel is om elkaar vanuit verschillende achtergronden te inspireren en samen oplossingen te ontwikkelen waar zoveel mogelijk overeenstemming bestaat. Door in een voortraject zoveel mogelijk betrokkenen van alle rangen en standen mee te laten praten krijgt de collectieve arbeidsovereenkomst meer draagkracht en dus meer waarde, is de overtuiging van de betrokken partijen.

Principieel bezwaar
Hierdoor werd onder meer duidelijk dat er over twee thema’s anders werd gedacht door de verschillende gemeenten. Er was een verschil van mening over zowel het voorstel voor ‘bewust belonen’ als de harmonisering van verlof. VNG: ‘Een aanzienlijke groep gemeenten heeft principieel bezwaar tegen het voorstel voor bewust belonen. Zij vinden dat het voorstel voor bewust belonen te veel ingrijpt op de bedrijfsvoering en het HRM van gemeenten en dat cao-afspraken zich moeten beperken tot de arbeidsvoorwaarden. De VNG heeft daarom besloten om in de cao-onderhandelingen niet in te zetten op een voor alle gemeenten geldend systeem voor bewust belonen.
 
Lokaal verlof 

Een tweede reden voor tegenstemmen is het voorstel om verlof te harmoniseren. ‘Een onderscheid in lokaal verlof vinden deze gemeenten belangrijk. Deze mening wordt gedeeld door een beperkt aantal gemeenten dat heeft ingestemd.' Deze zaken worden dus niet meegenomen in de onderhandelingen, de VNG zegt echter toe de gemeenten wel bij het faciliteren van deze wensen. De onderhandelingen over de afzonderlijke onderwerpen beginnen op 8 maart

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico / zzp
Bewust belonen en lokaal verlof. Beide nu genomineerd voor woord van het jaar :-)Kan iemand nog uitleggen waar het hier keer gaat. Men is hier dus tegen, dus is men voor onbewust belonen en landelijk verlof?
henk
In navolging van het zooitje bij de Belastingdienst, Politie, Defensie (waar 1 op de 3 weg wil!) worden de Gemeenten het volgende faillisement. Gemeentepersoneel is gedemotiveerd, er is een hoog ziekteverzuim, en de waardering is 0,0

Deze regering heeft de ambtenaren volledig laten zakken.................
Hoekstra / Ambtenaar
Bewust belonen betekent heel simpel dat de periodieken worden afgeschaft. Het maximum en minimum van een schaal staat vast en daar tussen in ben je afhankelijk van je baas. Hierdoor kan een hele batterij p&o-ers zichzelf voor jaren van werk voorzien. Uit die hobby-koker komt dit co-creerende idee dan ook.
K. de Beer / Adviseur
Bewust belonen gebeurt in feite nu ook bij het schaalmodel (m.i.v. aanloop en uitloop versies). Tenminste voor zover de werkgever het niet op de automatische piloot doet, wat kennelijk in de praktijk wel vaak zo is. Op PO gebied ontbeert het vrijwel altijd aan goede dossiervorming en objectieve waarneming. Kortom, met de bestaande middelen kan het gewoon.
Jeroen / Gemeenteambtenaar
Ik lees o.a.

" ‘bewust belonen’. Het nieuwe systeem, waarbij de salariëring afhangt van bijvoorbeeld prestatie".

Als ze daaraan beginnen is het einde zoek en zijn we overgeheveld aan willekeur, collega's die de deur platlopen bij het afdelingshoofd met een hoop "interessante" verhalen maar voor de rest vooral bezig zijn met de inhoud van hun neus krijgen vaak wel een flexibele beloning terwijl collega's die gewoon hard aan het werk zijn en dus eigenlijk niet opvallen nergens op, hoeven te rekenen.

H. Wiersma / gepens.
Loon naar prestatie zou al sinds ca. 2000 moeten worden toegepast. In de praktijk is hiervan bij de meeste gemeenten weinig terecht gekomen en is het vooral als opmaat gebruikt om op personeelslasten te bezuinigen.

Bewust belonen is 'oude wijn in nieuwe zakken'. Ook dit zal weer worden gebruikt om te bezuinigen op de salarissen van de gemeenteambtenaren. Er gewoon niet intrappen!
Gerrit
Tot zover de Co-Creatie.Is dit het werkelijke bezwaar of speelt ook mee dat de gemeenten nu minder gaan ontvangen vanuit het gemeentefonds waardoor er weer een greep moet worden gedaan in de gelden toegekend vanuit dat fonds dat eigenlijk bestemd is voor de lonen van de ambtenaren. Zoals in 2009 t/m 2011 is geschied?

Jan / adviseur
Vorig jaar 3 %? Hahahahahahahahahahahahahaha, sorry. Moest even lachen. Dat was voor het grootste deel een verlaging van de ziektekostenpremie. Kostte de gemeenten dus niets. En die premieverlaging werd in maart/april alweer teniet gedaan. Tsjonge jonge, wel lef om te beweren dat er 3% loonsverhoging was hoor. Het erge is alleen dat er nog mensen zijn die het geloven ook..
Advertentie